Gå till innehållet
Lastensuojelu

Barnskydd

Publicerad02.06.2023
Varje barn har rätt till en god och trygg barndom. Barnskydd innebär att socialarbetare hjälper barn och familjer i problematiska situationer. Man försöker alltid ingripa i problem redan innan de blivit alltför stora.

Barns välbefinnande

I Finland får barnfamiljer hjälp och stöd i olika livssituationer.

Daghemmet, skolan och rådgivningsbyrån följer barnets välbefinnande och utveckling på många sätt. Om medarbetarna oroar sig för barnets situation försöker de ge barnet och familjen stöd. Familjen kan även själv be om hjälp vid dessa tjänster.

Hjälp och råd ges även av

  • välfärdsområdenas tjänster för barn och familjer
  • organisationer och föreningar
  • församlingen och andra religiösa samfund.

Du hittar information om barns och ungas problem och om var du kan få hjälp i en svår familjesituation på InfoFinlands sida Problem i familjen.

Ibland kan föräldrarna inte sörja för barnets välfärd. Då måste samhället ingripa i familjens situation. Inom barnskyddet är barnets bästa den högsta prioriteten.

Barnskyddet stöder familjer i problematiska situationer

Kontakten med barnskyddet inleds med en barnskyddsanmälan (lastensuojeluilmoitus). Vem som helst som oroar sig för familjens välbefinnande kan göra en barnskyddsanmälan. Till exempel kan barnets lärare kontakta barnskyddsmyndigheterna.

Föräldrarna kan själv be om hjälp hos barnskyddet (lastensuojelu) om de är utmattade eller familjen genomgår en svår förändring i livet. Barnskyddet stöder familjen även då ett barn eller en ung till exempel använder mycket rusmedel eller begår brott.

Efter barnskyddsanmälan utreder en medarbetare barnets situation. Om barnet och familjen behöver stöd börjar en klientrelation hos barnskyddet. Barnskyddets arbete syftar alltid till ett samarbete med föräldrarna.

Barnskyddet har många slags medel som de kan använda för att hjälpa familjen. Man försöker alltid först hjälpa barnet så att hen kan bo kvar hemma. Oftast är barnskyddets tjänster öppenvårdstjänster (avohuollon palvelut), samtal, handledning, rådgivning och familjearbete. Socialarbetaren kan ordna familjen till exempel hemhjälp (kotiapu) eller en stödperson (tukihenkilö).

Om det förekommer våld eller missbruk i familjen ingriper barnskyddets socialarbetare i situationen. Om barnet inte är tryggt i sitt hem eller om situationen med barnet är mycket svår, kan barnskyddet fatta beslut om placering i vård utom hemmet (sijoitus) eller omhändertagande (huostaanotto). Då bor barnet till exempel hos en fosterfamilj och kan återvända hem först när det är tryggt att göra detta. 

Barnskyddet är baserat på lag

Barnskyddet är baserat på barnskyddslagen och internationella konventioner. Barnskyddslagen gäller alla barn som bor i Finland oavsett deras nationalitet, religion eller kultur.

Mer information om barnskyddet

På webbplatsen Lastensuojelu.info finns information om barnskyddet och tjänsterna för barnfamiljer i Finland på flera språk. På webbplatsen hittar du också barnskyddets ordlista där de olika begreppen förklaras.