Gå till innehållet

Lön och arbetstid

Publicerad23.02.2024
I Finland har många branscher avtalat om en minimilön. Lönen betalas in på ett bankkonto och du får en lönespecifikation. På lönen betalas alltid skatt. På den här sidan hittar du information om lönerna och arbetstiderna i Finland.

Du betalar alltså skatter och andra lagstadgade avgifter på din lön varje gång du får lön. I Finland tillämpas progressiv beskattning, vilket innebär att skattesatsen (veroprosentti) beror på inkomsterna. Du ser din skattesats på ditt skattekort (verokortti).

Lönen betalas in på ett bankkonto. När du får lön ska du alltid också få en lönespecifikation.

Du kan läsa mer om att öppna ett bankkonto på InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland.

Olika branscher har olika arbetstider. Arbetet kan göras på heltid eller på deltid, som timarbete eller skiftarbete. Enligt lag får den ordinarie arbetstiden vara högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka.

Lönenivån i Finland

I den finska lagstiftningen anges ingen minimilön. Arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden har kommit överens om minimilöner i kollektivavtalen (työehtosopimus) för olika branscher. I de flesta branscherna måste arbetsgivaren följa ett kollektivavtal. Om kollektivavtal används ofta förkortningen TES.

Om branschen inte har ett kollektivavtal kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om lönen sinsemellan. Enligt lagen ska lönen vara sedvanlig och skälig, med andra ord ska du få samma lön som andra som utför samma eller liknande arbete. På internet finns webbplatser där du kan jämföra löner. Du kan även fråga om lönenivån i branschen hos fackförbundet.

Enligt statistikcentralen (Tilastokeskus) var den genomsnittliga lönen i Finland i slutet av 2022 ungefär 3800 euro. Men detta belopp varierar mycket mellan olika branscher.

Enligt statistikcentralen (Tilastokeskus) var en finländsk löntagares medellön 3400 euro i månaden år 2022.

Exempel på medellön:

 • Läkare: 7 800 euro i månaden
 • Direktörer: 7 100 euro i månaden
 • Gymnasielärare och lärare i grundskolans högre klasser: 4 200 euro i månaden
 • Lärare i grundskolans lägre klasser och barnträdgårdslärare: 3 200 euro i månaden
 • Specialister: 4 400 euro i månaden
 • Sakkunniga: 3 500 euro i månaden
 • Chaufförer: 3 300 euro i månaden
 • Byggnadsarbetare: 3 100 euro i månaden
 • Närvårdare: 2 900 euro i månaden
 • Försäljare: 2 700 euro i månaden
 • Restaurang- och storhushållspersonal: 2 600 euro i månaden
 • Städare: 2 200 euro i månaden

(Statistikcentralen 2022)

Om du har en prövotid ska normal lön betalas under denna period. Att arbeta utan lön är lagligt endast under AN-byråns arbetsförsök eller under en praktik som ingår i studierna.

På InfoFinlands sida Prisnivån i Finland hittar du information om priser och levnadskostnader i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

Lönejämförelse

Utbetalning av lön

Lönen för arbetet kan betalas som timlön, veckolön eller månadslön. I vissa branscher betalas ackordslön (urakkapalkka), som baserar sig på prestationen.

Arbetsgivaren ska betala in lönen på ditt bankkonto den dag som överenskommits i arbetsavtalet. Vanligtvis betalas lönen en gång i månaden eller varannan vecka. Om utbetalningsdagen infaller på veckoslutet eller en helgdag ska lönen betalas den föregående vardagen. Lön betalas också under sjukledighet och semester.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Arbetshälsa och sjukdomsfall.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FCC

Lön i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltning

Information om löneutbetalning

Lönespecifikation

Av lönespecifikationen framgår hur mycket lön du har fått, vilka avdrag som gjorts från denna bruttolön (bruttopalkka) och hur mycket pengar som betalas in på ditt konto, alltså vad din nettolön (nettopalkka) är. Du ska kontrollera att uppgifterna i lönespecifikationen är korrekta. Skriv upp dina arbetstimmar så är det lättare att kontrollera lönespecifikationen.

Du kan också söka och granska dina inkomstuppgifter genom att logga in i e-tjänsten för Skatteförvaltningens (Verohallinto) inkomstregister (tulorekisteri). Du kan logga in i inkomstregistret (tulorekisteri) med dina bankkoder. Välj ”Omat tulotiedot” och sök uppgifter för en viss tidsperiod.

Tulorekisteri är en databas dit arbetsgivarna anmäler lönerna som de betalat till sina anställda. Uppgifterna i tulorekisteri används av många organisationer och myndigheter som har rätt att göra det. Förutom Skatteförvaltningen är dessa Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto), FPA (Kela), Pensionsskyddscentralen (Eläketurvakeskus), arbetslöshetskassorna och andra myndigheter.

Arbetsgivaren ansvarar för att anmäla korrekta uppgifter till inkomstregistret. När löneuppgifterna är korrekt anmälda borde du se samma belopp på ditt konto och i inkomstregistret. Om det finns fel i uppgifterna ska du be arbetsgivaren att korrigera uppgifterna i inkomstregistret. Du kan fråga skattemyndigheterna om mer information.

Beskattning och sociala avgifter

När du arbetar i Finland måste du betala skatt. Hur mycket skatt du betalar beror på hur stor din inkomst är. När du får din första lönespecifikation ska du kontrollera att de lagstadgade skatterna och sociala avgifterna har dragits av från din bruttolön. Om din arbetsgivare föreslår dig att arbeta utan att betala skatt, gå inte med på det. Det är olagligt i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning

Arbetstid

Med arbetstid avses den tid som används på arbetet och som arbetstagaren ska befinna sig på arbetsplatsen eller finnas tillgänglig för arbetsgivarens förfogande. I Finland regleras arbetstiden av arbetstidslagen (työaikalaki) och kollektivavtalen (työehtosopimus).

Arbetsgivaren måste bokföra dina arbetstimmar. Du har rätt att få en kopia av arbetstidsbokföringen. Det är bra att också själv skriva upp hur många timmar du har arbetat. Kom ihåg att också anteckna när arbetsskiften börjar och slutar.

Ordinarie arbetstid

Arbetstiden varierar i olika branscher. Enligt lag får den ordinarie arbetstiden (säännöllinen työaika) vara högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Arbetstagaren har vanligtvis rätt till två lediga dagar per vecka.

I vissa yrken, till exempel i restaurangbranschen, transportbranschen och på vårdinrättningar, kan den ordinarie arbetstiden ordnas som periodiskt arbete. I detta fall är den ordinarie arbetstiden antingen 80 timmar under en tvåveckorsperiod eller 120 timmar under en treveckorsperiod. Kontrollera arbetstiden i kollektivavtalet för din bransch.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid (liukuva työaika) innebär att du själv kan bestämma vilken tid under dagen du börjar och slutar jobba. Du måste ändå följa de randvillkor som avtalas i arbetsavtalet.

Skiftarbete

I skiftarbete (vuorotyö) varierar arbetsskiften så att du till exempel kan arbeta i morgonskift, kvällsskift eller nattskift. Arbetsgivaren måste göra en skiftlista i förväg som du har rätt att se senast en vecka innan arbetsveckan börjar.

Övertidsarbete

Om arbetsgivaren ber dig att arbeta övertid (ylityö), det vill säga att arbeta utöver din ordinarie arbetstid, måste du få en högre lön för det. Höjningen är minst 50 procent. Du kan inte arbeta övertid utan arbetsgivarens tillstånd. Arbetsgivaren måste också få ditt samtycke till övertidsarbete.

Heltids- och deltidsarbete

Arbetet kan göras på heltid eller på deltid. Heltidsarbete (kokoaikainen työ) innebär vanligtvis att du arbetar ungefär åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan. Deltidsarbete (osa-aikainen työ) innebär att du bara arbetar en del av dagen eller en del av veckan.

Varierande arbetstid

I arbetsavtalet kan man också komma överens om varierande arbetstid (vaihteleva työaika). I detta fall har man inte avtalat om en exakt arbetstid, utan du kan arbeta till exempel 10–30 timmar eller 0–40 timmar per vecka. Om man har avtalat att minimiantalet arbetstimmar kan vara noll under en viss period talar man om ett nollavtal (nollatuntisopimus). Då kallar arbetsgivaren dig till arbete efter behov och arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig arbetstimmar.

Om möjligt, ingå inte ett nollavtal (nollatuntisopimus), utan försök att förhandla fram ett avtal med ett visst minimiantal timmar.

Observera att om arbetsgivaren slutar att erbjuda dig arbete helt och hållet, har du rätt att få en skriftlig förklaring av arbetsgivaren om varför arbetsmängden har minskat.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Arbetstid

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Arbetstidsformer

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddförvaltningen

Nolltimmesavtal