Gå till innehållet
Perheenjäsen Suomessa

Familjemedlem i Finland

Publicerad25.03.2024
Om du vill flytta till en familjemedlem som bor i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna behöver du ett uppehållstillstånd.

Alla familjemedlemmar kan inte få uppehållstillstånd. Vanligtvis kan man få uppehållstillstånd om man är maka/make, registrerad partner, sambo eller minderårigt barn till en person som är bosatt i Finland eller förälder till ett minderårigt barn som är bosatt i Finland. 

Om din familjemedlem bor i Finland och du vill flytta till denna person, behöver du ett uppehållstillstånd på grund av familjeband. Ofta krävs det även att du själv eller den person bosatt i Finland som ansöker om familjeförening har tillräckliga medel för den egna och familjens försörjning. Dessa medel kan till exempel vara lön, inkomster från företagsverksamhet, förmögenhet eller pension.

Du kan vistas i Finland 90 dagar utan uppehållstillstånd. För ett besök behöver du emellertid oftast ett visum. Du hittar mer information om att resa till Finland och om att ansöka om visum på InfoFinlands sida Kort vistelse i Finland.

 

Uppehållstillstånd för make eller maka

Du kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om din maka eller make bor i Finland eller ska flytta till Finland. Med make/maka avses gifta makar, en registrerad partner av samma kön eller en sambo som du har bott med under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år eller med vilken du har gemensam vårdnad om ett barn.

Mer information om hur en make eller maka kan få uppehållstillstånd i Finland finns på InfoFinlands sida Uppehållstillstånd för make eller maka.

Uppehållstillstånd för barn

Barn till en finsk medborgare

Ett barn kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om hans/hennes förälder är finsk medborgare eller gift med en finsk medborgare och bor i Finland. Barnet måste vara under 18 år gammalt och ogift den dag då uppehållstillstånd ansöks.

Den förälder till barnet som är bosatt i Finland måste vara barnets vårdnadshavare för att barnet ska kunna få uppehållstillstånd. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste även den andra föräldern ge sitt samtycke till att barnet flyttar till Finland. En myndighet, till exempel en notarius publicus, måste styrka överenskommelsen.

Familjebandet mellan föräldern och barnet måste bevisas, till exempel med en födelseattest med föräldrarnas namn.

För minderåriga barn görs ansökan av barnets vårdnadshavare. Barnet ska vara närvarande när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in.

Barn till en utländsk medborgare

Ett barn kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om hans/hennes föräldrar har uppehållstillstånd i Finland och bor i Finland. Barnet måste vara under 18 år gammalt och ogift den dag då uppehållstillstånd ansöks.

Även ett barn som föds i Finland behöver ett uppehållstillstånd i Finland. Tillståndet måste sökas inom tre månader från barnets födelse.

Den förälder till barnet som är bosatt i Finland måste vara barnets vårdnadshavare för att barnet ska kunna få uppehållstillstånd. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste även den andra föräldern ge sitt samtycke till att barnet flyttar till Finland. En myndighet, till exempel en notaries publicus, måste styrka överenskommelsen.

Familjebandet mellan föräldern och barnet måste bevisas, till exempel med en födelseattest med föräldrarnas namn.

Utkomst

För att barnet ska kunna få uppehållstillstånd måste hans/hennes uppehälle i Finland vara tryggat, till exempel genom förälderns löneinkomster.

Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas dock inte på föräldern om barnet föddes innan föräldern anlände till Finland och föräldern har flyktingstatus i Finland. Om föräldern har fått flyktingstatus den 1.7.2016 eller senare ska man ansöka om uppehållstillstånd för barnet inom tre månader från att föräldern fick flyktingstatus. Ansökan kan även ställas senare, men då tillämpas kravet på tillräckliga medel för försörjningen.

Om barnets förälder har uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, men inte flyktingstatus, krävs att föräldern har en tillräcklig inkomst för att barnet ska kunna få uppehållstillstånd.

För minderåriga barn görs ansökan av barnets vårdnadshavare. Barnet ska vara närvarande när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in.

Uppehållstillstånd för förälder eller vårdnadshavare

Du kan få uppehållstillstånd på grund av familjeband om ditt barn bor i Finland. Om barnet inte är finsk medborgare måste han/hon ha uppehållstillstånd i Finland. Barnet måste vara under 18 år gammalt och ogift den dag då du ansöker om uppehållstillstånd.

För att få uppehållstillstånd på grund av familjeband måste du vara barnets vårdnadshavare. Vanligtvis är barnets mor eller far dess vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan dock även vara någon annan, till exempel en mor- eller farförälder.

Familjebandet mellan föräldern och barnet måste bevisas, till exempel med en födelseattest med föräldrarnas namn. Om en annan vårdnadshavare än barnets mor eller far ansöker om uppehållstillstånd måste vårdnaden bevisas till exempel genom uppvisande av ett domstolsbeslut.

Utkomst

För att du ska kunna få uppehållstillstånd måste du ha tillräckliga medel för att leva i Finland.

Kravet på tillräckliga medel för försörjningen tillämpas dock inte på dig om ditt barn är finsk medborgare. Kravet på tillräcklig inkomst tillämpas inte heller om du varit barnets vårdnadshavare redan innan barnet anlände till Finland och barnet har flyktingstatus i Finland. Om barnet fått flyktingstatus den 1.7.2016 eller senare ska du ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader från att barnet fick flyktingstatus i Finland. Ansökan kan även ställas senare, men då tillämpas kravet på tillräckliga medel för försörjningen.

Uppehållstillstånd för annan anhörig

Också andra anhöriga till finska medborgare än en make/maka, en sambo, föräldrar till minderåriga barn eller minderåriga barn kan i vissa fall få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Även andra anhöriga till en person som har ett uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd kan beviljas uppehållstillstånd. Om uppehållstillståndet beviljats på någon annan grund än internationellt skydd, kan andra anhöriga inte få uppehållstillstånd.

En annan anhörig kan få uppehållstillstånd om han eller hon är helt beroende av den anhöriga som bor i Finland. På denna grund kan uppehållstillstånd beviljas till exempel föräldrarna till en myndig (18 år gammal) person. Enbart ekonomiskt beroende eller svag hälsa räcker ändå inte för att beviljas uppehållstillstånd.

En annan anhörig kan få uppehållstillstånd också om han eller hon levt tillsammans som en familjemedlem till den anhöriga som är bosatt i Finland innan denna person kom till Finland. Dessutom krävs det att familjelivet upphört på grund av ett tvingande skäl, till exempel flyktingskap.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Vanligtvis måste du ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Ansök om tillståndet i ditt hemland eller i ett annat land där du vistas lagligt. Du kan också ansöka om ditt första uppehållstillstånd i Finland om din familjemedlem är finsk medborgare och du själv är medborgare i ett visumfritt land, med andra ord du inte behöver visum för att resa till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på nätet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning utomlands eller i Finland Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen eller tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du har besökt beskickningen eller tjänstestället. Det är bra att boka en tid hos beskickningen eller tjänstestället i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig eller på Migrationsverkets tjänsteställe i Finland. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan ställs.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finländska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i minst ett år och vill ha en hemkommun, anmäl flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har en hemkommun i Finland, har du vanligen rätt att använda dig av den kommunens tjänster.

Om du vill att uppgifterna om ditt civilstånd och dina familjeförhållanden registreras i det finländska befolkningsdatasystemet, ska du lämna in handlingar som rör ärendet samt deras bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du ska lämna in originalhandlingen eller en vidimerad kopia av den som vid behov är legaliserad och översatt.

Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Arbete och studier i Finland

Om du har ansökt om ditt första uppehållstillstånd i Finland har du inte rätt att arbeta innan tillståndet har beviljats. Om du har uppehållstillstånd på grund av familjeband, har du rätt att arbeta och studera i Finland. Du kan söka lediga jobb på jobbförmedlingssidor på internet, i tidningar eller på sociala medier. Läs mer om att söka jobb på InfoFinlands sida: Arbete i Finland.

Du kan även ha rätt till integration och studier i finska eller svenska språket. Du hittar mer information om arbetslivet i Finland och om integration på sidorna: Arbete och entreprenörskap och Att bosätta sig i Finland.