Gå till innehållet

Om Finlands historia

Publicerad14.12.2023
Finland har alltid varit en nordlig och liten plats mellan öst och väst. Finlands historia är en berättelse om handelsvägar, möten mellan kulturer och livet intill stora grannar.

Finlands förhistoria –1323

Finland har varit bebott sedan istiden, från cirka år 8800 före tideräkningen. Bosättningen utvecklades först vid vattendrag och det finländska territoriet har alltid använts för livlig handelstrafik. Namnet på Finlands äldsta stad, Åbo (Turku), betyder handelsplats.

De första skriftliga källorna om Finland är från 1100–1200-talen. Då anslöts Finlands territorium med hjälp av korståg till påven i Roms maktkrets och det medeltida nätverket av hansaköpmän.

Den katolska kyrkan kom till Finland via Sverige och den ortodoxa kyrkan från Novgorod i öster, nuvarande Rysslands område. Nöteborgsfreden 1323 avslutade kriget mellan Sverige och Novgorod om herraväldet i området. Med freden etablerades den katolska tron i Finlands västra delar och den ortodoxa tron i landets östra delar. Denna gräns mellan religionerna finns fortfarande, men med reformationen byttes den katolska tron till den lutherska.

Sveriges östra del 1323–1809

Efter Nöteborgsfreden 1323 hörde största delen av det finska territoriet till Sverige. Under cirka 500 år var Finlands historia Sveriges historia. Finlands område var Sveriges buffert österut och gränserna drogs om flera gånger i samband med olika krig.

Finländarna ser sig själva som västeuropéer, eftersom tiden som en del av det svenska riket knöt finländarna starkt till det västliga kulturarvet. Till exempel stred finska soldater i Sveriges armé under Trettioåriga kriget i Mellaneuropa. Samtidigt hade man emellertid även kontakter med handelscentra i öst och den ortodoxa kyrkan.

Viktiga händelser

1523 Gustav Vasa blev kung över Sverige och lösgjorde Sverige från den medeltida nordiska unionen.

1543 Den första finskspråkiga ABC-boken (Aapinen) ges ut i Finland

1550 Helsingfors grundas för att konkurrera med Tallinn om handeln på Östersjön

1640 I Åbo grundas Finlands första universitet

Finland som en del av Kejsardömet Ryssland 1809–1917

Ryssland erövrade Finlands område från Sverige 1808–1809. Finland blev en autonom del av Kejsardömet Ryssland och de flesta lagarna från den svenska tiden fortsatte att gälla. Under Ryssland blev Finland ett speciellt område som utvecklades på kejsarens order. Till exempel har Helsingfors innerstad byggts under den ryska tiden.

Från 1899 och framåt tog Ryssland ett hårdare grepp om storfurstendömet Finland. Finland deltog inte i första världskriget, men nationalismen hade inverkan även i det finska området. Finland fick en egen lantdag 1906 och det första valet ordnades 1907. Finland förklarade sig självständigt den 6 december 1917 och bolsjevikregeringen som tog makten i samband med oktoberrevolutionen i Ryssland erkände självständigheten den 31 december 1917.

Viktiga händelser

1812 Helsingfors blir huvudstad

1827 Den gamla huvudstaden Åbo förstörs i en brand och Helsingfors får en allt viktigare ställning

1860 Finland inför en egen valuta, mark

1906 Allmän och lika rösträtt, även för kvinnor

6 december 1917 Finland förklarar sig självständigt

Självständighetens tidiga år 1917–1945

Finlands ställning under självständighetens tidiga år var skör. Snart efter att landet hade blivit självständigt utbröt ett blodigt inbördeskrig i Finland. Kriget bekämpades mellan den röda arbetarrörelsen och vita regeringsstyrkor. De vita fick stöd av Tyskland och de röda av Ryssland. Kriget slutade med de vitas seger.

Finland var starkt knutet till Tysklands inflytandesfär, eftersom Sovjetunionen blev det största hotet mot den nationella säkerheten. På 1930-talet var många högersinnade och högerextrema rörelser populära i Finland liksom i det övriga Europa.

Ryssland erövrade Finlands område från Sverige 1808–1809. Finland blev en autonom del av Kejsardömet Ryssland och de flesta lagarna från den svenska tiden fortsatte att gälla. Under Ryssland blev Finland ett speciellt område som utvecklades på kejsarens order. Till exempel har Helsingfors innerstad byggts under den ryska tiden.

Eftersom Finland lyckades försvara sitt territorium i krigen kort efter att landet hade blivit självständigt har krigen under 1900-talet betraktats som den tid då Finlands självständighet etablerades.

Viktiga händelser

1918 Inbördeskrig mellan röda och vita

1921 Lagen om läroplikt träder i kraft och sexårig folkskola blir obligatorisk för alla

1939–1940 blir Finland inblandat i andra världskriget när vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen utbryter

1941–1944 Andra världskriget fortsätter med fortsättningskriget mellan Finland och Sovjetunionen

Återuppbyggnad, industrialisering och kalla kriget 1945–1991

Finland förlorade kriget och var därför tvunget att betala ett tungt krigsskadestånd till Sovjetunionen i form av varor. Som krigsskadestånd levererade man till exempel tåg, fartyg och råvaror. Finland finansierade tillverkningen av varorna med lån och understöd. I och med produktionen av krigsskadeståndet utvecklades Finland från ett jordbruksland till ett industriland. I takt med industrialiseringen började flyttrörelsen från landsbygden till städerna.

Finland och Sovjetunionen ingick 1948 ett avtal om vänskap, samarbete och bistånd, enligt vilket staterna lovade att försvara varandra mot yttre hot. I praktiken var Finland under hela kalla kriget en del av Sovjetunionens intressesfär och landets utrikes- och inrikespolitik styrdes av rädslan för Sovjetunionen.

Viktiga händelser

1948 VSB-avtalet mellan Finland och Sovjetunionen

1952 OS i Helsingfors

1968 Den finländska grundskoleinstitutionen inrättas

En del av Europa 1991->

Till följd av Sovjetunionens kollaps och den ekonomiska tillväxten på 1980-talet som baserade sig på lån hamnade Finland i depression på 1990-talet. Värst var depressionen i början av 1990-talet, då det fanns ett stort antal arbetslösa i Finland, många företag gick i konkurs och staten hade lite pengar.

Efter cirka 1995 började en ekonomisk tillväxt i Finland, varvid det viktigaste företaget var mobiltelefontillverkaren Nokia. Finland blev medlem i EU 1995 och var ett av de första länderna som införde euro som valuta.

Viktiga händelser

1991 Den hårdaste ekonomiska krisen under Finlands historia

1995 Finland går med i Europeiska Unionen

2000 Finland placerar sig på första plats i barns läskunnighet i den första PISA-undersökningen

2002 Finland inför euro som kontantvaluta

2007 Nokia säljer 40 procent av alla mobiltelefoner i världen

2023 Finland går med i Nato

Lokalinformation