Gå till innehållet
Vammaiset ihmiset

Personer med funktionsnedsättning

Publicerad31.05.2022
Enligt finsk lag får ingen diskrimineras på grund av en funtionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett normalt liv, till exempel studera, arbeta och bilda familj. Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara av det dagliga livet på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom. Kommunerna måste tillhandahålla personerna med fukntionsnedsättning de tjänster som de behöver. Sådana tjänster är till exempel färd- och assistenttjänsterna. Om du har uppehållstillstånd och hemkommun i Finland, har du rätt till kommunens tjänster för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och om att ansöka dem på InfoFinlands sida Tjänster för personer med funktionsnedsättning .

Organisationer för personer med funktionsnedsättning

I Finland finns flera organisationer som arbetar för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning ställning i samhället. Hos dessa organisationer kan du få råd och hjälp till exempel vid ansökan om tjänster. Många organisationer erbjuder fritidsverksamhet och kamratstöd till personer i alla åldrar. Du hittar kontaktuppgifterna till organisationerna på Handikappforums webbplats.

I Finland finns även stödcentret Hilma för invandrare med funktionsnedsättning som erbjuder servicevägledning och rådgivning för invandrare med funktionsnedsättning och långtidssjuka.

Personer med synnedsättning

Om du är blind eller har nedsatt syn kan du få tjänster för personer med synnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du först besöka din egen hälsostation för en läkarundersökning. Läkaren bedömer din synskada och därefter kan du få hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering. Läs mer på InfoFinlands sida Tjänster för med personer med funktionsnedsättning .

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver till exempel en speciell dator eller särskilda hushållsapparater kan du få understöd för detta vid socialbyrån i din hemkommun. Detta är dock prövningsbaserat, med andra ord är det inte säkert att du får stödet.

På biblioteket för personer med synnedsättning Celia kan du låna ljudböcker, punktskriftsböcker, e-böcker och reliefbilder. Biblioteket producerar även läroböcker för personer med synnedsättning skolelevers och studerandes behov.

Synskadades förbund är en organisation som arbetar för att förbättra ställningen för personer med synnedsättning i samhället. Förbundet erbjuder även mycket nyttig information och tjänster till personer med synnedsättning.

Personer med hörselnedsättning

Personer med hörselnedsättning är döva eller har nedsatt hörsel. Många kommunicerar med teckenspråk. I Finland används det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Personer med hörselnedsättning använder ofta även hörapparater.

Om du behöver hjälpmedel ska du först besöka din egen hälsostation för en läkarundersökning. Läkaren bedömer din hörselskada och därefter kan du få hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering.

Du kan till exempel få ett brandlarm avsett för personer med hörselnedsättning och en texttelefon för att kunna bo tryggt i ditt hem. Ansök om dessa hjälpmedel vid socialbyrån i din hemkommun.

Om du behöver det på grund av din hörselnedsättning kan du få tolktjänster till exempel i arbetet, studierna eller när du ska sköta ärenden. Tolkning kan ges på teckenspråk eller vara skrivtolkning. Ansök om rätten att använda tolktjänster hos FPA.

Läs mer om hjälpmedel och tolktjänster på InfoFinlands sida Tjänster för personer med funktionsnedsättning .

På internet finns ordboken för det finska teckenspråket, Suvi.

Hörselförbundet och Finlands Dövas Förbund är organisationer som arbetar för att förbättra ställningen för personer med hörselnedsättning i samhället. De erbjuder även mycket nyttig information och tjänster till personer med hörselnedsättning.

Länken tar dig utanför tjänstenFinska Hörselförbundet rf

Hjälpmedel för hörseln

Länken tar dig utanför tjänstenSuvi.viittomat.net

Ordbok i det finska teckenspråket

Länken tar dig utanför tjänstenFinska Hörselförbundet rf

Information om Hörselförbundet

Länken tar dig utanför tjänstenDövas folkhögskola

Utbildning för döva invandrare

Personer med rörelsenedsättning

En person med rörelsenedsättning kan inte röra sig självständigt eller utan hjälpmedel. En rörelsenedsättning kan bero på en sjukdom, ett olycksfall eller genetiska orsaker.

Om du behöver hjälpmedel ska du först besöka din egen hälsostation för en läkarundersökning. Läkaren bedömer din rörelsenedsättning och därefter kan du få hjälpmedel i form av medicinsk rehabilitering.

Om det måste göras förändringsarbeten eller installeras fasta hjälpmedel i din bostad kan du få ersättning för detta av din hemkommun. Bostaden kan till exempel byggas om så att du kan röra dig med en rullstol i den. Fasta hjälpmedel är till exempel stödhandtag, ramper och elektriska dörrar. Läs mer om hjälpmedel och förändringsarbeten på InfoFinlands sida Tjänster för personer med funktionsnedsättning .

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

En intellektuell funktionsnedsättning gör det svårare att lära sig och förstå nya saker. För en person med intellektuell funktionsnedsättning är det svårare att lära sig och minnas saker än för andra. Utvecklingsstörningen upptäcks ofta i barndomen eller ungdomen.

För en person med intellektuell funktionsnedsättning finns olika slags specialtjänster. Sådana är till exempel boendetjänster, arbetsverksamhet och dagverksamhet. Läs mer om tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning på InfoFinlands sida Tjänster för personer med funktionsnedsättning .

Det finns även många organisationer där du kan få information och stöd. Du hittar mer information till exempel på Kehitysvammaliittos och Kehitysvammaisten Tukiliittos webbplatser.