Gå till innehållet
Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa

Anställningsvillkor och lön i Finland

Publicerad28.02.2023
I Finland är arbetstagarnas rättigheter inskrivna i lagar och kollektivavtal. I dem finns till exempel överenskommelser om löner, arbetstider, semestrar och andra villkor. När du börjar på en ny arbetsplats är det bra att teckna ett skriftligt anställningsavtal med arbetsgivaren där alla anställningsvillkor anges.

Lönenivån i Finland

I den finska lagstiftningen anges ingen minimilön. Arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden har kommit överens om minimilöner i kollektivavtal (TES) för olika branscher.

År 2022 var till exempel minimilönen för städning 11,24 euro per timme och för byggande 11,26 euro per timme. Erfarenhet och utbildning höjer lönen.

Lönen får inte vara lägre än vad som föreskrivs i kollektivavtalet. I de flesta branscherna måste arbetsgivaren följa ett kollektivavtal. Om kollektivavtal används ofta förkortningen TES.

Om branschen inte har ett kollektivavtal kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om lönen. Enligt lagen ska lönen vara normal och rimlig, med andra ord ska du få samma lön som andra som utför samma arbete. Du kan jämföra löner till exempel i tjänster som finns på internet. Du kan även fråga om lönenivån i branschen hos fackförbundet.

Om en prövotid ingår i arbetet ska normal lön betalas under perioden. Du kan göra en obetald praktik endast om du är studerande och praktiken är en del av dina studier eller om du gör AN-byråns arbetsprövning.

Läs mer om priser och andra levnadskostnader i Finland på InfoFinlands sida Prisnivån i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenOikotie.fi

Lönejämförelse

Utbetalning av lön

Lönen för arbetet kan betalas som timlön, veckolön eller månadslön. I vissa branscher betalas ackordlön, vilket baserar sig på prestationen. Förutom i pengar, kan lön även betalas ut i form av förmåner. Arbetsgivaren kan till exempel ge dig en telefon eller betala din lunch. Dessa kallas naturaförmåner (luontoisedut).

Arbetsgivaren ska betala ut lönen till ditt bankkonto den dag som anges i anställningsavtalet. Vanligtvis betalas lönen ut en gång i månaden eller varannan vecka. Om utbetalningsdagen infaller på veckoslutet eller en helgdag ska lönen betalas den föregående vardagen. Lön betalas också under sjukledighet och semester.

Arbetsgivaren måste utfärda en lönespecifikation åt dig(palkkalaskelma) vid varje löneutbetalning. Du ska kontrollera att uppgifterna i lönespecifikationen är korrekta. Skriv upp dina arbetstimmar så är det lättare att kontrollera lönespecifikationen. I lönespecifikationen ser du för vilken period du har fått lön och hur mycket lön du har fått. I lönespecifikationen ser du också hur mycket skatt och andra avgifter som har dragits av från din lön.  Om arbetsgivaren inte ger dig en lönespecifikation kan du be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FCC

Lön i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltning

Information om löneutbetalning

Arbetstid

Med arbetstid avses den tid som används på arbete och som arbetstagaren ska befinna sig på arbetsplatsen eller finnas tillgänglig för arbetsgivaren. I Finland regleras arbetstiden av arbetstidslagen och kollektivavtalen.

Arbetstiden varierar i olika branscher. Enligt lag får den ordinarie arbetstiden inte överstiga åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Arbetstagaren har vanligtvis rätt till två lediga dagar per vecka.

I vissa yrken, till exempel i restaurangbranschen, transportbranschen och på vårdinrättningar, kan den ordinarie arbetstiden ordnas som periodiskt arbete. I detta fall är den ordinarie arbetstiden antingen 80 timmar under en tvåveckorsperiod eller 120 timmar under en treveckorsperiod. I restaurangbranschen är den ordinarie arbetstiden högst 112,5 timmar på tre veckor. Kontrollera arbetstiden i kollektivavtalet för din bransch.

Flexibel arbetstid innebär att du själv kan bestämma vilken tid under dagen du börjar och slutar arbeta.

I skiftarbete arbetar du olika skift som varierar och du kan till exempel arbeta morgonskift, kvällsskift eller nattskift. Arbetsgivaren måste göra en skiftlista i förväg som du har rätt att se senast en vecka innan arbetsveckan börjar.

Om arbetsgivaren ber dig att arbeta övertid, det vill säga att arbeta utöver din ordinarie arbetstid, måste du få en högre lön för det. Höjningen är minst 50 procent.  Du kan även komma överens med arbetsgivaren om att byta ut övertidslönen mot avlönad ledighet. Om du arbetar en timme övertid ska du få 1,5 timmars avlönad ledighet för det. Du måste inte gå med på att arbeta övertid.

Arbetet kan göras på heltid eller på deltid. Heltidsarbete innebär vanligtvis att du arbetar cirka åtta timmar om dagen och fem dagar i veckan. Deltidsarbete innebär att du bara arbetar en del av dagen eller en del av veckan.

I anställningsavtalet kan man också komma överens om varierande arbetstid. I detta fall kommer man inte överens om en exakt arbetstid, utan det avtalade antalet timmar kan till exempel vara 10–30 timmar eller 0–40 timmar per vecka. Om minimiantalet arbetstimmar har fastställts till noll under en viss period talar man om ett nollavtal. Då kallar arbetsgivaren dig till arbete efter behov och arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig arbetstimmar. Du behöver inte heller ta emot de erbjudna timmarna. Om du inte får timmar, får du ingen lön. För att kunna avtala om varierande arbetstid måste det finnas grunder för detta och avtalet måste uppdateras om arbetsgivarens behov av arbetskraft ökar. Om möjligt, ingå inte ett nollavtal, utan försök att förhandla fram ett avtal med minimitimmar.

Arbetsgivaren ska föra bok över arbetstagarens arbetstimmar. Du har rätt att få en kopia av arbetstidsbokföringen från din arbetsgivare. Det är bra att också själv skriva upp hur många timmar du har arbetat. Kom också ihåg att skriva upp skiftens start- och sluttider.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FCC

Arbetstid

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddförvaltningen

Nolltimmesavtal

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Arbetstid

Kollektivavtal

I kollektivavtalen fastställs de arbets- och anställningsvillkor som måste följas i en viss bransch. I dem avtalas till exempel löner, arbetstider och semestrar. Avtalen ingås av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Om arbetsgivaren är en kommun eller stat följs tjänstekollektivavtalet (TKA) eller det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Nästan alla branscher har egna kollektivavtal. Till exempel finns det egna kollektivavtal för handels-, bygg- och turistbranschen. Bekanta dig med avtalet för din egen bransch. Du får av talet via din arbetsplats, fackförening eller på internet.

I kollektivavtalet fastställs de minimivillkor som branschen ska följa. Dessa villkor får inte underskridas i arbetsavtalet. Till exempel kan inte lönen vara lägre än vad som står i kollektivavtalet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock sinsemellan avtala om bättre villkor än de i kollektivavtalet.

Kollektivavtalet är bindande för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och för deras medlemmar. Ett kollektivavtal kan också vara allmänt bindande. Ett allmänt bindande kollektivavtal måste följas av alla arbetsgivare, även om de inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation.

Se även InfoFinlands sida Fackförbund.

Ditt anställningsavtal

Skriv ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren när du börjar på ett nytt jobb. I arbetsavtalet fastställs arbetsuppgifterna, lönen och andra villkor samt förmånerna, såsom lunch- eller telefonförmån.

Avtalet kan också vara muntligt. Det rekommenderas dock att man alltid upprättar ett skriftligt arbetsavtal. Då kan arbetstagaren och arbetsgivaren kontrollera vad som avtalats om det uppstår en tvist.

Läs noga igenom arbetsavtalet innan du undertecknar det. Fråga din arbetsgivare om sådant som du inte förstår. När du undertecknar arbetsavtalet godkänner du villkoren i det. Läs mer om att ingå ett arbetsavtal på InfoFinlands sida Innehållet i arbetsavtalet.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Att uppgöra ett arbetsavtal

Skriftlig information om anställningsvillkoren

Arbetsgivaren måste lämna dig skriftlig information om anställningsvillkoren om ni inte har tecknat ett skriftligt arbetsavtal. Detta behövs inte om arbetstagarens arbetstid i genomsnitt inte överstiger tre timmar per vecka under en period av fyra på varandra följande veckor.

Bland annat följande ska anges:

 • arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller affärsställe
 • tidpunkten när arbetet börjar
 • längden på ett arbetsavtal på viss tid och grunden för att arbetsavtalet upprättas för en viss tid
 • prövotiden
 • arbetsplatsen
 • arbetstagarens arbetsuppgifter
 • kollektivavtalet som tillämpas på arbetet
 • grunderna för fastställande av lön och löneutbetalningsperiod
 • den regelbundna arbetstiden
 • fastställande av semester
 • uppsägningstiden
 • försäkringsanstalten hos vilken arbetstagaren är försäkrad för pensionsskydd, olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

Om du inte får informationen ska du först be arbetsgivaren om den. Du kan också be om hjälp av arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetsgivaren kan få böter om denne inte lämnar informationen till arbetstagaren.

Utsänd arbetstagare

Om en arbetsgivare som bedriver sin verksamhet i ett annat land har sänt dig till Finland för att arbeta, är du en så kallad utsänd arbetstagare. De arbets- och lönevillkor och avtalen om dessa som gäller i Finland gäller även utsända arbetstagare. Med andra ord måste man följa de finländska bestämmelserna om arbetstider och lön, även om de skiljer sig från dem i ditt hemland. I arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst eller guiden nedan finns information om arbetsförhållandena och -villkoren i Finland.