Gå till innehållet
Naimisiin Suomessa, muistilista

Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista

Publicerad06.02.2024

Ska du gifta dig? På den här sidan hittar du information om prövning av hinder mot äktenskap, val av efternamn, vigselsätt och äktenskapsförord.

Prövning av hinder mot äktenskap

Före äktenskapet måste en prövning av hinder mot äktenskap (avioliiton esteiden tutkinta) göras. Vid hindersprövningen utreder myndigheterna om det finns hinder för äktenskapet enligt Finlands lag.

Du kan begära hindersprövning hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe. Du måste själv begära hindersprövningen skriftligt med en blankett som är avsedd för detta. Prövningen tar minst en vecka. När hindersprövningen är klar får du ett intyg om det. Intyget är giltigt i fyra månader. Du måste ta med dig intyget om hindersprövning till vigseltillfället.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata undersöker om det finns hinder mot äktenskapet utifrån de uppgifter som finns registrerade i Finlands befolkningsdatasystem. Om det inte finns någon uppgift om ditt civilstånd i Finlands befolkningsdatasystem, ska du lämna in ett ämbetsbevis (siviilisäätytodistus) från myndigheten i ditt hemland till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan även skaffa intyget från ditt lands ambassad eller konsulat i Finland.

Om varken maken eller makan är finska medborgare och inte bor i Finland, ska de lämna in förutom ett ämbetsbevis till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även en utredning över att lagen i deras hemland tillåter giftermål i Finland.

Legalisering och översättning av intyg

Utländska intyg ska vanligtvis legaliseras och översättas till antingen svenska, finska eller engelska. En eventuell översättning behöver inte legaliseras.

Intyg som utfärdats av en myndighet i ett nordiskt land eller EU-land behöver inte legaliseras. Inte heller intyg som utfärdats av en ambassad eller ett konsulat i Finland behöver legaliseras.

Om intyget har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och åtföljs av blankett EU 2016/1191, behöver intyget inte översättas.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anhållan om prövning av hinder mot äktenskap

Beslut om efternamn

I Finland kan makarna byta efternamn när de gifter sig.

När du gifter dig kan du

  • behålla ditt nuvarande efternamn
  • ta din makes eller makas efternamn
  • bilda ett kombinerat efternamn av era efternamn.

I ett kombinerat efternamn syns båda efternamnen, till exempel Virtanen-Smith. Namnen kan även skrivas isär, utan bindestreck.

Makarna kan även ansöka om ett helt nytt efternamn som deras gemensamma namn. Ett nytt efternamn ansöks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ansökan är avgiftsbelagd..

Ett efternamn som maken eller makan har fått från sitt tidigare äktenskap kan inte väljas som efternamn.

Välj efternamnet tillsammans med din make eller maka redan när ni ansöker om prövning av hinder mot äktenskap. Om du vill byta efternamn ska du meddela detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du får blanketten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller dess webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Att ändra efternamnet

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är frivilligt. Med äktenskapsförord kan makarna utesluta giftorätten till den andras egendom antingen helt eller delvis om de skiljer sig eller om den ena av makarna dör. Äktenskapsförord kan upprättas före äktenskapet eller under det. Båda makarna ska underteckna äktenskapsförordet och två ojäviga vittnen ska vidimera underskrifterna. För att äktenskapsförordet ska träda i kraft, måste det registreras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information om makarnas egendom hittar du på InfoFinlands sida Äkta makars rättigheter och skyldigheter.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Äktenskapsförord

Val av vigselform

Borgerlig vigsel sker hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten (käräjäoikeus). Religiös vigsel sker i kyrkan eller ett annat religiöst samfund som har rätt att viga till äktenskap.

Båda makarna måste vara på plats vid vigseltillfället. Dessutom ska minst två vittnen som har fyllt 15 år vara på plats.

Borgerlig vigsel

Boka tid för vigseln hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten i god tid före bröllopsdagen. En borgerlig vigsel är avgiftsfri om den sker i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eller tingsrättens lokaler under tjänstetid. Vigseln kan även ske på andra ställen, till exempel i hemmet eller en festlokal. Då tas en avgift ut. Alla har rätt till borgerlig vigsel, även de som tillhör ett trossamfund.

Religiös vigsel

Varje religiöst samfund bestämmer själv vilka villkor vigseln omfattas av och hurdan tillställning vigseln är. Om du vill ha en religiös vigsel kommer du överens om detta med ett religiöst samfund.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vigsel

Lokalinformation