Gå till innehållet
Tukea lapsen syntymän jälkeen

Stöd efter barnets födelse

Publicerad14.06.2022
När barnet har fötts kan du få ekonomiskt stöd för vård av barn. Mödrarna och fäderna har möjlighet att för en tid vara hemma med barnet. Barnets vårdnadshavare betalas också barnbidrag fram till att barnet fyller 17 år.

Ansökan om föräldradagpenningar

Du kan ansöka om föräldradagpenningar om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och varit sjukförsäkrad i Finland, ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz oavbrutet i 180 dagar före det beräknade förslossningsdatumet.

Du kan göra en ansökan om föräldradagpenning på FPA:s webbsidor. Logga in med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tjänsten innehåller anvisningar för att fylla i ansökan. På samma adress ser du också hur behandlingen av din ansökan framskrider. När ansökan avgjorts, ser du beloppet på ditt stöd och tidpunkten för utbetalningen. Tjänsten är på finska och svenska.

Du kan ansöka om föräldradagpenningar också genom att fylla i en pappersblankett och skicka den jämte nödvändiga bilagor till vilken FPA-byrå som helst. Rådgivningen hjälper dig att fylla i ansökan.

Beloppet på din föräldradagpenning beror på hur höga inkomster du har. Dagpenningen är alltid lägre än lönen, vanligen cirka 70 procent av inkomsterna. Om du inte har några inkomster, får du föräldradagpenningens minimibelopp. Också en arbetslös förälder har rätt till föräldradagpenning.

Om din arbetsgivare betalar ut lön till dig under föräldradagpenningperioden, betalar FPA dagpenningen till din arbetsgivare. Meddela din arbetsgivare om din föräldraledighet två månader innan den börjar. Om din ledighet varar i 12 vardagar eller mindre, ska du meddela om ledigheten till din arbetsgivare en månad på förhand. Läs mer på InfoFinlands sida Familjeledighet.

Föräldradagpenningar är skattepliktiga inkomster och följaktligen behöver du ett skattekort (verokortti). Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning.

Länken tar dig utanför tjänstenSkattemyndigheten

Skattekort

Moderskapspenning efter barnets födelse

Moderskapspenningperioden varar i cirka tre månader. Den börjar vanligen 30 vardagar för det beräknade förlossningsdatumet. Läs mer på InfoFinlands sidor Stöd till gravida.

Föräldrapenning

Efter utgången av moderskapspenningperioden kan en av vårdnadshavarna ta ut föräldraledighet. I så fall sköter en av föräldrarna barnet hemma och får en föräldrapenning. Ansökan ska lämnas in till FPA senast en månad innan moderskapspenningperiodens utgång och föräldrapenningperiodens början. Föräldrapenningperioden varar i cirka sex månader. Om familjen får tvillingar är föräldrapenningperioden 60 vardagar längre.

Modern ska genomgå en läkarundersökning 5–12 veckor efter förlossningen och skicka läkarintyget till FPA. Annars utbetalas inte föräldradagpenning.

Vilken som helst av vårdnadshavarna kan vara föräldraledig. De kan också vara lediga turvis. Föräldrarna kan också arbeta deltid och tillsammans sköta barnet på deltid. Under denna tid betalar FPA partiell föräldrapenning till bägge föräldrar.

Om en av föräldrarna vill sköta barnet hemma efter föräldrapenningperioden, kan han eller hon få hemvårdsstöd. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.

Faderskapspenning

Faderskapspenningen (Isyysraha) är avsedd för fadern då han tar hand om barnet. FPA (Kela) betalar ut faderskapspenning under faderskapsledigheten. Du kan ansöka om faderskapspenning även om du är till exempel företagare, arbetslös eller studerande. Faderskapspenning betalas ut för 54 vardagar, alltså ungefär nio veckor. Dessa dagar kan inte överföras till modern.

Du får själv bestämma om du tar ut alla faderskapspenningdagar eller bara en del av dem. Du får faderskapspenning även om du inte bor tillsammans med barnets mor.

Du kan vara pappaledig samtidigt som barnets mor är mamma- eller föräldraledig. Då kan du ta ut högst 18 faderskapspenningdagar. Du kan också ta ut alla 54 faderskapspenningdagar separat, till exempel efter föräldraledigheten.

De 1–18 vardagar av faderskapsledigheten som du kan ta ut samtidigt med barnets mor kan delas upp i högst fyra perioder. Faderskapsledighet som tas ut efter föräldrapenningperioden kan delas upp i högst två perioder.

Du kan endast använda faderskapspenningdagar för vård av ett barn under två år. När barnet fyller två år kan du inte längre använda dina faderskapspenningdagar även om sådana finns kvar.