Gå till innehållet
Vaalit ja äänestäminen Suomessa

Val och röstning i Finland

Publicerad03.02.2023

I Finland väljs kommunfullmäktige, välfärdsområdesfullmäktige, riksdagen och presidenten genom val. I Finland röstar man dessutom i Europaparlamentsval. I regel har alla finska medborgare som fyllt 18 år rätt att rösta vid val. Även om du inte är finsk medborgare kan du ha rösträtt i kommunalval, välfärdsområdesval och Europaparlamentsval.

Röstning

Du får ett meddelande om rösträtt (meddelandekort, äänioikeusilmoitus) ungefär en månad före valdagen.

Om du inte får ett meddelande ska du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ditt röstningsställe har antecknats på meddelandekortet. Om du röstar på valdagen, kan du rösta endast på det ställe som anges på meddelandekortet.

Vid alla valen kan man rösta före den egentliga valdagen, under en förhandsröstningsperiod. Om du röstar på förhand kan du rösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands.

Du måste ha med ett identitetskort när du röstar.

Kommunalval

Beslut i viktiga kommunala ärenden fattas av kommunfullmäktige (kunnanvaltuusto). Ledamöterna i kommunfullmäktige, eller bara kommunfullmäktige, utses i kommunalval. Kommunalval förrättas vart fjärde år. Antalet kommunfullmäktige beror på kommunens invånarantal.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i kommunalval om du fyller 18 år senast på valdagen. Dessutom krävs att du fyller ett av följande villkor:

  • Du är medborgare i Finland, ett annat EU-land, Island eller Norge och har en hemkommun i Finland.
  • Du är medborgare i ett annat land och din hemkommun har varit i Finland i minst två år.

I kommunalval har du rösträtt i den kommun som är registrerad som din hemkommun i befolkningsdatasystemet i Finland den 51:a dagen före valdagen. Om din hemkommun ändras efter detta förblir din rösträtt i den kommun som var din hemkommun 51 dagar före valet. Du kan endast rösta på en kandidat från denna kommun.

Välfärdsområdesval

Välfärdsområdena ordnar social- och hälsovården och organiserar räddningsväsendet från och med 2023. Kommunerna hör till ett av sammanlagt 21 välfärdsområden.

Av välfärdsområdets viktigaste områden beslutar välfärdsområdesfullmäktige vars medlemmar väljs genom välfärdsområdesval. Antalet fullmäktige beror på välfärdsområdets invånarantal.

I Helsingfors ordnas inget områdesval eftersom Helsingfors stad även i fortsättningen ordnar tjänsterna.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i välfärdsområdesval om du fyller 18 år senast på valdagen. Dessutom krävs att du fyller ett av följande villkor:

  • Du är medborgare i Finland, ett annat EU-land, Island eller Norge och har en hemkommun i Finland.
  • Du är medborgare i ett annat land och din hemkommun har varit i Finland i minst två år.

Du har rösträtt i det välfärdsområde i vilket din hemkommun ingår.

Riksdagsval

Riksdagen (eduskunta) är finska statens viktigaste organ för beslutsfattande. Riksdagen stiftar lagarna i Finland och beslutar om statens budget. Dessutom övervakar riksdagen regeringens verksamhet.

Riksdagsledamöterna väljs i riksdagsval. Riksdagsval förrättas vart fjärde år. I riksdagsval är landet indelat i valkretsar. Du kan endast rösta på en kandidat från din egen valkrets. Från varje valkrets väljs ett visst antal ledamöter. Antalet ledamöter beror på invånarantalet i valkretsen. Sammanlagt väljer man 200 riksdagsledamöter.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i riksdagsval om du är finsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen. Även utomlands bosatta finska medborgare har rösträtt.

Presidentval

Presidenten är Finlands statsöverhuvud.

Republikens president

  • stadfäster lagarna,
  • utnämner högsta tjänstemän,
  • leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet och
  • är överbefälhavare för Finlands försvarsmakt.

Presidenten väljs i presidentval. Presidentval förrättas vart sjätte år. Samma person kan väljas till president för högst två mandatperioder i följd.

Presidentvalet har vanligen två steg. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de givna rösterna vid första valomgången, förrättas en andra valomgång. I den andra valomgången kandiderar de två kandidater som fick flest röster vid första valomgången. Den person som får flest röster vid andra valomgången väljs till president.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i presidentval om du är finsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen. Även utomlands bosatta finska medborgare har rösträtt.

Val till Europaparlamentet

Europaparlamentet är vid sidan av Europeiska unionens råd det viktigaste lagstiftande organet i Europeiska unionen. I Europeiska unionens råd är regeringarna för medlemsländerna representerade. Parlamentet har 705 ledamöter och 14 av dem har valts i Finland. Parlamentsledamöterna utses genom val. Valet förrättas vart femte år.

Vem kan rösta?

Du kan rösta i Europaparlamentsvalet om du uppfyller något av följande villkor:

  • Du är finsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen.
  • Du är medborgare i ett annat EU-land och fyller 18 år senast på valdagen. Dessutom ska du ha hemkommun i Finland den 51:a dagen före valdagen. Du måste också anmäla dig till rösträttsregistret i Finland. Anmälningen ska göras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast den 80:e dagen före valdagen.

I samma val kan du rösta i endast ett EU-land.

Lokalinformation