Gå till innehållet
Mikä on perhe?

Vad är en familj?

Publicerad05.02.2024
I Finland uppfattas en familj i snävare bemärkelse än i många andra länder. Föräldrarna och barnen bildar en familj, men i Finland är också ett barnlöst par en familj. Också en ensamstående mor eller far och hens barn bildar en familj.

Definition av en familj

I Finland utgörs en familj av

  • makar
  • sambor
  • ogifta barn under 18 och deras vårdnadshavare som bor i Finland

I Finland anses oftast kärnfamiljen, d.v.s. föräldrarna och barnen utgöra en familj. Till exempel om mor- eller farföräldrarna, föräldrarna och barnen bor i samma lägenhet räknas officiellt bara föräldrarna och barnen till samma familj. Mor- eller farföräldrarna bildar en egen familj.

En familj kan ha barn eller bestå av ett barnlöst par. De vuxna i familjen kan vara av samma eller olika kön. En familj bildas också av en ensamstående mor eller far och hens barn.

Med ombildade familjer avses ett par som bor tillsammans med ett eller flera barn från parets tidigare förhållanden. Också parets gemensamma barn kan bo med familjen.

Om du är frånskild kan du gifta om dig utan tillstånd från din före detta maka eller make. Du behöver inte tillstånd från din före detta maka eller make för att ingå ett nytt äktenskap även om du och din före detta maka eller make har barn tillsammans.

Regnbågsfamiljer

Regnbågsfamiljer är familjer som bildas av homosexuella, lesbiska och bisexuella föräldrar samt transpersoner och deras barn. De är till exempel familjer som bildas av två kvinnor eller två män samt familjer med fler än två föräldrar

Gifta makar av samma kön har rätt att adoptera ett barn och rätt till adoption inom familjen. Adoption inom familjen betyder att makan/maken adopterar sin makas/makes barn och blir officiellt barnets andra förälder. I Finland kan ett barn ha högst två juridiska föräldrar.

Om du planerar adoption inom familjen ska du kontakta socialbyrån i din hemkommun.

Regnbågsfamiljer rf är en organisation som stöder regnbågsfamiljer samt ger råd och ordnar verksamhet för dem. Kontaktuppgifterna hittar du på organisationens webbplats.

Underhållsskyldighet

Enligt Finlands lag är föräldrarna förpliktade att ta hand om sina minderåriga barn ekonomiskt och gifta par om varandra. Familjemedlemmarnas underhållsskyldighet sträcker sig inte till släktingar, till exempel vuxna syskon eller mor- eller farföräldrar. I Finland utgår man alltså inte från att enskilda människor tar hand om sådana släktingar som har det dåligt ställt ekonomiskt. Stödet kommer från samhället i form av den sociala tryggheten.

Parförhållande

Ett par kan välja om de vill leva tillsammans i ett samboförhållande eller i ett äktenskap. Det är bra att beakta att parförhållandets form påverkar makarnas rättigheter och skyldigheter, frågor som rör egendom och arv, vårdnad om och underhåll av barn samt adoption.

Råd i frågor som rör familjen

Väestöliitto tillhandahåller rådgivning telefonledes och via e-post när du behöver samtalsstöd i frågor som rör barnuppfostran eller relationerna i familjen. Samtal tas emot på följande språk:

kurdiska (sorani), dari, persiska tfn 050 325 6450

ryska och engelska tfn 050 325 7173

Läs mer på InfoFinlands sida Fostran av barn i Finland.