Gå till innehållet
Tukea sairauden aikana

Stöd när du är sjuk

Publicerad06.06.2024
Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka har du rätt att stanna hemma från arbetet. Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus) har du efter en självrisktid (omavastuuaika) rätt att söka sjukdagpenning (sairauspäiväraha) hos FPA (Kela).

Självrisktiden är vanligen den dag då du insjuknade och därpå följande nio vardagar. Om din anställning har varat över en månad före insjuknandet betalar din arbetsgivare full lön för självrisktiden. Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar. Den ska sökas inom två månader efter insjuknandet.

Du kan söka sjukdagpenning om du:

  • omfattas av den finländska sjukförsäkringen: läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland
  • är 16–67 år gammal
  • är arbetsoförmögen på grund av en sjukdom
  • är arbetstagare, företagare, arbetslös arbetssökande eller alterneringsledig eller studerar på heltid eller om du sköter din egen ekonomi

Om du får lön under sjukledigheten, ansöker din arbetsgivare om sjukdagpenningen. Då betalas sjukdagpenningen till din arbetsgivare. Om du är sjuk en lång tid och din arbetsgivare inte längre betalar din lön under sjukledigheten, betalar FPA sjukdagpenningen till dig. Sjukdagpenningens belopp beror på inkomsterna. När du söker sjukdagpenning ska du till ansökan bifoga ett läkarintyg om arbetsoförmåga.

Mer information om sjukdagpenningen får du på FPA:s webbplats.

Det är bra att ta reda på om rehabilitering kan vara till nytta för dig.

Partiell sjukdagpenning

Den partiella sjukdagpenningen (osasairauspäiväraha) är avsedd för 16–67-åriga heltidsarbetande anställda eller företagare som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Syftet med den partiella sjukdagpenningen är att du kan fortsätta att arbeta eller att återgå till arbetet trots att du har blivit sjuk. Diskutera först med din läkare inom företagshälsovården och din arbetsgivare om möjligheten att söka partiell sjukdagpenning. Företagshälsovårdsläkaren avgör om du kan deltidsarbeta medan du är sjuk.

När du söker partiell sjukdagpenning ska du bifoga till ansökan:

  • ett läkarintyg om arbetsoförmögenhet
  • ansökan om sjukdagpenning
  • en kopia av överenskommelsen mellan dig och din arbetsgivare om att du under en viss tid ska arbeta på deltid. Arbetstidsarrangemanget och lönen ska framgå ur avtalet.
  • ett löneintyg för de senaste sex månaderna före insjuknandet om dina inkomster har ökat.

Partiell sjukdagpenning ska sökas inom två månader efter att du börjar arbeta på deltid.

Mer information om den partiella sjukdagpenningen får du på FPA:s webbplats.