Gå till innehållet

Ekonomiskt stöd för personer med funktionsnedsättning

Publicerad12.05.2023
I Finland kan du som person med funktionsnedsättning ansöka om olika stöd för att klara dig ekonomiskt. Dess stöd är exempelvis invalidpension, handikappbidrag samt bidrag för kläder och mat.

Sjukpension

Om du på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan arbeta kan du få sjukpension (työkyvyttömyyseläke). Om du är blind eller rörelsehindrad kan du få sjukpension även om du skulle kunna arbeta. Sjukpension betalas till 16–64-åringar. Huruvida du får pensionen beror på hur länge du har bott i Finland. Vanligtvis kan du få sjukpension när du har bott tre år i Finland.

Du kan söka sjukpension hos FPA.

Handikappbidrag för personer över 16 år

Om du har ett handikapp eller en sjukdom som försvagar din funktionsförmåga sammanhängande under minst ett år kan du få handikappbidrag. Du måste ha ett läkarintyg för att ansöka om handikappbidrag. Handikappbidrag för vuxna betalas till 16–64-åringar. Handikappbidragets storlek beror på hur mycket skada din sjukdom eller funktionsnedsättning gör och hur mycket hjälp och handledning du behöver.

Stöd för vård av närstående med funktionsnedsättning

Om du vårdar en närstående med funktionsnedsättning i hemmet kan du få stöd för närståendevård (omaishoidontuki) från ditt välfärdsområde. Fråga mer hos funktionshinderservicen (vammaispalvelut) eller rådgivningen om närståendevård (omaishoito) i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenNätverket för närståendevård i Finland

Serviceguide för närståendevårdare

Handikappförmån för barn under 16 år

Ett barn under 16 år kan få handikappförmån (vammaistuki) om hen på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom behöver regelbunden vård, omsorg och rehabilitering under minst sex månaders tid. Du ansöker om handikappförmån för barn under 16 år vid FPA. Handikappförmånet beviljas vanligtvis för en bestämd period. När perioden har gått kan man ansöka om förlängning för bidraget.

Specialvårdspenning

Du kan få specialvårdspenning från FPA om du

  • deltar i sjukhus- eller poliklinikvården av ditt barn som är under 7 år
  • deltar i sjukhus- eller poliklinikvården av ditt barn i åldern 7–15 år som har en svår sjukdom
  • deltar i rehabiliteringen av ditt barn i åldern 0–15 år
  • vårdar ditt barn under 16 år som har en svår sjukdom hemma och att hemvården är kopplad till barnets sjukhus- eller poliklinikvård
  • finns i beredskap under barnets skol- eller dagvårdsförsök i anslutning till en svår sjukdom.

Vårdbidrag för pensionstagare

En pensionär vars funktionsförmåga försämrats under sammanlagt minst ett år på grund av sjukdom eller skada kan få vårdbidrag för pensionstagare. Du kan få stöd om du på grund av ditt handikapp eller din sjukdom behöver regelbunden hjälp eller handledning och övervakning. Hur stort stöd du får beror på hur mycket hjälp du behöver. Du kan ansöka om vårdbidrag för pensionstagare hos FPA.

Bidrag för kläder och mat

Om din funktionsnedsättning eller sjukdom orsakar dig extra kostnader för mat eller kläder kan du ansöka om bidrag för kläder och mat. Fråga mer hos funktionshinderservicen i ditt område.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Extra kostnader för kläder och mat