Gå till innehållet
Tietoa Kokkolasta

Information om Karleby

Publicerad15.11.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Grundläggande information

Karleby är en kuststad med en inspirerande atmosfär som uppmuntrar till social gemenskap och där upplevelserikedom utgör en del av god vardag. Vi satsar starkt på barnvänlighet och vill erbjuda den bästa miljön för företagande.

Karleby finns i Mellersta Österbotten invid Bottniska viken.

Karleby stad är grundad 1620 och hette då Gamlakarleby. Senare blev Kokkola stadens finska namn.

Vid Karleby centrum finns en av landets mest omfattande historiska trästadshelheter. Stadsplanen är från 1650-talet. Den omfattar 12 kvarter med hundratals trähus och gårdsbyggnader. De äldsta av dessa är från 1600-talet.

Karleby är en kulturstad med mycket att se och uppleva.

Från Karleby är avståndet 483 kilometer till Helsingfors, 242 kilometer till Jyväskylä, 198 kilometer till Uleåborg, 36 kilometer till Jakobstad, 141 kilometer till Seinäjoki, 302 kilometer till Tammerfors och 121 kilometer till Vasa.

Karleby hamn ligger i stadsdelen Yxpila och är en av Finlands mest trafikerade godshamnar.

Karleby har en näringslivsstruktur som grundar sig på flera branscher. Karleby har en lång tradition av entreprenörskap och internationell affärsverksamhet.

Regionens ledande branscher är kemi, cleantech, bioekonomi, båtindustri samt handel och tjänster. Karleby har ett center för batterikemi.

Betydande sysselsättare är till exempel hälso-, sjukvårds- och socialtjänsterna, industrin, primärproduktionen, parti- och detaljhandeln, transport och byggande samt utbildningsbranschen.

Karleby utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt för kommande generationer. Karleby stad vill vara koldioxidneutral senast 2035.

Historia

Redan under medeltiden fanns det hamn, båtbygge och handelsplats i Karleby. Landhöjningen har varit en central faktor i Karlebys historia. Den har format omgivningen i hög grad och bland annat påverkat utvecklingen av hamnverksamheten och handeln. Handel bedrevs längs med Bottniska vikens kust och jordbruk, jakt, fiske och sälfångst var även viktiga näringar.

Exporten av tjära, som blev mycket viktig för Karlebys historia, inleddes redan på 1500-talet.

Den sjunde september 1620 undertecknade Sveriges kung Gustav II Adolf en handling som gav den lilla jordbruks- och fiskebyn vid Ristrand status som stad. Dagens stadssund var då en smal havsvik som sträckte sig ända till Kyrkbacken.

Sakta men säkert blev Karleby en viktig stad för sjöfart och skeppsbygge. Skeppsvarv fanns bland annat i Kaustarviken, Svartskär och Soldatskär. Inledningsvis seglade man endast till Åbo och Stockholm, eftersom Karleby som s.k. uppstad inte fick bedriva utrikeshandel.

År 1765 erhöll staden stapelrättigheter, dvs. rätt till fri utrikeshandel, främst tack vare den aktiva kyrkoherden och lantdagsmannen Anders Chydenius. Karleby blev snabbt en förmögen stad i början av 1800-talet tack vare just handeln med tjära och rederiverksamheten. Stadens borgare köpte tjära av bönder och exporterade den, ofta till hamnar vid Medelhavet och i England.

Karleby handelsflotta var under perioder Finlands största. Den snabba ekonomiska utvecklingen avtog i mitten av 1800-talet, men tog ny fart i slutet av århundradet tack vare industrialiseringen. Karleby blev en viktig industristad främst tack vare läder- och metallindustrin.

Trafik

Karleby är en lämplig knutpunkt för land-, flyg- och sjötrafiken och gör staden logistiskt utmärkt.

Karleby har goda trafikförbindelser. Via Karleby löper riksväg 8 och 13. Järnvägsstationen finns i stadens centrum. Restiden med tåg till Helsingfors är cirka fyra timmar.

Flygplatsen finns i Kronoby på endast 22 kilometers avstånd från Karleby centrum.

Stadsborna erbjuds även ett tryggt, omfattande, fungerande och trivsamt nätverk för den lätta trafiken. Karleby har satsat på att förbättra förhållandena för cyklister.

Lokalbussarna trafikerar de olika delarna av staden på vardagar.

Läs mer: Trafik.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Gator och trafik

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Kollektivtrafik

Religion

I Karleby finns flera olika religiösa samfund. I tjänsten Uskonnot Suomessa (Religioner i Finland) finns information om religiösa samfund enligt ort.

Den evangelisk-lutherska kyrkan har fyra finskspråkiga församlingar och en svenskspråkig församling i Karleby. Läs mer på Karleby kyrkliga samfällighets webbplats.

I Karleby finns en ortodox kyrka. Mer information om den ortodoxa församlingens verksamhet i Karleby finns på Vasa ortodoxa församlings webbplats.

Läs mer: Kulturer och religioner i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet

Länken tar dig utanför tjänstenVasa ortodoxa församling

Vasa ortodoxa församling

Beslutsfattande och påverkan

Den högsta beslutsfattande makten i Karleby stad innehas av stadsfullmäktige. Fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter väljs vid kommunalval vart fjärde år.

På stadens webbplats finns information om stadsfullmäktige och dess beslut.

Invånarna kan påverka stadens beslutsfattande redan då beslut bereds. Information om olika sätt att delta och påverka finns på stadens webbplats.

Kommunens invånare har enligt kommunallagen rätt att lämna in motioner till kommunen i ärenden som gäller dess verksamhet.

I Karleby finns ungdomsfullmäktige, äldre- och handikappråd samt ett råd för kulturell mångfald.

Läs mer: Finlands förvaltning, Val och röstning i Finland