Gå till innehållet
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet

Publicerad31.01.2024
I Finland måste alla arbetstagare behandlas lika enligt lag. Ingen får diskrimineras vid rekrytering eller på arbetsplatsen.

Jämlikhet (yhdenvertaisuus) betyder att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell härkomst, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Om jämlikhet i arbetslivet föreskrivs i lagen om likabehandling och i arbetsavtalslagen. Enligt dessa ska anställda behandlas lika när det gäller anställning, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning för personalen och avancemang i karriären.

Jämlikhet i rekryteringen

Lagen om likabehandling (yhdenvertaisuuslaki) förutsätter att alla arbetssökande behandlas lika. Arbetsgivaren ska välja den sökande som har de bästa meriterna för uppgiften. Arbetsgivaren ska också kunna bevisa att det finns godtagbara grunder för valet som anknyter till arbetets karaktär och att valet inte har varit diskriminerande. Man får inte kräva sådana egenskaper av arbetssökanden som inte är nödvändiga i utförandet av arbetet.

Jämlikhet på arbetsplatsen

Arbetsgivaren får inte diskriminera de anställda när han eller hon fattar beslut om fördelning av arbetsuppgifter, erbjudande av möjligheter till avancemang eller upphävande av anställningen. Det är till exempel olagligt att betala lägre lön på grund av att arbetstagaren är utlänning.

Arbetsdiskriminering är ett brott. Om du misstänker att du har fallit offer för arbetsdiskriminering kan du kontakta arbetarskyddsmyndigheterna, diskrimineringsombudsmannen eller ditt fackförbund.

I problematiska situationer kan du fråga arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen på din arbetsplats om råd.

Jämställdhet (tasa-arvo) mellan könen

 Enligt Finlands lag är män och kvinnor jämställda. Män och kvinnor ska behandlas lika vid anställning och beträffande arbetsförhållanden och lönesättning. En anställd får inte särbehandlas i arbetslivet på grund av graviditet eller föräldraskap. Arbetstagaren har inte rätt att vägra arbetsuppgifter på grund av sitt kön.

I Finland finns en lag om likabehandling, som föreskriver att arbetsgivaren ska övervaka att jämställdheten på arbetsplatsen realiseras och att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om likabehandling av män och kvinnor följs. Om du misstänker att din arbetsgivare har diskriminerat dig på grund av ditt kön kan du be jämställdhetsombudsmannen om råd och anvisningar samt hjälp med att reda ut saken.