Gå till innehållet
Asettuminen Vaasaan

Att bosätta sig i Vasa

Publicerad05.03.2024

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Rådgivning till invandrare och integration

Vid Vasa stads samservice får du information om stadens samtliga tjänster. I samservicen ingår Welcome Office, Medborgarinfo (Kansalaisinfo) och Lillkyro samserviceenhet.

Welcome Office

Vid Welcome Offices rådgivning får du information om sådant som anknyter till t.ex. invandring, det finska samhället, offentlig service, språkkurser och rekrytering. Där kan du fråga mera om de tjänster som hjälper dig att bosätta dig och integrera dig i Vasa. Till exempel tredje sektorns tjänster (föreningar och organisationer) hjälper nya invånare att hitta sin plats i gemenskapen och integrera sig i Vasa.

Tjänsten är öppen och gratis för alla oberoende av bakgrund eller orsak till invandringen. Rådgivningen fungerar utan tidsbokning och på flera språk. Tiderna kan du kontrollera på Welcome Offices webbplats.

Råd och handledning får du i bl.a. följande frågor:

  • Uppehållstillstånds- och registreringsärenden
  • Arbetsliv och rekrytering
  • Språkkurser
  • Myndighetstjänster och samhälle
  • Boende
  • Utbildning
  • Fritid
  • Dokument och ifyllande av blanketter

Welcome Office

Ekgården, Teräsgränd 1

65100 VASA

Läs mera: Integration i Finland

Länken tar dig utanför tjänstenVaasan Kaupunki

Welcome Office

Medborgarinfo

På Medborgarinfo (Kansalaisinfo) kan du betala fakturor som Vasa stad har sänt (t.ex. felparkerings- och institutsavgifter) kontant och med betalkort. Vid serviceenheten kan du också köpa t.ex. busskort för stadens närtrafik.

Integrationsservice

Om du har flyktingstatus i Finland, får du i första fasen av invandringen, cirka tre år, handledning, råd och stöd av Integrationsservicen för att kunna integrera dig.

Inledande kartläggning och integrationsplan

En inledande kartläggning och integrationsplan kan man göra med dig i den kommun där du bor eller på TE-byrån TE-toimisto, beroende på din situation och orsaken till att du bor i Finland.

Läs mera: Integration i Finland

TE-tjänster

Om du har kommit till Finland t.ex. som en familjemedlem och inte har en arbetsplats, kan du registrera dig som arbetssökande vid TE-byrån TE-toimisto. TE-byrån kartlägger din kompetens och gör tillsammans med dig upp en integrations- eller sysselsättningsplan, för att du ska ha större möjligheter att få arbete i Finland. I allmänhet betyder detta att du kan komma in på integrations- eller arbetskraftsutbildning och lära dig finska eller svenska.

Integrationsservice

Om du har flyktingstatus i Finland, får du i första fasen av invandringen, cirka tre år, handledning, råd och stöd av Integrationsservicen för att kunna integrera dig.

Integrationsservicens tjänster är en inledande kartläggning och integrationsplan för klienter som står utanför arbetskraften, individuell handledning och rådgivning, samt tolkjour. Inom Integrationsservicen ordnas gruppverksamhet av olika slag, såsom undervisning i finska och erbjuds integrerande samhällsinformation på klientens eget språk. I grupperna ordnas barnskötsel.

Integrationsservicen Kotouttamispalvelut

Korsholmsesplanaden 44, 5 vån.

65100 Vasa

Behöver du en tolk?

Om du inte kan finska eller svenska, kan du använda tolk när du uträttar ärenden hos myndigheterna.

I vissa fall får du en tolk genom myndigheten. Du kan fråga om möjligheten att använda tolk på förhand hos myndigheten i fråga. Myndigheten beställer en tolk, om det behövs. I så fall är tolkningen gratis för dig.

Du kan använda en tolk när du vill, om du själv beställer tolken och betalar kostnaderna.

I Vasa kan du höra dig för om tolk- eller översättningstjänster via MicoBotnia.

Läs mera: Behöver du en tolk?

Hjälp i problematiska situationer

Nödsituationer

I en nödsituation: ring nödnumret 112. I Finland finns bara ett nödnummer. Till nödnumret ringer man då man behöver kalla på polis, ambulans eller brandkår. Ring nödnumret endast i brådskande nödsituationer, då du vet att liv, hälsa, egendom eller miljön är i fara.

Socialjouren ger brådskande första hjälpen i barnskydds- och familjekrissituationer. Socialjouren i Österbotten svarar på ett brådskande socialt hjälpbehov alla tider på dygnet och alla dagar i veckan på numret 06 218 9555.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Jour, första hjälpen och nödsituationer

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Social- och krisjour

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Barnskyddsanmälan

Diskriminering och rasism

Om du misstänker att du har blivit diskriminerad när du sökt jobb eller på arbetsplatsen, försök först reda ut saken på arbetsplatsen. Diskutera saken med arbetsplatsens förtroendeman. Om saken inte löser sig, ta kontakt med arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Om du blir diskriminerad, kan du också be Diskrimineringsombudsmannen om hjälp.

Om du har blivit föremål för ett rasistiskt brott, kan du göra en brottsanmälan på nätet eller vid polisinrättningen.

Brott

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i en nödsituation, ring nödnumret 112. Ring inte nödnumret, om det inte är fråga om en nödsituation.

Du kan göra en brottsanmälan till polisen på nätet. Mera information får du på polisens webbplats. Du kan också fylla i en blankett och lämna in den på polisstationen.

Vasas huvudpolisstation

Korsholmsesplanaden 45

65100 Vasa

Om du blir offer för eller vittne till ett brott, kan du få hjälp av Brottsofferjouren.

Våld

Om du behöver brådskande hjälp av polisen i en nödsituation, ring nödnumret 112.

Om en familjemedlem är våldsam mot dig eller hotar med våld, kan du ta kontakt med ett skyddshem. Du kan ringa skyddshemmet alla tider på dygnet, telefonnumret är 06 3129666

Österbottens skyddshem i Vasa:

Magasinsgatan 12

65100 Vasa

Tfn 06 312 9666 (24h)

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Mödra- och skyddshem ry

Vasa Mödra- och skyddshem

Ekonomiska problem

Vid ekonomi- och skuldrådgivningen får du information och råd i penning- och skuldproblem. Tjänsten är gratis.

Om du har ekonomiska problem, kan du ta kontakt med socialservicens rådgivning, tfn 06 218 9555. I vissa situationer har du rätt att ansöka om utkomststöd. Utkomststödet är avsett som den sista tryggheten, då andra inkomster eller medel inte finns, eller de är obetydliga. Om grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA Kela.

Länken tar dig utanför tjänstenEkonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och Skuldrådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Ekonomiskt stöd

Behöver du en jurist?

På rättshjälpsbyrån kan man få hjälp av en jurist, om de egna inkomsterna inte räcker till för att betala för rättshjälp.

Du kan också leta efter uppgifter om privata jurister t.ex. på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Östebottens och Österbottens Rättshjälpbyrå

Rättshjälp

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Advokatförbund

Välj en Advokat