Gå till innehållet
Työturvallisuus ja työsuojelu

Arbetssäkerhet och arbetarskydd

Publicerad22.02.2024
I Finland måste man vara noga med arbetssäkerheten. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Arbetstagaren måste även själv se till att utföra sitt arbete på ett säkert sätt och följa instruktionerna.

Arbetssäkerhet

Arbetsplatsen ska vara säker och hälsosam. Detta är arbetsgivarens och chefernas ansvar. Det föreskrivs i arbetarskyddslagen työturvallisuuslaki.

Exempelvis buller, damm, mögel, kyla eller värme, strålning, farliga maskiner och en dålig arbetsställning kan utgöra en fara för dig eller vara skadligt för din hälsa.

Arbetsgivaren måste också teckna en försäkring för dig för olycksfall och yrkessjukdomar. Om du har skadat dig till exempel på arbetsplatsen eller under en affärsresa kan försäkringen täcka dina sjukvårdskostnader och inkomstförlusten.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, läs anvisningarna på InfoFinlands sida Arbetshälsa och sjukdomsfall.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Arbetssäkerhet

Arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen

När du börjar på ett nytt jobb måste arbetsgivaren introducera dig i dina nya uppgifter. Arbetsgivaren är också skyldig att introducera dig i arbetsplatsens säkerhetsanvisningar och lära dig de korrekta arbetssätten. Detta föreskrivs i lagen.

Du måste få information om till exempel

  • ditt arbete och din arbetsplats
  • arbetsplatsens gemensamma anvisningar
  • användningen av maskiner och utrustning
  • användningen av skyddsutrustning
  • säkert utförande av arbetet
  • faror och risker i anslutning till arbetet.

Du måste alltid följa arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren har skyldighet att övervaka att du följer dem. Du måste till exempel använda den skydds- eller säkerhetsutrustning som arbetsgivaren föreskriver.

De kan vara till exempel

  • hjälm, skyddsskor och skyddskläder om du arbetar på en byggarbetsplats
  • andningsskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon om du arbetar med kemikalier.

Arbetsgivaren måste betala för den säkerhetsutrustning du behöver på jobbet.

På arbetsplatserna ska det finnas tillräckligt många personer med kunskaper i första hjälpen, första hjälpen-utrustning samt instruktioner för olycksfall. Arbetsgivarna ordnar utbildning i första hjälpen på arbetsplatsen.

Om det finns minst tio anställda på en arbetsplats väljer dessa ut en arbetarskyddsfullmäktig (työsuojeluvaltuutettu) som representerar dem. Arbetarskyddsfullmäktige sätter sig in i arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen, deltar i arbetsplatsens arbetarskyddsinspektioner och informerar de anställda om sådant som rör hälsa och säkerhet i arbetet.

Arbetsgivaren utser för varje arbetsplats en arbetarskyddschef (työsuojelupäällikkö) som bistår arbetsgivaren i samarbetet med arbetstagarna och arbetarskyddsmyndigheterna (työsuojeluviranomainen).

Farliga situationer på arbetsplatsen

Om du upptäcker en riskfaktor på din arbetsplats ska du utan dröjsmål meddela detta till din chef eller arbetarskyddsfullmäktige. Det kan till exempel vara en farlig arbetsmetod, ett trasigt verktyg eller otillräcklig skyddsutrustning. Du kan också föreslå sätt att arbeta säkrare.

Om en arbetsuppgift är extrem farlig och utgör ett omedelbart hot mot ditt liv eller din hälsa, har du rätt att vägra utföra den tills det inte längre finns någon fara.

Om chefen inte reagerar på saken ska du ringa arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Problem i arbetslivet.

Arbetarskyddsmyndigheter

I Finland sköts arbetarskyddsmyndighetens (työsuojeluviranomainen) uppgifter av regionförvaltningsverkens (aluehallintovirasto) (AVI) ansvarsområden för arbetarskydd. De övervakar att arbetsgivarna följer arbetarskyddsföreskrifterna.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger både arbetstagare och arbetsgivare råd i frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet samt i frågor som rör anställningsvillkoren. Du kan också be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp om du upplever trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen. Arbetarskyddsmyndigheten kan hjälpa dig om du till exempel inte får ett skriftligt arbetsavtal, en lönespecifikation, en förteckning över dina utförda arbetstimmar eller ett arbetsintyg från arbetsgivaren.

Arbetarskyddsinspektörerna utför kontroller på arbetsplatser. De kontrollerar bland annat huruvida säkerhetsföreskrifterna följs på arbetsplatsen, arbetstagarna får tillräcklig introduktion och utländska arbetstagares arbetsförhållanden och anställningsvillkor är i enlighet med finländska lagar och avtal.

Arbetarskyddsinspektören har rätt att få tillträde till varje arbetsplats och tillgång till de dokument som är väsentliga för övervakningen av arbetarskyddet. Arbetarskyddsmyndigheten kan förplikta arbetsgivaren att rätta till brister i arbetssäkerheten som förekommer på arbetsplatsen.