Gå till innehållet
Työsuojelu

Arbetarskydd

Publicerad28.02.2023
I Finland måste man ta väl hand om arbetssäkerheten. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Arbetsgivaren måste också se till att arbetsmängden eller arbetstiderna inte belastar arbetstagaren så att hens hälsa kan äventyras. Arbetstagaren måste även själv se till att hen utför sitt arbete på ett säkert sätt och följer instruktionerna.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka, läs anvisningarna på InfoFinlands sida Om du blir sjuk.

Arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsintroduktion för nya anställda. Arbetsgivaren är också skyldig att göra de anställda förtrogna med arbetsplatsens säkerhetsanvisningar och lära dem de korrekta arbetssätten.

De anställda ska också själva sörja för arbetssäkerheten. Arbetet ska utföras enligt anvisningarna. Om arbetsuppgift är uppenbart farlig kan arbetstagaren vägra att utföra den.

Informera alltid din chef om du upptäcker att något kan utgöra en risk för arbetstagarna. Det kan till exempel vara en farlig arbetsmetod, ett trasigt verktyg eller otillräcklig skyddsutrustning. Du kan också ge förslag på hur arbetet kan utföras säkrare. Om chefen inte reagerar på saken, ring arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning.

Arbetsgivaren ska betala för nödvändig säkerhetsutrustning i arbetet. De kan vara till exempel:

  • hjälm, skyddsskor och skyddskläder om du arbetar på en byggarbetsplats
  • andningsskydd om du arbetar med kemikalier.

På arbetsplatserna ska det finnas tillräckligt många personer med kunskaper i första hjälpen, första hjälpen-utrustning samt instruktioner för olycksfall. Arbetsgivarna ordnar utbildning i första hjälpen på arbetsplatsen.

Om det finns minst tio anställda på en arbetsplats väljer dessa ut en arbetarskyddsfullmäktig som representerar dem. Arbetarskyddsfullmäktige gör sig insatt i arbetarskyddsfrågor som gäller arbetsplatsen, deltar i arbetsplatsens arbetarskyddsinspektioner och informerar de anställda om ärenden som rör arbetets säkerhet och hälsa.

Arbetsgivaren utser för varje arbetsplats en arbetarskyddschef, som bistår arbetsgivaren i samarbetet med anställda och arbetarskyddsmyndigheter.

Arbetarskyddsmyndigheter

I Finland finns det fem ansvarsområden för arbetarskydd, det vill säga arbetarskyddsmyndigheter, som lyder under regionförvaltningsverken (RFV). De övervakar att arbetsgivarna följer arbetarskyddsföreskrifterna.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger både arbetstagare och arbetsgivare råd i frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet samt i frågor som rör anställningsvillkoren. Du kan också be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp om du upplever trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen. Arbetarskyddsmyndigheten kan hjälpa dig om du inte får till exempel ett skriftligt arbetsavtal, en lönespecifikation, en förteckning över dina utförda arbetstimmar eller ett arbetsintyg från arbetsgivaren.

Arbetarskyddsinspektörerna utför kontroller på arbetsplatser. De kontrollerar bland annat om säkerhetsföreskrifterna följs på arbetsplatsen, om man har gett tillräcklig introduktion i arbetet och huruvida utländska arbetstagares arbetsförhållanden och anställningsvillkor följer finländska lagar och avtal.

Arbetarskyddsinspektören har rätt att få tillträde till varje arbetsplats och tillgång till de dokument som är väsentliga för övervakningen av arbetarskyddet. Arbetarskyddsmyndigheten kan förplikta arbetsgivaren att rätta till brister i arbetssäkerheten som förekommer på arbetsplatsen