Gå till innehållet
Eläke

Pension

Publicerad06.02.2024
Man kan få pension i många olika livssituationer. På den här sidan finns information om pensionssystemet i Finland och om andra frågor kring pensionen.

Pensionssystemet i Finland

I Finland finns två pensionssystem som kompletterar varandra:

  • Arbetspensionen intjänas med det egna lönearbetet och företagandet. Arbetsgivaren är skyldig att teckna pensionsförsäkring åt alla sina anställda och betala försäkringspremierna. Privatföretagare sköter sina premier själva.
  • Folkpensionen och garantipensionen är avsedda för de pensionärer som inte får arbetspension eller vars pension är mycket liten.

Du kan få pension när du uppnår pensionsåldern. Före pensionsåldern kan du få pension på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet. Du kan också få familjepension om en anhörig till dig avlider.

Pensioner betalas ut av arbetspensionsanstalter och FPA. Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension. Den grundar sig på lönen och andra arbetsinkomster. Om arbetspensionen är liten, kan du också få pension från FPA.

Du kan få folkpension när du har fyllt 65 år. Ditt födelseår avgör i vilken ålder du kan få arbetspension. Kontrollera din pensionsålder på ditt arbetspensionsutdrag eller hos din arbetspensionsanstalt.

Om man vill kan man också arbeta när man är pensionerad. Om du är i ålderspension påverkar din arbetsinkomst inte pensionens storlek.

I Finland betalas skatt på pensionerna.

Arbetspension

När du arbetar, betalas arbetspensionsavgifter från din lön. Med andra ord ökar din pension när du arbetar.

Arbetspensionens belopp beror på hur länge du har arbetat och hur stor lön du har haft. Arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor och -stiftelser har hand om arbetspensionsförsäkringarna. Pensionsskyddscentralen sköter centraliserat frågor som rör pensionsskyddet.

Länken tar dig utanför tjänstenPensionsskyddscentralen

Arbetspension

Kontrollera på arbetspensionsutdraget hur stor pension du tjänat in

Din pensionsanstalt skickar regelbundet ett arbetspensionsutdrag till dig. På arbetspensionsutdraget finns en uppskattning av din intjänade pension. Du kan också beställa ett arbetspensionsutdrag från din pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen.

Genom att själv följa med arbetspensionsutdragen kan du kontrollera att din intjänade pension räknats rätt. Om det finns fel i uppgifterna, kontakta ditt pensionsbolag eller Pensionsskyddscentralen. Spara arbetsintyg för eventuella granskningar. Det är också bra att spara lönekvitton.

Folkpension och garantipension

Du kan ansöka om folkpension om du inte har någon arbetspension eller om din arbetspension är väldigt liten. Folkpensionens belopp beror på hur länge du har bott eller arbetat i Finland. Dina familjeförhållanden och andra kontinuerliga pensionsinkomster påverkar också folkpensionens belopp. FPA sköter folkpensionerna och garantipensionerna.

Du kan söka folkpension och garantipension om du omfattas av Finländska socialskyddet och när du har bott i Finland minst tre år efter att du fyllde 16 år. Också den tid som du har varit bosatt i något annat EU- eller EES-land kan delvis beaktas.

Garantipensionen tryggar ett existensminimum för pensionärer. Garantipensionens belopp är mellanskillnaden mellan de övriga pensionerna som du får och garantipensionens fulla belopp. Om det sammanlagda beloppet från dina övriga pensioner överskrider garantipensionens fulla belopp kan du inte få garantipension. Mer information om garantipensionen får du vid FPA.

I vissa fall kan du få folkpension även innan du fyllt 65 år. FPA ger mer information om förtida ålderspension och tilläggsdagar till folkpension.

Att söka pension

Alla pensioner måste sökas. Du kan ansöka om arbets- och folkpension med samma blankett. Du kan fylla i blanketten på nätet eller lämna in den till FPA, folkpensionsverket eller Pensionskyddscentralen. Blanketterna finns på verksamhetsställena och på internet.

Du kan ansöka om garantipensioni FPA:s nättjänst eller på kontoret. Du kan ansöka om FPA:s åldringspension och garantipension även per telefon. Numret till FPA:s pensionsärenden är 020 692 202.

Pension från utlandet

Om du har bott eller arbetat i andra EU-länder än Finland eller i något land med vilket Finland har ett socialskyddsavtal, kan du ha rätt till pension från dessa länder. Du kan ansöka om pension från dessa länder samtidigt som du ansöker om den finländska arbets- eller folkpensionen. Bifoga till din ansökan blanketten Boende och arbete utomlands. Du kan skriva ut blanketten på FPA:s eller Pensionsskyddscentralens webbplats.

Om du har arbetat i andra länder som Finland inte har ett socialskyddsavtal med, måste du själv ta reda på om du har rätt att få pension från dessa länder. Om du kan få pension, måste du själv ansöka om den.

Om du ansöker om pension från utlandet, får du råd vid Pensionsskyddscentralen. Läs mer på Pensionsskyddscentralens webbplats. Du kan även fråga om råd hos FPA.

Utbetalning av pension till utlandet

Arbetspension utomlands

Om du flyttar från Finland utbetalas arbetspension från Finland då du går i pension. Pensionen kan utbetalas till vilket land som helst. Det är viktigt att du har ett arbetsintyg från alla anställningar i Finland. Det är också bra att spara lönekvitton.

Hur du ansöker om pension till utlandet beror på i vilket land du bor. Du kan fråga din pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen om råd. Innan du ansöker om pension ska du begära ett arbetspensionsutdrag av din pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen. Arbetspensionsutdraget visar hur stor pension du tjänat in i Finland.

FPA:s pensioner utomlands

Du ska alltid meddela FPA om varaktig flytt utomlands eller vistelse utomlands som varar över tre månader.

Om du vistas utomlands tillfälligt, det vill säga under ett år, betalar FPA vanligtvis din pension som vanligt. I vissa fall betalar FPA till exempel ålderspension och familjepension till vissa länder även då du flyttar till landet för över ett år. Sådana länder är till exempel de övriga EU-länderna och EES-länderna samt en del av de länder som Finland har ett socialskyddsavtal med.

Garantipensionen betalas inte om du flyttar utomlands för över ett år.

På FPA:s webbplats finns information om i vilka fall du kan få FPA:s pensioner utomlands. Du kan också fråga om din egen situation vid FPA:s kontor eller telefontjänst.

Partiell förtida ålderspension

Om du har fyllt 61 år kan du få partiell pension redan före din lägsta ålderspensionsålder. Detta kallas partiell förtida ålderspension. Du kan själv välja om du vill ta ut 25 procent eller 50 procent av beloppet på din månatliga arbetspension. Om du vill kan du samtidigt fortsätta arbeta heltid eller komma överens om en kortare arbetstid med arbetsgivaren. Du kan också sluta arbeta. Du bör observera att den partiella förtida ålderspensionen permanent minskar beloppet på den slutliga ålderspensionen. Du kan fråga mer av din pensionsanstalt.

Invaliditetspension

Om du är sjuk under en längre tid får du vanligtvis först under ungefär ett års tid sjukdagpenning. Om du inte kan återgå till arbetet på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om invaliditetspension (työkyvyttömyyseläke) eller rehabiliteringsstöd (kuntoutustuki). Rehabiliteringsstöd är invaliditetspension på viss tid. Du kan ansöka om invaliditetspension med en blankett som du får från FPA.Som bilaga till ansökan krävs B-utlåtande av läkare. FPA och arbetspensionsanstalten bedömer din arbetsförmåga och om du har nytta av rehabilitering. Mer information om invaliditetspension och rehabilitering får du av FPA, din pensionsanstalt eller av företagshälsovården.

Om du får invaliditetspension påverkar din lönenivå pensionen. Du ska meddela FPA och arbetspensionsanstalten om du börjar arbeta. Om du har en tillräckligt hög inkomst från arbetet per månad kan du låta din pension vila. Detta innebär att du håller en paus i lyftandet av pensionen. Pausen kan vara minst tre månader och högst två år lång. Under denna tid förlorar du inte rätten till invaliditetspension.

Övriga förmåner för pensionärer

Utöver pension kan FPA betala ut bostadsbidrag till pensionstagare med låga inkomster. Mer information om bostadsbidrag för pensionstagare hittar du på FPA:s webbplats.

Till långtidssjuka eller handikappade kan FPA betala ut vårdbidrag för pensionstagare. Fråga mer på FPA.

Rabatter för pensionärer

När du har pensionerats kan du få pensionärsrabatt till exempel på tåg-, buss- och flygresor i Finland. De som fyllt 65 år får reserabatt genom att uppvisa sitt identitetsbevis. En pensionär som inte har fyllt 65 år kan få rabatt genom att uppvisa sitt personbevis och sitt arbetspensionskort eller folkpensionärskort. Kontrollera villkoren för pensionärsrabatten på biljettkontoren.

Du kan även få rabatt på exempelvis olika former av motion och kultur.