Gå till innehållet
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet

Publicerad28.11.2022
I Finland måste alla arbetstagare behandlas lika enligt lag. Ingen får diskrimineras vid rekrytering eller på arbetsplatsen.

Jämlikheten är nedtecknad i lagar

Finlands grundlag garanterar jämlikt bemötande för alla.

Jämlikhet (yhdenvertaisuus) betyder att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell härkomst, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Om jämlikhet i arbetslivet föreskrivs i lagen om likabehandling och i arbetsavtalslagen. Enligt dessa ska anställda behandlas lika när det gäller anställning, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning för personalen och avancemang i karriären.

Länken tar dig utanför tjänstenJustitieministeriet

Lag om likabehandling

Jämlikhet i rekryteringen

Lagen om likabehandling (yhdenvertaisuuslaki) förutsätter att alla arbetssökande behandlas lika. Arbetsgivaren ska välja den sökande som har de bästa meriterna för uppgiften. Arbetsgivaren ska också kunna bevisa att det finns godtagbara grunder för valet som anknyter till arbetets karaktär och att valet inte har varit diskriminerande. Man får inte kräva sådana egenskaper av arbetssökanden som inte är nödvändiga i utförandet av arbetet.

Jämlikhet på arbetsplatsen

Arbetsgivaren får inte diskriminera de anställda när han eller hon fattar beslut om fördelning av arbetsuppgifter, erbjudande av möjligheter till avancemang eller upphävande av anställningen.

Arbetsdiskriminering är ett brott. Om du misstänker att du har fallit offer för arbetsdiskriminering kan du ta kontakt med arbetarskyddsmyndigheterna eller ditt eget fackförbund.

Vid problem kan du fråga råd hos arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Arbetarskydd

Länken tar dig utanför tjänstenRegionförvaltningsverket

Arbetarskydd

Jämställdhet (tasa-arvo) mellan könen

Enligt Finlands lag är män och kvinnor jämställda. Män och kvinnor ska behandlas lika vid anställning och beträffande arbetsförhållanden och lönesättning. En anställd får inte särbehandlas i arbetslivet på grund av graviditet eller föräldraskap.

I Finland finns en lag om likabehandling, som föreskriver att arbetsgivaren ska övervaka att jämställdheten på arbetsplatsen realiseras och att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om likabehandling av män och kvinnor följs. Om du misstänker att din arbetsgivare har diskriminerat dig på grund av ditt kön kan du be jämställdhetsombudsmannen om råd och anvisningar samt hjälp med att reda ut saken.