Gå till innehållet
Työelämän ongelmat

Problem i arbetslivet

Publicerad21.03.2024
Om du har problem på arbetsplatsen ska du först diskutera dem med din chef. Du får även hjälp av förtroendemannen på din arbetsplats eller fackförbundet. På den här sidan hittar du svar på de problem som du kan ställas inför i arbetslivet.

Var får jag hjälp med problem i arbetslivet?

Prata först med din chef. Om det inte hjälper, kontakta arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen på arbetsplatsen. Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen och du är medlem i facket, kontakta ditt fackförbund. Om ärendet inte kan lösas på arbetsplatsen kan du be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC erbjuder gratis anställningsrådgivning. Du kan få rådgivning även om du inte är medlem i ett fackförbund. Juristerna svarar på dina frågor på finska och engelska. Rådgivning ges både per telefon och via e-post.

I Finland övervakar arbetarskyddsmyndigheterna arbetsgivarna. De ger också råd i frågor som rör arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt i frågor som rör anställningsvillkoren. Du kan be dem om hjälp om du upplever trakasserier eller diskriminering i arbetet eller om du inte får dokument som du ska få (såsom en lönespecifikation eller ett arbetsintyg) från din arbetsgivare.  Du kan kontakta myndigheten per telefon eller via e-post.

Du kan också få stöd och rådgivning i frågor kring arbetslivet av experterna i Flyktinghjälpens (Pakolaisapu) projekt för rättvist arbetsliv, Reilu työelämä. De projektanställda kan hjälpa dig om du misstänker att du blivit utnyttjad som arbetskraft och vill prata om dina erfarenheter eller få praktiska råd i situationen. Du kan diskutera problem konfidentiellt på finska, engelska, ukrainska, arabiska, persiska, kurdiska och dari. Du kan ta kontakt anonymt. Du hittar kontaktuppgifterna på Flyktinghjälpens webbplats.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Under anställningen.

Min arbetsplats är farlig. Vad ska jag göra?

Informera alltid din chef om du upptäcker att något kan utgöra en risk för arbetstagarna. Det kan till exempel vara en farlig arbetsmetod, ett trasigt verktyg eller otillräcklig skyddsutrustning. Du kan också föreslå sätt att arbeta säkrare.

Om chefen inte reagerar på saken, ring arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetssäkerhet och arbetarskydd.

Min anställning upphör inom kort. Hur påverkar det mitt uppehållstillstånd?

Detta beror på vilket slags uppehållstillstånd du har.

Om ditt uppehållstillstånd är kopplat till endast en arbetsgivare, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare. För att kunna ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare måste du ha ett nytt jobb. Du kan även ansöka om uppehållstillstånd på någon annan grund. Läs mer om grunderna för uppehållstillstånd i InfoFinlands avsnitt Icke EU-medborgare.

Om din anställning upphör innan ditt uppehållstillstånd går ut, ska du meddela detta skriftligt till Migrationsverket. Också din arbetsgivare kan göra anmälan.

Om ditt uppehållstillstånd är beviljat för en viss bransch, kan du byta jobb inom samma bransch.

Information om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare hittar du på sidorna Arbeta i Finland och Till Finland som företagare. Läs mer om att söka jobb i Finland på sidan Arbete i Finland. Mer information om att söka arbetslöshetsersättning hittar du på sidan Arbetslöshetsförsäkring.

Jag har fått för lite lön utbetalad. Vad ska jag göra?

Kontrollera alltid i lönespecifikationen att du har fått rätt belopp. Kontrollera också att du har fått den ersättning som du har rätt till exempelvis för övertid och söndagsarbete. 

Om du har fått för lite lön, ska du be din arbetsgivare att rätta till löneutbetalningen. Om arbetsgivaren inte betalar ut din lön korrekt, trots att du ber om det, kan du kontakta ditt fackförbund. Om du inte är med i ett fackförbund kan du be om hjälp från personalrepresentanterna på din arbetsplats eller rättshjälpsbyrån.

Om du får lägre lön än de finländska arbetstagarna kan det handla om diskriminering av en utländsk arbetstagare. Du kan ringa arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning eller ditt fackförbund och fråga om din situation kan klassas som diskriminering.

Om arbetsgivaren inte kan betala ut din lön, ska du omgående kontakta Lönegarantin. Om arbetsgivaren inte har pengar kan du få betalt där. Gör ansökan inom tre månader från det att lönen skulle ha betalats.

Om man inte kommer överens om löneutbetalningen måste ärendet avgöras i domstol. Detta är dock det sista alternativet.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltning

Information om löneutbetalning

Min arbetsgivare vill endast betala ut lönen i kontanter. Får man göra så?

Din arbetsgivare borde betala ut lönen till ditt bankkonto. Lönen får endast betalas ut i kontanter om inga andra alternativ finns. Så gör man till exempel om du inte har ett bankkonto.

Om du får lönen utbetalad i kontanter, ska du ge din arbetsgivare ett skriftligt intyg om löneutbetalningen. På så sätt kan man bevisa att lönen verkligen har betalats till dig.

Min tillsvidareanställning upphörde, men min sista lön betalades inte ut. Vad bör jag göra?

Fråga arbetsgivaren varför lönen blivit försenad. Kräv att arbetsgivaren betalar ut lönen. Framför kravet skriftligt.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du be förbundet om hjälp. Om du inte hör till ett fackförbund kan du be om hjälp från rättshjälpsbyrån. Se även svaret i avsnittet Jag har fått för lite lön utbetalt. Vad ska jag göra?

Jag blev uppsagd. Hur vet jag om uppsägningen var laglig?

Om anställningen är tidsbunden, kan den sägas upp under avtalets giltighetstid endast om detta har avtalats i arbetsavtalet.

Om anställningen gäller tills vidare ska arbetsgivaren ha en välgrundad orsak för att säga upp arbetstagaren. Orsaken kan vara något av följande:

  • arbetstagaren har allvarligt försummat sina skyldigheter i arbetet
  • arbetstagarens situation har förändrats så mycket att hen inte längre klarar av sina arbetsuppgifter
  • arbetsgivarens situation har förändrats på ett sådant sätt att hen inte längre kan erbjuda det arbete som arbetstagaren har utfört och det går inte att flytta eller utbilda arbetstagaren till andra uppgifter.

När orsaken är att arbetsgivarens situation har förändrats, och om det finns fler än 20 arbetstagare som regelbundet arbetar i organisationen, måste omställningsförhandlingar ordnas på arbetsplatsen före uppsägningen. I omställningsförhandlingarna ska också en personalrepresentant delta.

Du har rätt att begära att personalrepresentanten deltar i alla diskussioner som rör anställningens upphörande.

Om en prövotid tillämpas på arbetsavtalet kan arbetsgivaren eller arbetstagaren säga upp anställningen under prövotiden utan uppsägningstid. Anställningen får dock inte sägas upp på grunder som är diskriminerande eller på annat sätt olämpliga.

Om du misstänker att uppsägningen var olaglig eller diskriminerande, ska du kontakta arbetarskyddsmyndigheten.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Upphörande av anställningen.

Jag avslutade mitt jobb hos min förra arbetsgivare, men jag har inte fått ett arbetsintyg. Hur får jag arbetsintyget?

Arbetsgivare behöver inte ge dig ett arbetsintyg på eget bevåg. Om du vill ha ett arbetsintyg ska du be om det. Intyget ska lämnas till dig så snart som möjligt.

Om du har bett om ett arbetsintyg men inte fått det, ska du kontakta arbetarskyddsmyndigheterna. 

Jag upplever att jag blir osakligt bemött på min arbetsplats. Vad kan jag göra?

Alla arbetstagare ska behandlas jämlikt och lika. Enligt lag får ingen diskrimineras till exempel av följande orsaker:

  • anställningsform
  • ålder
  • kön
  • etnisk bakgrund
  • hälsotillstånd
  • religion
  • sexuell läggning.

Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.

Förutom diskriminering kan det även förekomma andra typer av osakligt bemötande på arbetsplatser, till exempel mobbning eller sexuella trakasserier.

Prata först med din chef om saken. Om hen inte kan hjälpa dig, ska du kontakta arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendeman. Om ärendet inte kan lösas, kontakta arbetarskyddsmyndigheterna eller ditt fackförbund.

Om din chef behandlar dig osakligt, anmäl detta till chefens chef eller arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsmyndigheten meddelar inte arbetsgivaren att du har kontaktat den om du inte ger ditt skriftliga tillstånd till detta.

Min arbetsgivare kräver att jag jobbar för mycket. Vad ska jag göra?

Se till att din arbetstid är i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalet för din bransch och i lagen. Arbetstiderna får inte vara för långa. Du får ta pauser, lediga dagar och semestrar.

Om detta inte är fallet berätta för arbetsgivaren att situationen måste rättas till. Om situationen inte åtgärdas, ska du kontakta arbetarskyddsmyndigheten.

Om du har arbetat för mycket och är utmattad, kontakta din företagshälsovård eller läkare.

Jag tvingas att utföra ett jobb utan att få betalt. Min arbetsgivare hotar mig dessutom med våld. Var kan jag få hjälp?

Du har rätt till hjälp och skydd. Enligt lagen i Finland måste arbetstagarna behandlas väl och de ska betalas lön. Människohandel är ett brott i Finland. Läs mer på InfoFinlands sida Människohandel och tvångsarbete