Gå till innehållet
Suomeen muuttajan muistilista

Flytt till Finland, komihåglista

Publicerad11.04.2024
När du flyttar till Finland måste du ta hand om många praktiska ärenden. Komihåglistan för dig som flyttar till Finland hjälper dig med de viktigaste ärendena kring flytten.

Före flytten till Finland

Behöver du uppehållstillstånd i Finland?

Huruvida du behöver ett uppehållstillstånd beror på ditt medborgarskap, varför du kommer till Finland och hur länge du ska stanna. Om du är medborgare i ett nordiskt land, EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inget uppehållstillstånd när du flyttar till Finland. Om du är medborgare i något annat land och vill flytta till Finland, behöver du ett uppehållstillstånd. Du måste ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket innan du kommer till Finland.

Läs mer på InfoFinlands sidor Nordisk medborgare, EU-medborgare och Icke-EU-medborgare.

Utkomst

Du måste ha tillräckligt uppehälle för att kunna flytta till Finland. När du ansöker om uppehållstillstånd eller registrering av uppehållsrätten måste du bevisa att din utkomst i Finland är tryggad. Om du kommer till Finland för att arbeta eller som företagare måste du bevisa att ditt arbete eller din företagsverksamhet inbringar dig en tillräcklig utkomst. Om du flyttar till en familjemedlem i Finland, krävs det ofta även att den person som bor i Finland har tillräckliga medel för att försörja sig själv och den familjemedlem som flyttar till Finland.

Flyttanmälan till myndigheterna i avreselandet

När du flyttar till Finland ska du anmäla flytten även till myndigheterna i avreselandet. En flytt från ditt hemland kan påverka till exempel den sociala tryggheten, pensionen och beskattningen. När uppgifterna om dig är uppdaterade är det lättare att sköta ärenden senare.

Prisnivån i Finland

Prisnivån är hög i Finland. Till exempel mat och många typer av tjänster kostar i genomsnitt mer i Finland än i övriga Europa. Boendekostnaderna varierar mycket. I storstäderna kostar boendet mycket mer än på mindre orter.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland.

Flyttsaker

Vanligen behöver du inte betala tullavgift eller skatt på de föremål som du tar med dig till Finland som flyttsaker.

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU (eller från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde) måste du dock göra en tulldeklaration för flyttsakerna till de finländska tullmyndigheterna. Flyttsakerna ska införas till Finland inom 12 månader efter flyttningen.

Om du flyttar till Finland från ett land inom EU:s tull- och skatteområde behöver du inte göra en tulldeklaration.

För mer information om flyttvaror och tulldeklaration, kontakta Tullrådgivningen tfn. +358 295 5201 eller besök Tullens webbplats. Tullrådgivningen betjänar på finska, svenska och engelska.

Införsel av bil till Finland

Om du tar med dig en bil från ett land utanför EU (eller utanför EU:s tull- och skatteområde) ska du göra en tullklarering så snart bilen anländer till Finland.

Om du tar med dig en bil från ett land inom EU:s tull- och skatteområde behöver du inte göra en tullklarering.

Innan du kan köra bilen i Finland måste du:

  • få ett förflyttningstillstånd om bilen inte har giltig registrering i ett EU- eller EES-land
  • se till att bilen har en trafikförsäkring som är giltig i Finland
  • göra en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen

Mer information om användning av bil i Finland hittar du på InfoFinlands sida Trafiken i Finland.

Införsel av sällskapsdjur

Om du vill ta med dig ett husdjur till Finland är det bra att på förhand bekanta sig med reglerna som gäller införsel av djur. Ofta krävs till exempel att djuren har fått vissa vaccinationer. Mer information om reglerna i Finland ges av Livsmedelsverket (Ruokavirasto).

Flyttfirmor

En del företag som tillhandahåller flyttservice sköter också flytt från ett land till ett annat. Du kan anlita dessa företag att transportera dina ägodelar från ett land till ett annat och också att packa dina saker och tillhandahålla förpackningsmaterial.

Flyttkostnaderna beror på varifrån du flyttar och hur mycket saker du har. Tjänsterna och priserna i olika flyttfirmor kan variera stort och därför lönar det sig att jämföra.

Efter flytten till Finland

Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare

Om du är EU-medborgare och avser vistas i Finland över 90 dagar, måste du registrera din uppehållsrätt. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare.

Bostad och hemförsäkring

De flesta invandrare bor först i en hyresbostad när de kommer till Finland. Det är bra att reservera minst en månad för att söka hyresbostad. Läs mer på InfoFinlands sida Boende.

När du har en bostad är det bra att också ta en hemförsäkring (kotivakuutus). Hemförsäkringen ersätter till exempel skador på möbler och andra ägodelar. Hemförsäkringar säljs av försäkringsbolag.Information om försäkringar finns på InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning. Du kan också få en personbeteckning på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finlands närmaste verksamhetsställe eller på skattebyrån i de största städerna samtidigt som du ansöker om ett skattekort. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Hemkommun i Finland

Om du flyttar till och blir stadigvarande bosatt i Finland registreras en hemkommun för dig i Finland. Hemkommunen är den kommun där du bor. När du har en hemkommun har du rätt att använda tjänsterna på din hemort, till exempel de offentliga hälsovårdstjänsterna. Du kan fråga vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe (Digi- ja väestötietovirasto) om det är möjligt att registrera en hemkommun i Finland för dig. Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av utlänningar

Social trygghet

När du flyttar till Finland är det tillrådligt att du ansöker om ett FPA-kort vid FPA. Du kan ha rätt till sociala förmåner om du bor stadigvarande i Finland och uppfyller de övriga villkoren som krävs för förmånen. Din rätt till sociala förmåner prövas när du ansöker om dem. Om du arbetar i Finland men inte bor stadigvarande i Finland, kan du ha rätt till vissa sociala förmåner. Mer information om den sociala tryggheten i Finland finns på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Bankkonto

Du behöver ett bankkonto för att sköta din dagliga ekonomi. När du öppnar ett bankkonto behöver du ett pass eller någon annan officiell identitetshandling. Det lönar sig att jämföra tjänsterna och priserna som olika banker tillhandahåller så att du hittar det alternativ som är förmånligast för dig.

Information om att öppna ett bankonto finns på InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland.

Skattekort

Om du arbetar eller är företagare behöver du ett finskt skattekort (verokortti). Om du precis har flyttat till Finland, får du skattekortet vid skattebyrån. När du är stadigvarande bosatt i Finland skickar Skatteförvaltningen dig ett nytt skattekort varje år i januari. Läs mer på InfoFinlands sida Skattekort.

Kollektivtrafik

Om du bor i en stad är det inte nödvändigt att äga en bil. Kollektivtrafiken fungerar väl i Finland. Man kan resa nästan över allt i Finland med tåg eller buss. Man kan också flyga till många städer. I stora städer och deras näromgivning finns en välfungerande lokaltrafik. Lokaltrafiken trafikeras vanligtvis med bussar. Läs mer på InfoFinlands sida Trafiken i Finland.

Körkort

Om du har ett körkort som utfärdats i ett av de nordiska länderna eller i ett EU-/EES-land, är det giltigt även i Finland. Om du bor stadigvarande i Finland kan du byta ut kortet mot ett finländskt körkort.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra med detta kort högst två år i Finland. När du har blivit registrerad i det finländska befolkningsdatasystemet har du två år på dig att byta ditt utländska körkort. Om du inte byter kortet i tid måste du avlägga körkortsprov (teori- och förarprov) i Finland.

Om du har ett körkort som utfärdats i ett land som inte är anslutet till Genève- eller Wien-konventionerna kan du köra med detta kort i ett års tid efter att du har blivit registrerad i befolkningsdatasystemet i Finland. Om du inte byter kortet måste du avlägga körkortsprov i Finland.

Du kan byta ut ditt körkort till ett finskt körkort på Ajovarmas serviceställe.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Utländskt körkort i Finland

Internet

I Finland kan du sköta många ärenden via Internet. Det är bra att skaffa sig en Internetuppkoppling så fort som möjligt efter att du har flyttat till Finland.

På InfoFinlands sida Vardagslivet i Finland finns mer information om att skaffa en internetuppkoppling.

Länken tar dig utanför tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom

Internet- och telefonabonnemang

Telefon

När du köper ett telefonabonnemang i Finland får du ett finskt telefonnummer. Många företag erbjuder telefonabonnemang.

Du kan också köpa ett prepaid-abonnemang. Prepaid-kortet är i förväg laddat med en summa som man sedan kan ringa för. Prepaid-abonnemang kan köpas till exempel i R-kiosker, en del snabbköp och på Internet.

Hälsa

I Finland finns offentliga och privata hälsovårdstjänster. Du kan använda de offentliga hälsovårdstjänsterna om du har en hemkommun i Finland. Till de offentliga hälsovårdstjänsterna hör till exempel hälsocentralerna. De offentliga tjänsterna är förmånligare än de privata.

Om du vill reservera tid till en läkare ska du ta kontakt med hälsocentralen. Om du inte har rätt att använda de offentliga hälsovårdstjänsterna kan du kontakta en privat läkarcentral.

Mer information om hälsovården i Finland får du på InfoFinlands sida Hälsa.

Språkstudier

Finlands officiella språk är finska och svenska. Språkkunskaper hjälper dig att förstå det nya samhället och underlättar skötseln av ärenden. Huruvida du har nytta av att studera finska eller svenska beror på vilket språk som talas på din hemort. Mer information hittar du på InfoFinlands sida Finska och svenska språket.

Jobbsökning

Arbets- och näringsbyrån hjälper dig i jobbsökningen. Du kan söka jobb på Internet och via tidningar. Du kan också hitta ett jobb genom att själv kontakta arbetsgivare som du är intresserad av. Läs mer om jobbsökning i Finland på InfoFinlands sida Arbete i Finland.

Fritid och hobbyer

Information om möjligheter till fritidsaktiviteter hittar du på InfoFinlands sida Fritid.