Gå till innehållet

Under anställningen

Publicerad07.02.2024
Vilka praktiska saker är det viktigt för dig att veta när du ska börja jobba i Finland? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som arbetstagare och var får du mer information om dem? Bekanta dig med ämnet på vår webbplats.

Innan du börjar jobba, ska du säkerställa att du har rätt att arbeta inom den aktuella branschen. Också arbetsgivaren har skyldighet att säkerställa att din rätt att arbeta gäller under hela ditt anställningsförhållande.  

Du får mer information på InfoFinlands sida Rätt att arbeta i Finland

Skriv ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren innan du börjar på ett nytt jobb. I arbetsavtalet fastställs arbetsuppgifterna, lönen, arbetstiden, startdatumet, en eventuell prövotid och andra villkor samt anställningsförmåner. Underteckna arbetsavtalet senast den första arbetsdagen.  

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Arbetsavtal och anställningsvillkor

Att börja på ett nytt jobb

När du har tagit emot ett jobb och kommit överens om anställningsvillkoren ska du ta reda på startdatumet, platsen och vem som möter dig den första arbetsdagen.  

Ge din arbetsgivare ditt skattekort (verokortti) och IBAN-numero för ditt bankkonto. Du får skattekortet hos Skatteförvaltningen (Verohallinto). Lönen betalas in på ett bankkonto. När du öppnar ett bankkonto behöver du ditt pass eller någon annan officiell identitetshandling. Det är enklare att öppna ett konto om du redan har en finsk personbeteckning (suomalainen henkilötunnus). 

Du hittar mer information om att öppna ett bankkonto och om det finska skattekortet på InfoFinlands sidor Vardagslivet i Finland och Skattekort

Övriga handlingar och utredningar

Visa för din arbetsgivare också dina arbetsintyg från dina tidigare arbetsplatser och andra handlingar som arbetsgivaren begär. Baserat på arbetsintygen kan vissa arbetsgivare betala dig ett erfarenhetstillägg.  

Ibland måste arbetsgivaren säkerställa att ditt hälsotillstånd är lämpligt för det aktuella jobbet. I detta fall skickar arbetsgivaren dig till företagshälsovården. Företagshälsovården skriver ett utlåtande till arbetsgivaren om din lämplighet för jobbet. Detta medför inga kostnader för dig. I utlåtandet nämns till exempel inte dina sjukdomar.

I vissa branscher behövs också andra hälsoundersökningar. Arbetsgivaren betalar för de hälsoundersökningar och utredningar som har att göra med arbetet. Om du arbetar med barn kan arbetsgivaren begära ett straffregisterutdrag.

Inskolning

Prata med din arbetsgivare om ditt arbete och din arbetsplats. Arbetsgivaren måste inskola dig i ditt arbete. 

Läs mer om den finländska arbetskulturen på InfoFinlands sida Arbetslivet i Finland

Lön och ledighet

I Finland bestäms löner och tillägg ofta utifrån kollektivavtal. Arbetsgivaren kan också betala mer än vad som fastställs i kollektivavtalet. Kontrollera avdragen i lönespecifikationen; till exempel betalda skatter, arbetslöshetsförsäkringsavgifter och pensionsavgifter. Alla anställda har rätt till betald semester eller semesterersättning. Ta också reda på din rätt till familjeledighet, studieledighet eller annan ledighet.  

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sidor Lön och arbetstid och Semester och ledighet

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Arbetslagstiftningen och kollektivavtalen föreskriver vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare har.  

När du arbetar i Finland har du rätt 

  • till lön och övriga minimivillkor enligt kollektivavtalet 
  • till skydd utgående från lagar och avtal 
  • att ansluta dig till ett fackförbund 
  • till en sund och trygg arbetsmiljö. 

Som arbetstagare är du skyldig att: 

  • utföra arbetet omsorgsfullt 
  • följa de överenskomna arbetstiderna 
  • följa arbetsledningens anvisningar 
  • vägra att delta i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet 
  • hålla affärs- och yrkeshemligheter 
  • beakta arbetsgivarens intresse. 

Fackförbund

Gå med i ett fackförbund (ammattiliitto) när du börjar arbeta. I Finland är de flesta arbetstagarna med fackförbundet i sin egen bransch. Hos fackförbundet får du information om din bransch, olika medlemsförmåner och råd om du har problem med din arbetsgivare.  

När du går med i ett fackförbund kan du också gå med i branschens arbetslöshetskassa (työttömyyskassa). Om du blir arbetslös kan arbetslöshetskassan betala ut inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning (ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha) till dig.  

Läs mer på InfoFinlands sidor Fackförbund och Arbetslöshetsförsäkring

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Information om fackförbund i olika branscher

Företagshälsovård

Varje arbetsgivare är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård (työterveyshuolto) för sina arbetstagare. Arbetsgivaren måste informera dig om vilka tjänster du får via företagshälsovården. Fråga din chef hur du anmäler frånvaro på grund av sjukdom och annan frånvaro. Vissa arbetsgivare kan också erbjuda vård vid sjukdom via företagshälsovården.  

Läs mer på InfoFinlands sida Arbetshälsa och sjukdomsfall

Arbetssäkerhet och arbetarskydd

I Finland har arbetsgivaren och chefen skyldighet att se till att arbetet inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Som arbetstagare måste du också själv se till att du utför ditt arbete på ett säkert sätt och följer anvisningarna. Arbetsgivaren är skyldig att övervaka arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Arbetarskyddsombudet kan hjälpa arbetstagare i frågor som rör arbetarskyddet.

Läs mer på InfoFinlands sida Arbetssäkerhet och arbetarskydd

Jämlikhet

Varje arbetstagare har rätt till ett jämlikt och icke-diskriminerande bemötande när de söker jobb och på arbetsplatsen. Enligt lag ska arbetstagarna behandlas lika när det gäller arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning för personalen och avancemang i karriären. Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet

Rådgivning i anställningsfrågor

Om du har frågor kring eller problem med din anställning, kan du kontakta anställningsrådgivningen för invandrare. Rådgivningen ges av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK). Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i fackförbundet. En jurist svarar på frågor om till exempel arbetsavtal, lön eller arbetstider. Den kostnadsfria rådgivningen ges på finska och engelska. 

Anställningsrådgivning (Työsuhdeneuvonta)

Telefon: 0800 414 004 

mån. klo 14–17, 

tis., ons. klo 9–11 och 12–15 

E-post: workinfinland@sak.fi (Link opens default mail program) 

Arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning

Du kan också ringa arbetarskyddsmyndigheternas (työsuojeluviranomaiset) riksomfattande telefonrådgivning som betjänar på finska, svenska och engelska:

Telefon: 0295 016 620 

Mobilappen Work Help Finland

Du kan ladda ned applikationen Work Help Finland på din telefon. Den är avsedd för arbetstagare som flyttar till Finland och bor i Finland.

Applikationen innehåller information om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter i Finland. Om du har problem på arbetsplatsen eller med din arbetsgivare kan du också få hjälp via applikationen.

Hjälp vid problem i arbetslivet

Om du upplever att det finns något problem med arbetsavtalet eller anställningsförhållandet, eller om du har blivit orättvist behandlad, kan du kontakta din chef, arbetarskyddsfullmäktige eller den förtroendevalda på din arbetsplats. Arbetarskyddsfullmäktige kan hjälpa arbetstagarna med ärenden som rör säkerheten. Arbetarskyddsfullmäktiges namn och kontaktuppgifter ska finnas på en synlig plats på arbetsplatsen. Den förtroendevalda övervakar att arbetsgivaren följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Om du misstänker att du blivit utsatt för arbetsdiskriminering kan du kontakta arbetarskyddsmyndigheterna, diskrimineringsombudsmannen eller ditt fackförbund.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Problem i arbetslivet