Gå till innehållet
Perusopetus

Grundläggande utbildning

Publicerad05.06.2024
I Finland går alla barn i skola, eftersom alla barn enligt lagen måste få grundläggande utbildning. Lärarna är högskoleutbildade, och undervisningen håller hög kvalitet i alla skolor.

Barn och unga får i allmänhet grundläggande utbildning i grundskolan. Barn börjar i allmänhet skolan det år då de fyller sju år. Grundskolan varar vanligtvis i nio år. Grundskolan är gratis för alla.

Att börja i skolan

Du får i början av året ett meddelande om barnets läroplikt. Den kan komma per post eller i tjänsten Wilma om du redan använder Wilma. Läs mer om tjänsten Wilma i Meddelanden mellan hem och skola på denna sida.

Du får också anvisningar om hur du kan anmäla barnet till skolan. Det måste vanligtvis göras i januari. I många kommuner kan du också göra det i Wilma. Olika kommuner har olika sätt att anmäla barn till skolan. Fråga mer vid din kommun.

Anmäl ditt barn till närskolan (lähikoulu). Närskolan är oftast den skola som ligger närmast barnets hem. Du kan också ansöka om en plats på en annan skola för ditt barn. Det är emellertid inte alltid möjligt att få en plats på en annan skola.

Engelskspråkiga skolor och annan undervisning på olika språk

I de största städerna finns internationella skolor och skolor där undervisningsspråket är engelska. I Finland finns även några skolor som har tyska, franska eller ryska som undervisningsspråk.

Du hittar oftast information om dessa skolor på städernas egna webbplatser.

Olika skolor

Barn kan också gå i en skola med en speciell inriktning. Ibland är dessa skolor privatskolor. Skolor kan ha till exempel följande inriktningar:

  • bildkonst
  • musik
  • motion
  • specialpedagogik (till exempel Steinerpedagogik)

Länken tar dig utanför tjänstenFörbundet för Steinerpedagogik

Information om Steinerskolan

Skoldagen och studierna

Skolan börjar i augusti och slutar i slutet av maj eller i början av juni. I juni och juli är det sommarlov.

Längden på skoldagarna varierar i olika årskurser. På lågstadiet är dagarna kortare än på högstadiet. Lektionerna är vanligen 45 minuter långa. Mellan lektionerna har barnen rast på skolgården. Lärarna övervakar barnen.  Skolveckan består av ungefär 20 lektioner.

Barnen äter en varm måltid i skolan. Den är gratis. Om ditt barn har en specialdiet ska du tala om det för läraren.

I grundskolan studerar barnen många obligatoriska ämnen. I lågstadiets högre klasser och på högstadiet får de även välja tillvalsämnen.

Alla kan få undervisning i den egna religionen eller i livsåskådningskunskap i skolan. Religionsundervisning måste ordnas när det finns minst tre barn som bekänner en viss religion i kommunen.

I vissa skolor finns det skilda klasser för elever som är duktiga på till exempel musik eller bildkonst. Oftast söker man separat till dessa klasser.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Information om grundundervisningen

Förberedande undervisning

Barnet eller den unga kan få förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen under vilken han eller hon studerar finska (eller svenska) och vissa läroämnen. Den förberedande undervisningen före grundskolan är avsedd för alla de barn med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga kunskaper för att klara sig i undervisningen inom den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisningen pågår vanligtvis i ett år. Därefter övergår eleven till en vanlig klass.

När barnet deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning får hen ett individuellt studieprogram. I studieprogrammet antecknas vilka läroämnen barnet ska studera och i vilket tempo. Studieprogrammet utarbetas av skolans studiehandledare, barnets klasslärare, specialklasslärare eller lärare i finska som andra språk. De kan också utarbeta studieprogrammet tillsammans. De tar hänsyn till barnets kunskaper och tidigare studier.

Hemspråksundervisning

Om barnet har ett annat modersmål än finska eller svenska kan kommunen ordna undervisning i barnets eget modersmål. Då kan barnet även lära sig finska eller svenska som andra språk, som S2-språk (S2-kieli). Eleven studerar finska (eller svenska) som andra språk om hans eller hennes kunskaper i språket inte är på samma nivå som infödda talares.

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna (aikuisten perusopetus) ordnas bland annat av vuxengymnasier och institut. Du kan söka utbildningar i tjänsten Opintopolku. Du kan även be om råd hos rådgivningstjänsterna vid din kommun. 

Meddelanden mellan hem och skola

I många kommuner informerar skolan viktiga ärenden i den webbaserade tjänsten Wilma. Skolan ger barnets föräldrar inloggningsuppgifter till tjänsten. Via Wilma kan du ha kontakt med barnets lärare och få information om barnets lärande, prov och frånvaron samt händelser i skolan och om skollov. Om barnet är frånvarande från skolan till exempel på grund av sjukdom ska du meddela skolan om detta på morgonen via Wilma.

Det är viktigt att man regelbundet följer Wilma. Om du behöver hjälp med att använda Wilma ska du be skolan om en introduktion.

Föräldrakvällar

I Finland ordnar skolorna gemensamma föräldrakvällar för elevernas föräldrar. De är avsedda för alla föräldrar. På föräldrakvällarna lär du känna barnets skola, lärare och de andra föräldrarna. Du får även information om barnets skolgång och om vad som händer i skolan. När du har insyn i barnets studier och det som händer i skolan kan du hjälpa och stöda ditt barn bättre.

Stöd för studierna

Grundskoleelever får stöd i sitt skolarbete. Studiehandledarna berättar om olika studiemetoder och om fortsatta studier. De ger också yrkesvägledning.

Läraren kan ge barnet kortvarig stödundervisning.

Barnet får specialundervisning om hen har inlärnings- eller koncentrationssvårigheter. Grupperna i specialundervisningen är mindre än vanliga klasser.

Skolorna har också skolpsykologer och skolkuratorer. De kan hjälpa barnet med olika typer av problem, till exempel med koncentrationssvårigheter, en svår situation i familjen eller om barnet utsätts för mobbning. Man kan också få hjälp via familjetjänsterna på den egna orten. Läs mer på InfoFinlands sida Mental hälsa.

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) är ett bra alternativ om du har slutfört den grundläggande utbildningen och ännu inte vet vilken examensutbildning du skulle söka dig till. Under Hux-utbildningen kan du höja dina vitsord från den grundläggande utbildningen och även förbättra dina kunskaper i finska. Läs mer om Hux-utbildningen på InfoFinlands sidor Gymnasium och Yrkesutbildning.

Lokalinformation