Gå till innehållet
Yhden vanhemman perhe

Familjer med en förälder

Publicerad12.04.2024
I Finland är det vanligt med familjer med en förälder. Ett barn kan födas utom äktenskapet eller också är dess föräldrar skilda.

I familjer med en förälder bor en av föräldrarna med sina barn utan make eller maka. Föräldern kan då ha antingen ensam eller gemensam vårdnad om barnet. Som ensamstående förälder har man själv ansvaret för fostran av barnet. Om föräldrarna däremot har gemensam vårdnad (yhteishuoltaja) kommer föräldrarna tillsammans överens om barnets angelägenheter.

Föräldrar som har gemensam vårdnad beslutar tillsammans om många saker. Dessa är barnets

 • namn
 • bostadsort
 • fostran
 • språk
 • religion
 • utbildning
 • hälsovård
 • disponering av barnets egendom

Gemensam vårdnad förutsätter att barnets föräldrar klarar av att tillsammans agera för barnets bästa. Till exempel för en passansökan behövs båda föräldrarnas tillstånd.

En ensamstående förälder fattar på egen hand alla beslut som rör barnet. Myndigheter såsom daghem eller skola ger information om barnet endast till vårdnadshavaren. Den andra föräldern får dock bestämma om vården och fostran av barnet när barnet är hos honom eller henne.

Vid skilsmässa eller när sambor flyttar isär måste föräldrarna besluta om barnets vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt. Läs mer på InfoFinlands sida Barn vid skilsmässa.

Man kan också adoptera ett barn ensam. Om adoption stadgas i adoptionslagen. Om du är intresserad av adoption, be om mer information hos de familjerättsliga tjänsterna i ditt område.

Föreningen för familjer med en förälder (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) ger information och ordnar aktiviteter för familjer med en förälder. På Finlex webbplats kan du läsa lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Föreningen för små familjer är en medborgarorganisation som grundats av ensamstående föräldrar och som erbjuder aktiviteter för medlemsfamiljerna.

Länken tar dig utanför tjänstenFöreningen för familjer med en förälder r.f.

Information för familjer med en förälder

Länken tar dig utanför tjänstenFöreningen för små familjer r.f.

Verksamhet för små familjer

Underhållsbidrag

Båda föräldrarna bär ansvaret för underhållet av ett barn under 18 år, även om de inte bor tillsammans. När föräldrarna skiljer sig ska de komma överens om underhållet av barnet samt om eventuellt underhållsbidrag (elatusapu).

Underhållsbidragets belopp beräknas utifrån barnets underhållsbehov och föräldrarnas underhållsförmåga. Med barnets underhållsbehov avses det penningbelopp som försörjningen av barnet kostar varje månad. I beloppet ingår till exempel utgifter för mat och kläder samt eventuella avgifter för småbarnspedagogik. Barnets underhållsbehov delas mellan föräldrarna enligt deras underhållsförmåga. Underhållsförmågan beräknas genom att dra av skatter och övriga obligatoriska utgifter av inkomsterna. Du kan be barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) om hjälp med att beräkna underhållsbidraget.

Du kan be barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) om hjälp med att beräkna underhållsbidraget.

Det är bra att upprätta ett skriftligt avtal om underhållsbidraget som barnatillsyningsmannen bekräftar. Du får mer information om underhållsbidraget och om bekräftande av avtalet till exempel hos de familjerättsliga tjänsterna på din ort.

Om föräldrarna inte kan enas om underhållsbidraget kan de få hjälp i form av medling i familjefrågor. I sista hand avgörs ärendet i tingsrätten. Mer information om medling i familjefrågor hittar du på InfoFinlands sida Skilsmässa.

Underhållsstöd

I vissa situationer kan den förälder som bor med barnet ansöka om underhållsstöd från FPA.

Du kan ansöka om underhållsstöd från FPA i följande situationer:

 • Du har rätt att få underhållsbidrag från den andra föräldern, men hen har inte betalat det.
 • Inget underhållsbidrag har fastställts, eftersom den andra föräldern har små inkomster.
 • Det fastställda underhållsbidraget är mindre än underhållsstödet, eftersom den andra föräldern har små inkomster.
 • Du har adopterat ett barn ensam.
 • Barnet har fötts utom äktenskapet, fadern har inte fastställts och barnet har inte två underhållsskyldiga föräldrar.
 • Barnet har fötts inom moderns och hennes kvinnliga partners äktenskap, men barnet har ingen fastställd far och moderns partner har inte adopterat barnet.

Du kan få underhållsstöd om du är stadigvarande bosatt i Finland. Du kan även få underhållsstöd om du har flyttat till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att arbeta. Ett barn har rätt till underhållsstöd om barnet är stadigvarande bosatt i Finland eller vistas tillfälligt utomlands i högst sex månader.

Mer information om underhållsstöd får du av FPA.

Länken tar dig utanför tjänstenFörbundet för underhållsskyldiga r.f.

Information för underhållsskyldiga

Länken tar dig utanför tjänstenFöreningen för ensamstående föräldrar

Skilsmässa i Finland