Gå till innehållet
Asumistuki

Bostadsbidrag

Publicerad28.03.2024
Om du har små inkomster och är stadigvarande bosatt i Finland kan du ha rätt till FPA:s bostadsbidrag. Du kan söka bidrag för hyran, bolagsvederlaget och till exempel vattenavgifterna och uppvärmningskostnaderna.

Med stadigvarande boende avses att du har ditt egentliga hem i Finland och huvudsakligen också vistas i landet. För att kunna få bostadsbidrag måste du även ha rätt till FPA:s förmåner.

Mer information hittar du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

FPA:s stöd för boende är följande:

 • allmänt bostadsbidrag
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd för värnpliktiga och civiltjänstgörare.

Vanligtvis kan du få endast ett stöd för boende i taget.

Du kan också ha rätt till andra stöd från FPA. Om alla dina inkomster och tillgångar samt stöd som beviljats dig inte räcker till, kan du ansöka om utkomststöd hos FPA.

Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiska problem.

Fpa:s allmänna bostadsbidrag

Stöd kan betalas till en person eller till ett hushåll (ruokakunta). Till samma hushåll hör vanligtvis alla som stadigvarande bor i samma bostad. Vanligen består ett hushåll av ett äkta par, sambor eller en familj. Också en person kan vara ett hushåll. Bostadsbidraget beviljas gemensamt för hushållet på basis av en ansökan.

Beakta att om du delar bostad med till exempel en vän och ni har ett gemensamt hyresavtal så anses ni höra till samma hushåll. Om du däremot bor på samma adress som en annan person och båda har ett eget hyresavtal, måste du i ansökan klargöra om ni är i ett samboförhållande. Gör så även om du har ett underhyresavtal.

Följande kan få allmänt bostadsbidrag

 • barnfamiljer
 • studerande
 • äkta par och registrerade par
 • sambor
 • ensamboende eller
 • de som bor i kollektiv.

Hurudana boendekostnader anses skäliga?

Stöd kan beviljas för fast bostad i Finland. Det är i lagen fastställt vilka boendekostnader om kan anses vara skäliga då stödet beräknas. Bostaden kan vara:

 • en hyresbostad
 • en ägarbostad
 • en bostadsrättsbostad
 • en delägarbostad.

Du kan få stöd för bland annat hyran eller bolagsvederlaget samt vattenavgifterna och uppvärmningskostnaderna. Också en del av räntan på bostadslånet beaktas.

Bostadsbidrag beviljas för skäliga boendekostnader. I stora städer accepteras högre boendekostnader än på små orter.

Fpa betalar inte alla boendekostnader

En del av boendekostnaderna måste du betala själv. För detta fastställs en bassjälvrisk. Bassjälvriskandelens storlek beror på:

 • hur många vuxna och barn som hör till hushållet
 • hushållets bruttoinkomster (inkomster före skatt)

Om inkomsterna är mycket låga bortfaller bassjälvrisken.

Det finns övre gränser för boendeutgifterna, det vill säga det största belopp som beaktas som boendeutgifter enligt vilket du kan få stöd för boendet. Detta kallas boendeutgifternas maximibelopp (enimmäisasumismenot). De påverkas av:

 • kommunen där bostaden är belägen
 • antalet vuxna och barn i hushållets storlek

Om bostaden är större eller dyrare än vad lagen om allmänt bostadsbidrag tillåter växer den andel av boendekostnaderna som du betalar själv.

Det allmänna bostadsbidraget är 70 procent av de godtagbara boendeutgifterna, med avdrag för bassjälvriskandelen. Om dina boendeutgifter är mindre än de godtagbara boendeutgifterna, beräknas stödbeloppet på grundval av de faktiska utgifterna.

Anmäl ändringar till Fpa

Om dina inkomster, boende- eller familjeförhållanden eller andra omständigheter ändras ska du omgående anmäla ändringen till Fpa. I Fpa:s beslut anges i detalj vilka omständigheter som bör anmälas.

Att ansöka om bostadsbidrag

Du ansöker om allmänt bostadsbidrag hos FPA med en ansökan om allmänt bostadsbidrag (AT1). Du kan också ansöka om bostadsbidraget på internet.

Till din ansökan ska du bifoga:

 • en kopia av hyresavtalet och en utredning över hyresbeloppet (hyresbostad)
 • ett intyg på vederlagets belopp och bostadslånet (ägarbostad)
 • Om du bor i ett kollektiv ska du bifoga ett befullmäktigande av dem som du delar bostad med, d.v.s. en fullmakt att ansöka om bostadsbidrag för alla.

Skicka din ansökan till Fpa:s byrå eller skicka in den på internet. Fpa betjänar sina kunder på sina byråer, per telefon och post samt via webbtjänsten som finns på FPA:s internetsidor. När du sköter dina personliga ärenden på en Fpa-byrå ska du ha med dig något identitetsbevis, till exempel pass.

Lokalinformation