Gå till innehållet
Yrittäjän velvollisuudet

Företagarens skyldigheter

Publicerad02.02.2023
När du inleder företagsverksamheten har du många skyldigheter. Du ska bland annat registrera företaget, betala skatt och ordna bokföringen.

Tillstånd eller anmälan

I Finland får man driva en laglig näring som följer god sed utan ett tillstånd som beviljas av myndigheter. I vissa fall behövs det dock ett tillstånd från myndigheter för att starta företagsverksamhet, eller också måste man anmäla verksamheten till myndigheter.

Om du till exempel har ett företag som idkar skönhetsvård eller säljer livsmedel ska företagets lokaler kontrolleras. Ansök om tillstånd hos kommunens hälsomyndighet innan lokalerna tas i bruk.

Innan du startar företagsverksamheten, kontrollera om du behöver tillstånd för verksamheten eller om du måste anmäla verksamheten till en myndighet. Du kan kontrollera hos regionförvaltningsverken eller på Företagsfinlands webbplats om du behöver ett tillstånd för ditt företag.

Etableringsanmälan

Ny företagsverksamhet ska anmälas till handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (Patentti- ja rekisterihallitus). Du kan använda samma blankett när du gör etableringsanmälan för ditt företag till Patent- och registerstyrelsen och till Skatteförvaltningen.

Länken tar dig utanför tjänstenPatent- och registerstyrelsen

Anmälan om grundande av ett företag

Försäkringar

Företagarpensionsförsäkringen (FöPL) (YEL-vakuutus) är obligatorisk för företagare i åldern 18–68 år, vars företagsverksamhet inbringar minst 8 575,45 euro om året som arbetsinkomst (år 2023). Pensionsförsäkringen tryggar företagarens utkomst då företagsverksamheten upphör på grund av invaliditet eller ålder och den ger företagarens anhöriga ett familjepensionsskydd efter att företagaren har dött. Pensionsförsäkringar fås antingen genom försäkringsbolag eller pensionskassor (eläkekassa). Teckna en pensionsförsäkring senast när det har gått sex månader sedan du startade företagsverksamheten. En ny företagare får en rabatt på 22 procent på pensionspremierna under de fyra första åren.

Storleken av försäkringspremierna och pensionen beror på hur stor förvärvsinkomst (työtulo) förtagaren har. Förvärvsinkomstens storlek inverkar också på storleken av olika inkomstrelaterade förmåner (ansiosidonnanen etuus), såsom sjukdagpenningen.

Om ditt företag har anställda ska du också sköta pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna (eläke- ja työttömyysturvamaksu) och socialskyddsavgifterna (sosiaaliturvamaksu) för dina anställda. Du ska teckna en pensionsförsäkring (ArPL-försäkring) (eläkevakuutus (TyEL-vakuutus)) och en olycksfallsförsäkring som omfattar en grupplivförsäkring och en arbetslöshetsförsäkring för de anställda. Arbetsgivaren betalar arbetstagarens socialskyddsavgifter till skattemyndigheten i anslutning till skatteinnehållningen.

I vissa branscher finns också andra obligatoriska försäkringar. Du bör också överväga andra frivilliga försäkringar som till exempel företagarens olycksfallsförsäkring.

Bokföring

I Finland har alla företagare bokföringsskyldighet. Om du inte vill sköta bokföringen själv, kan du anlita en revisionsbyrå som sköter företagets bokföring åt dig. I Finland anlitar många företag revisionsbyråer.

Beskattning

Företagsformen påverkar företagets beskattning. Detta är det bra att beakta när du väljer företagsform.

En ny företagare kan anmäla sig till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister. Anmälan till förskottsuppbördsregistret görs med samma anmälan som görs för grundande av företaget, d.v.s. etableringsanmälan (yrityksen perustamisilmoitus). Om ditt företag är i förskottsuppbördsregistret kan du fakturera kunder utan förskottsinnehållning.

Skatter betalas på de inkomster som företagaren eller företaget har kvar när alla kostnader för företagsverksamheten har dragits av försäljningen. Företagets skatter betalas på basis av de beskattningsbara inkomsterna, vars belopp man uppskattar på förhand. Uppskattningen baseras på beloppet av de beskattningsbara inkomsterna året innan. I ett nytt företag uppskattar företagaren själv storleken av den beskattningsbara inkomsten och meddelar denna till skattmyndigheten.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatten (arvonlisävero) är en konsumtionsskatt som i Finland betalas för nästan alla varor och tjänster. Företagare som säljer varor och tjänster i Finland är skyldiga att betala mervärdesskatt. Om inkomsten som man får för försäljningen av varor och tjänster är mindre än 15 000 euro per år, behöver ingen mervärdesskatt betalas på den. Företagsformen påverkar inte mervärdesskattens belopp. Mervärdesskattebeloppet varierar emellertid för olika produkter.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en databas dit arbetsgivarna anmäler lönerna som de utbetalat till sina anställda. Anmälan ska göras senast fem dagar efter löneutbetalningen. Uppgifterna ska skickas till inkomstregistret elektroniskt:

  • direkt via lönesystemet om det har en inbyggd teknisk förbindelse till Inkomstregistret eller
  • via Inkomstregistrets ärendehantering, till vilken man får tillträde med webbankkoder eller andra medel för elektronisk identifiering.

Löneuppgifterna kan endast i undantagsfall anmälas med ett pappersformulär. Läs mer om Inkomstregistret och om att anmäla löner på Inkomstregistrets webbplats.

Arbetstagarnas inskolning och säkerhet

Som företagare har du ansvaret för att ge arbetstagarna inskolning i arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren ska introducera förhållandena på arbetsplatsen och de rätta arbetsmetoderna för arbetstagaren. Arbetsgivaren är också skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska utarbeta ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet (työsuojelun toimintaohjelma) som tar upp de säkerhets- och hälsorelaterade riskerna på arbetsplatsen och hur man undgår dem.

Läs mer om att vara arbetsgivare på InfoFinlands sida Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddscentralen

Information om arbetarskydd