Gå till innehållet
Vammaisten palvelut

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Publicerad11.11.2022
I Finland finns det många särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning. Sådana tjänster är till exempel färdtjänst, hjälpmedel eller en personlig assistent. Målet är att underlätta delaktigheten i samhället och livet med funktionsnedsättningen.

Dessa särskilda tjänster erbjuds av kommunerna. Du har rätt till kommunens tjänster om du har ett uppehållstillstånd och en hemkommun i Finland.

Du får mer information om rätten till hemkommun på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenStödcentralen Hilma för handikappade invandrare

Serviceguide för handikappade invandrare

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Handbok för handikappservice

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Handikappservice och stödåtgärder

Söka tjänster

Tjänsterna för personer med funktionsnedsättning fås oftast endast med ett läkarintyg (lääkärintodistus). Besök till exempel din egen hälsostation för en hälsoundersökning. När du har ett läkarintyg ska du kontakta socialbyrån i din hemkommun. I kommunen finns en socialarbetare som ansvarar för tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Han eller hon ger dig råd och hjälp när du ansöker om tjänster. Vid socialbyrån (sosiaalitoimisto) görs en serviceplan (palvelusuunnitelma) för dig. Syftet med serviceplanen är att reda ut vilken handikappservice du behöver. Därefter tas beslut om tjänsterna, och du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd med de tjänster som du har beviljats.

Boende

Kommunerna ordnar stödboende och serviceboende för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp i sitt boende. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Hjälpmedel

Hälsostationen och centralsjukhuset bekostar de hjälpmedel som ges som medicinsk rehabilitering (lääkinnällinen kuntoutus). Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen. Sådana kostnadsfria hjälpmedel är till exempel rullstolar, hörselapparater för personer med hörselnedsättning samt vita käppar och ledahundar för personer med synnedsättning.

Om du måste låta utföra ändringsarbeten i din bostad eller montera fasta hjälpmedel i bostaden kan du få ersättning för dessa av kommunen. Ändringsarbetena kan vara till exempel ombyggnad av bostaden så att den blir tillgänglig för rullstol. Fasta hjälpmedel kan till exempel vara olika typer av lyftanordningar samt brandvarnare och dörrklocka för personer med hörselnedsättning, där ljudet har ersatts med lampor. Socialarbetaren som ansvarar för tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i din hemkommun bedömer tillsammans med dig om du behöver göra ändringsarbeten i din bostad.

FPA kan betala sådana hjälpmedel som du behöver för arbete eller studier. Hjälpmedel ges till personer som inte klarar av arbete eller studier utan dem eller om det är mycket svårt att studera utan hjälpmedel. Du kan fråga vid närmaste FPA-byrå hur du kan få hjälpmedel.

Att röra sig

Om du på grund av ditt handikapp inte kan använda kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst (kuljetuspalvelu). Vid behov kan du även få en följeslagare (saattaja), d.v.s. en person som assisterar dig på resor. Du kan få färdtjänst och följeslagare på resor som anknyter till arbete, studier eller fritid. Du kan söka färdtjänst hos en socialarbetare inom handikappservicen i din hemkommun. Du betalar för färdtjänsten enligt kollektivtrafikens taxa. På grund av ditt handikapp kan du även få rabatt på kollektivtrafikens biljettpriser. Du kan fråga om detta på socialbyrån i din hemkommun.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Färdtjänst och följeslagartjänst

Assistentservice

Om du på grund av ditt handikapp behöver mycket hjälp med det vanliga livet kan du få en personlig assistent (henkilökohtainen avustaja). Assistenten kan hjälpa dig till exempel med att laga mat, handla, på din arbetsplats, i dina studier eller dina hobbyer. Din hemkommun betalar assistentens lön. Du kan ansöka om en assistent vid socialbyrån i din hemkommun.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Personlig assistans

Tolktjänster

Tolkning för en person med funktionsnedsättning är inte det samma som språktolkning. Du har rätt att använda tolktjänst (tulkkauspalvelu) för personer med funktionsnedsättning om du har

 • en hörselnedsättning eller
 • en syn- och hörselnedsättning eller
 • en talnedsättning

och om du på grund av din skada behöver hjälp av en tolk

 • för att arbeta,
 • studera efter grundläggande studier,
 • uträtta ärenden,
 • vid social delaktighet,
 • fritidsaktiviteter eller rekreation.

Du kan ansöka om tolktjänst vid FPA.

Om du inte förstår finska eller det finska teckenspråket kan du också behöva en annan tolk. Alla teckenspråkstolkar eller tolkar till personer med talsvårigheter kan inte nödvändigtvis kommunikationssätt som används i andra länder, såsom olika teckenspråk. FPA ordnar inte en annan tolk.

När du sköter ärenden med myndigheter, kom alltid ihåg att bekräfta tolksbehovet. Det åligger myndigheten med vilken du sköter ärenden att ordna tolktjänsten. Om du blir kallad till hälsovården, kom ihåg att på förhand ange att du behöver en tolk. Om du söker dig till jourmottagningen eller läkaren, kan du beställa en tolk vid FPA.

Rehabilitering för personer med en svår funktionsnedsättning

Om du har en svår funktionsnedsättning eller sjukdom och du är under 65 år kan FPA ordna dig krävande medicinsk rehabilitering och ersätta en del av kostnaderna för rehabiliteringen. Du kan få rehabilitering om du på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom har stora svårigheter att klara av vardagen i hemmet, på jobbet eller i skolan.

Du kan få medicinsk rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning eller så att du bor hemma och besöker rehabiliteringen. Målet är att du ska klara dig bättre i vardagen.

Även barn med en svår funktionsnedsättning kan få krävande medicinsk rehabilitering.

För krävande medicinsk rehabilitering behöver du en rehabiliteringsplan. Kontakta din egen hälsostation eller företagsläkare.

Skolgång för barn med funktionsnedsättning

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till skolgång i närliggande skola. Ett barn med funktionsnedsättning kan få specialundervisning om barnets funktionsnedsättning försvårar inlärningen. Barnet kan vid behov även få ett skolgångsbiträde.

FPA kan betala dyra och krävande hjälpmedel som barnet med funktionsnedsättning behöver för sin skolgång. Barnet kan också få hjälpmedel om hen inte kan studera utan dem eller om det är mycket svårt utan dem. Hjälpmedel kan fås tidigast när barnet går i grundskolans årskurs sju.

Fritid för barn med funktionsnedsättning

Information om hobbymöjligheterna på din hemort får du till exempel vid idrotts- och kulturförvaltningen i din hemkommun. Också organisationer för personer med funktionsnedsättning tillhandahåller många slags hobbyverksamheter. Till exempel Finlands Paralympiska Kommittés Sporttiklubi ordnar olika idrotts- och motionsevenemang.

Särskilda tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Särskilda tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning är bland annat

 • boendetjänster
 • familjevård
 • anstaltsvård
 • arbetsverksamhet och dagverksamhet.

Boendetjänster (asumispalvelu) innebär att en person med intellektuell funktionsnedsättning kan bo i sin egen bostad och där få olika typer av hjälp och stöd. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Familjevård (perhehoito) innebär att en person vårdas, fostras eller omhändertas i ett privat hem utanför det egna hemmet. En person med intellektuell funktionsnedsättning som behöver vård kan bo i ett familjehem. Man kan också bo tillfälligt i ett familjehem. Familjevård kan även ordnas i den vårdbehövandes eget hem.

Om en person med intellektuell funktionsnedsättning behöver kontinuerlig vård och inte kan få det hemma eller i en servicebostad kan han eller hon även bo på en anstalt (laitos). Man kan också bo korta tider i en anstalt.

Kommunerna ordnar arbetsverksamhet och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning. I arbetsverksamheten (työtoiminta) ingår lätt arbete. Dagverksamheten (päivätoiminta) är avsedd för personer med svår funktionsnedsättning som inte kan delta i arbetsverksamheten. Dagverksamheten kan omfatta till exempel matlagning, motion, samtal och friluftsliv.

På internet finns en databank för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Kehitysvammahuollon tietopankki) med mycket nyttig information om utvecklingsstörningar och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Tjänsten är finskspråkig.

Länken tar dig utanför tjänstenVerneri.net

Dagverksamhet

Lokalinformation