Gå till innehållet
Ongelmat perheessä

Problem i familjen

Publicerad07.06.2024
Vem som helst kan stöta på problem och behöva hjälp. Du kan få konfidentiell hjälp och rådgivning om ni har problem i familjen. På den här sidan finns information om olika ställen där du kan få hjälp i Finland.

Om du har ekonomiska svårigheter

Om du har problem med att betala räkningar, kan du få hjälp med och rådgivning om ekonomin. Om din inkomst minskar ska du ta reda på din rätt att få till exempel bostadsbidrag. Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga dagliga försörjningen, till exempel mat och läkemedel, kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd.

Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiska problem.

Barns och ungas problem

Problem i skolan eller med studierna

Om ett barn eller en ung har problem i skolan eller med studierna är det bra att diskutera situationen med skolans eller läroanstaltens studievägledare. I skolan arbetar även en psykolog eller en kurator. Hen hjälper elever som har svårigheter i skolan.

Om ett barn eller en ung blir mobbad i skolan är det skolans skyldighet att ingripa i detta. Berätta om mobbning för läraren eller rektorn. Ibland kan mobbning även vara ett brott enligt lagen, som kan anmälas till polisen. Till exempel fysiskt våld eller stjälande är brott.

Rusmedelsbruk

Om en ung har problem med alkohol, droger eller spelande, kan hen få hjälp vid ungdomsstationen (nuorisoasema). Ungdomsstationer finns i många städer. Den unga kan komma till ungdomsstationen ensam eller med sina föräldrar.

Brott

Brott har påföljder för personer under 15 år. Personen är skyldig att ersätta de skador som hen orsakat. Polisen anmäler brott som begåtts av barn under 18 år till föräldrarna och barnskyddsmyndigheten.

Mer information om barnskyddet finns på InfoFinlands sida Barnskydd.

Kulturkonflikter hemma

Ibland kan konflikterna mellan olika kulturer skapa problem mellan barnen och föräldrarna. Problemen kan gälla till exempel flick- och pojkvänner eller klädstilen.

Det är viktigt att kunna diskutera konflikterna inom familjen. Den unga har rätt att veta varför föräldrarna vill att hen ska bete sig på ett visst sätt. Ingen kultur eller religion får begränsa barns och ungas grundläggande rättigheter. Läs mer om de grundläggande rättigheterna på InfoFinlands sida Barns och ungdomars rättigheter och skyldigheter.

Man kan be om hjälp med sina problem. Unga flickor kan söka hjälp vid Flickornas hus (Tyttöjen talo) som finns på många orter. I Helsingfors och Uleåborg finns för ungdomar även Pojkarnas hus (Poikien talo) där pojkar kan söka hjälp.

I Helsingfors finns Sopu-työ och i Tammerfors Didar. De hjälper både ungdomarna och föräldrarna i hedersrelaterade konflikter.

Hjälp med fostran av barn

Familjerådgivningen/familjecentret

Hos familjerådgivningen (perheneuvola) eller vid familjecentret (perhekeskus) får barn, unga och familjer hjälp med problem som rör fostran av barn och barns utveckling. Du kan själv kontakta familjerådgivningen och boka ett möte. Familjerådgivningar och familjecenter finns på många orter. Du hittar kontaktuppgifterna via din hemkommuns webbplats.

Mannerheims barnskyddsförbund MLL

Mannerheims barnskyddsförbund ordnar familjekaféer och barnklubbar för barnfamiljer på många orter i Finland. Förbundet erbjuder även fostringsråd för föräldrar.

Väestöliitto

Vid Väestöliitto får du information om föräldraskap. Du kan kontakta Väestöliitto när du har funderingar kring problem i parförhållandet, fostran av barn eller skilsmässa. Väestöliittos mångkulturella arbete stödjer invandrarfamiljer. Vid Väestöliitto får du även rådgivning på telefon eller via e-post när du behöver råd om fostran av barn eller relationerna i familjen. Du kan skriva till Väestöliitto på dari, kurdiska (sorani), persiska, finska, ryska, engelska eller svenska. Du hittar kontaktuppgifterna på Väestöliittos webbplats.

Våld i familjen

I Finland är våld ett brott. Även våld mot familjemedlemmarna är ett brott. Barnaga, till exempel att slå barnen, är likaså ett brott. Barnet upplever kroppsaga som skrämmande. Den är också skadlig för barnets utveckling och ett ineffektivt sätt att straffa barn.

Våld kan vara till exempel

 • att skrämma, följa eller observera någon
 • att undertrycka och tvinga
 • att slå, sparka och knuffa
 • sexuellt våld.

Både offret och förövaren kan få hjälp.

Om föräldrarna utövar våld mot ett barn eller en ung, kan barnet eller den unga söka hjälp till exempel hos skolans hälsovårdare, vid familjerådgivningen eller SPR Nuorten turvatalo.

På InfoFinlands sida Fostran av barn i Finland finns information om hur barn fostras i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

Skilsmässa och vårdnad om barn

Du kan lämna in ansökan om skilsmässa till tingsrätten i din egen eller din makas/makes hemkommun. Du kan söka skilsmässa ensam eller tillsammans med din maka/make. Ansökan om skilsmässa görs i två skeden. När du har lämnat in din ansökan om skilsmässa till tingsrätten börjar en sex månader lång betänketid. Efter att betänketiden gått ut ska du eller ni ansöka om slutlig äktenskapsskillnad inom ett halvt år. Skilsmässan är officiell först när den andra ansökan har godkänts.

Om du och din maka/make har minderåriga barn, kan barnens situation avgöras samtidigt som ni ansöker om skilsmässa. Ni kan komma överens om vem som blir barnens vårdnadshavare, var barnen bor och när vardera föräldern får träffa barnen. Samtidigt kan ni också komma överens om underhållsbidraget, det vill säga det ekonomiska stöd som den ena föräldern betalar för barnet. Ni kan komma överens om allt detta på egen hand eller vända er till kommunens socialbyrå.

Om ditt äktenskap upphör kan du eventuellt ha behov av både psykisk och juridisk hjälp. Juridisk hjälp kan du be om vid rättshjälpsbyrån. Psykisk hjälp vid skilsmässa kan du få till exempel i olika stödgrupper avsedda för dem som genomgått skilsmässa. Sådan verksamhet ordnas till exempel av församlingar och organisationer.

Läs mer om vårdnaden om barn och skilsmässa på InfoFinlands sidor Skilsmässa och Familjer med en förälder.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld är våld som syftar till att försvara familjens eller släktens heder när man misstänker att en familjemedlem kränkt familjens eller släktens heder.

I Finland berättigar försvarandet av familjens eller släktens heder inte hot, påtryckningar eller våld. Våld och hot är brott oavsett offrets och förövarens kultur.

Hedersrelaterat våld kan vara till exempel

 • påtryckningar
 • inskränkningar, till exempel ingripande i klädstil, sällskapande eller hobbyer
 • hot, till exempel att hota med att skicka till hemlandet
 • att tvinga till äktenskap eller förhindra skilsmässa.

Om du har upplevt hedersrelaterat våld eller hot om det i din familj, kan du kontakta Sopu-työ. Du hittar kontaktuppgifterna på Sopu-työs webbplats. 

Tvångsäktenskap

Äktenskap bygger på valfrihet och fri vilja. I Finland är tvångsäktenskap ett brott och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Tvångsäktenskap är en form av människohandel.

Om du har blivit tvingad att gifta dig mot din vilja, kan du vara offer för människohandel. Om du misstänker att du är offer för människohandel, kontakta Hjälpsystemet för offer för människohandel. Du hittar kontaktuppgifterna på webbplatsen ihmiskauppa.fi.

Uppehållstillstånd till människohandelns offer

Om du har blivit offer för människohandel eller om det finns motiverade skäl att misstänka det, kan du beviljas uppehållstillstånd i Finland. Du måste vara i Finland för att kunna ansöka om uppehållstillstånd som människohandelns offer. Om du är i en speciellt sårbar ställning, kan du få ett kontinuerligt uppehållstillstånd.

Hjälp vid våld

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, ring nödnumret 112. Du ska ringa nödnumret endast i brådskande fall där livet, hälsan, egendomen eller miljön är i fara. Läs mer på InfoFinlands sida Nödsituationer.

Nollalinja
Tfn 080 005 005
Öppet: varje dag

Nollalinja är en hjälptelefon som du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen eller sexuellt våld eller hot om våld. Du kan ringa när som helst. Medarbetarna pratar finska, svenska och engelska.

Nollalinja har även en tolktjänst som betjänar på sex olika språk dygnet runt. Tolkningsspråken är ryska, somaliska, sorani, persiska, dari och arabiska.

Samtal till Nollalinja är kostnadsfria och de syns inte i telefonräkningen. Du behöver inte uppge ditt namn när du ringer. Nollalinja är avsedd för både kvinnor och män.

Kriscentret Monika
Tfn 0800 05058
Öppet: vardagar

Kriscentret Monikas hjälptelefon är avsedd för invandrarkvinnor. Hjälptelefonen betjänar på många olika språk. Du kan ringa om du har blivit utsatt för våld i familjen, sexuellt våld eller hot om våld.

Samtalet är kostnadsfritt. Du kan även kontakta Kriscentret Monika via chatten. Chatten betjänar på finska, engelska, ryska och arabiska.

Skyddshem

Om din make eller maka eller någon annan familjemedlem utövar våld mot dig kan du ta dig till ett skyddshem. I skyddshemmet är du i säkerhet och där finns personal på plats hela tiden. Du får hjälp med att göra slut på våldet och råd som hjälper dig att hantera situationen. Vistelse i skyddshemmet är kostnadsfritt. Du kan kontakta skyddshemmet även när en familjemedlem har hotat dig med våld.

Skyddshemmet Mona är endast avsett för invandrarkvinnor och deras barn. Ring journumret 045 639 6274 om du behöver en plats på skyddshemmet.

Hjälp vid sexuellt våld

Sexuellt våld är

 • våldtäkt
 • att tvinga till sexuella handlingar
 • sexuellt utnyttjande
 • att köpa sex av barn under 18 år eller ett offer till människohandel
 • sex med ett barn under 16 år
 • koppleri.

Sexuellt våld kan även förekomma i parförhållanden och äktenskap. Sexuellt våld är alltid ett brott, även i äktenskap.

Tukinainen
Tfn 0800 97899

Tukinainen är ett kriscenter för våldtäktsoffer där du får stöd och hjälp om du har blivit utsatt för sexuellt våld. Du får hjälp på finska och engelska.

SERI-stödcentret
Tfn 040701 8446

I Helsingfors finns SERI-stödcentret som är avsett för offer för sexuellt våld. SERI-stödcentret hjälper och ger råd till offer för sexuellt våld. Centret erbjuder bland annat medicinsk undersökning och psykologhjälp. Stödcentret betjänar alla, oavsett kön. Du kan komma direkt till SERI-stödcentret, men det rekommenderas att du ringer i förväg.

Du kan även alltid söka hjälp vid hälsovårdscentralen i din hemkommun.

 

Besöksförbud

Om någon upprepade gånger hotar eller trakasserar dig och du vill ha skydd, kan du ansöka om besöksförbud (lähestymiskielto) för denna person. Besöksförbudet innebär att personen inte får ta kontakt med dig. Du kan ansöka om besöksförbud hos polisen eller i tingsrätten. Du kan fråga om råd vid socialbyrån eller rättshjälpsbyrån i din hemkommun. Om du har bevis på hot och trakasserier är det bra att spara dem.

Hjälp med att få slut på våld

Miehen Linja
Tfn 09276 62 899
E-post: kontakti(at)lyomatonlinja.fi

Miehen Linja är en tjänst för invandrarmän som har utövat våld eller fruktar att de kommer att utöva våld mot sin maka eller någon annan familjemedlem. Du kan boka ett möte per telefon, via chatten eller via e-post. Miehen Linja betjänar på finska, engelska, svenska, franska och grekiska. Betjäning kan även fås via tolk på det egna modersmålet.