Gå till innehållet
Kielteinen oleskelulupapäätös

Negativt beslut om uppehållstillstånd

Publicerad11.04.2024
Har du ansökt om uppehållstillstånd eller fortsatt uppehållstillstånd i Finland och fått ett negativt beslut? På den här sidan får du information om vad du kan göra.

Om du redan är i Finland och får ett negativt beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto), måste du antingen lämna Finland eller överklaga beslutet. Du får vistas i Finland så länge som behandlingen av besvären pågår. Du kan överklaga också om du har ansökt om uppehållstillstånd utomlands. Då måste du vänta på behandlingen av besvären utomlands.

Om du är asylsökande i Finland eller offer för människohandel, har du rätt att få stöd för frivillig återresa (vapaaehtoisen paluun tuki), om du beslutar att återvända till ditt hemland. 

Att överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

En besvärsanvisning om hur beslutet får överklagas bifogas alltid beslutet. Besvären behandlas av förvaltningsdomstolen (hallinto-oikeus). Förvaltningsdomstolen kan antingen avslå besvären eller sända ärendet till Migrationsverket för ny behandling. Avslag innebär att Migrationsverkets beslut förblir gällande.

Om förvaltningsdomstolen avslår besvären kan du i vissa fall ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen (korkein hallinto-oikeus). Om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd, behandlar den besvären.

Du kan få hjälp med att överklaga av antingen en privat jurist, en statlig rättshjälpsbyrå (valtion oikeusaputoimisto) eller Flyktingrådgivningen rf (Pakolaisneuvonta) (endast asylsökande).

Länken tar dig utanför tjänstenFlyktingrådgivningen r.f.

Rättshjälp till flyktingar

Att lämna Finland

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd eller om förvaltningsrätten avslår ditt överklagande, måste du lämna Finland. Du ges möjlighet att lämna landet frivilligt. Tidsfristen är vanligtvis 30 dagar.

Om du inte lämnar landet inom tidsfristen, avlägsnar polisen eller gränsbevakningsväsendet dig ur landet.

Du får inreseförbud till Schengenområdet om:

 • Du har brutit mot inresereglerna och din ansökan har avslagits, till exempel på grund av skenäktenskap.
 • Du har begått brott och du anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen och säkerheten.
 • Din asylansökan avslås i ett påskyndat förfarande.
 • Du inte lämnar landet frivilligt inom den tidsfrist som meddelats för dig.

När du har inreseförbud kan du inte besöka Finland eller något annat Schengenland.

Stöd för frivillig återresa

Om du vill återvända till ditt hemland kan du i vissa fall få stöd för frivilligt återvändande. Stödet består antingen av pengar eller tjänster. Penningsummans storlek beror på vilket land du återvänder till. Tjänsten kan till exempel vara att du får hjälp med att leta efter en bostad eller arbetsplats i det land dit du återvänder.

Du kan få stöd om:

 • du har fått ett negativt beslut på din asylansökan
 • du återkallar din asylansökan
 • du är ett offer för människohandel och du inte har en hemkommun i Finland
 • du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet
 • du har fått tillfälligt skydd
 • din flyktingstatus i Finland har upphört eller återkallats eller det har fattats beslut om att avvisa dig
 • du har fått humanitärt skydd, men ditt uppehållstillstånd löper ut eller har redan löpt ut.

Om du är kund hos en mottagningscentral kan du ansöka om stöd för frivilligt återvändande vid din egen mottagningscentral. Om du inte är kund hos en mottagningscentral kan du ansöka om stöd hos Migrationsverket.