Gå till innehållet
Suomen sosiaaliturva

Den sociala tryggheten i Finland

Publicerad13.05.2024
Den sociala tryggheten i Finland är avsedd att ge människor en tillräcklig försörjning i olika livssituationer. Du kan behöva ekonomiskt stöd till exempel om du blir sjuk eller får ett barn. Du kan ha rätt till stöd om du arbetar eller bor stadigvarande i Finland.

Här finns information om den bosättningsbaserade sociala tryggheten som hör till FPA:s ansvarsområde. Dessutom sköts den sociala tryggheten i Finland av kommunerna, arbetslöshetskassorna, arbetspensionsanstalterna och andra försäkringsanstalter.

På InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa får du mer information om vem som har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om pensionssystemet i Finland får du information på InfoFinlands sida Pension.

FPA betalar förmåner till bland andra barnfamiljer, arbetslösa, studerande, personer med funktionsnedsättning och dem som har en långtidssjukdom eller behöver rehabilitering. Man kan i vissa situationer även ansöka om stöd till boendekostnader.

Om du är sjukförsäkrad i Finland får du ett FPA-kort. När du visar kortet får du på apoteken och många privata läkarstationer ersättning för dina kostnader. Då betalar du endast för självriskdelen i räkningen.

Grunderna för FPA:s bidrag definieras i lagen. När du ansöker om en förmån, utreder FPA om du har rätt till FPA:s förmåner. På detta inverkar ditt stadigvarande boende och arbete i Finland. Varje sökandes livssituation behandlas individuellt när FPA fattar beslut om bidrag.

Sökandens livssituation och behov av understöd är ofta mycket olika. Därför varierar även bidragens belopp och grunder. Du ska alltid utreda din egen situation individuellt.

Rätten till FPA:s förmåner

Huvudregeln är att om du bor stadigvarande i Finland, kan du få FPA:s förmåner. Vad stadigvarande boende betyder definieras i lagen.

Du kan också få rätt till FPA:s förmåner genom att arbeta i Finland.

Har du rätt till förmåner? På detta inverkar om du flyttar till Finland från

 • ett land inom Europeiska unionen (EU), ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz eller
 • från något annat land.

EES-länderna är Europeiska unionens medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.

Huruvida du får förmåner påverkas dessutom av om du flyttar till Finland till exempel som

 • arbetstagare eller företagare
 • studerande
 • familjemedlem
 • utsänd arbetstagare.

Finland har ingått avtal om den sociala tryggheten med ett antal länder. Dessa länder är de nordiska länderna, USA, Kanada och Quebec, Chile, Israel, Indien, Kina, Sydkorea och Australien. Avtalen rör främst pensioner. En del avtal gäller även sjukvård. Om du kommer från ett av dessa länder ska du kontrollera hos FPA om avtalen påverkar din sociala trygghet.

Rätt till FPA:s förmåner kräver stadigvarande boende eller arbete i Finland

När du flyttar till Finland bedömer FPA alltid först om din flytt till Finland är stadigvarande boende i den mening som avses i lagstiftningen om social trygghet.

Om din flytt till Finland inte anses vara stadigvarande, kan du ändå ha rätt till FPA:s förmåner på grund av att du arbetar.

Din flytt till Finland kan betraktas som stadigvarande i följande situationer:

 • du är återflyttare, det vill säga återvänder till Finland från utlandet
 • du har en fast anställning eller motsvarande avtal för ett arbete som du utför i Finland
 • du är gift eller annars i ett nära familjeförhållande till en person som redan bor stadigvarande i Finland.

Dessutom krävs det i allmänhet att ditt uppehållstillstånd är giltigt, om du är skyldig att ha ett uppehållstillstånd.

Din situation bedöms i sin helhet. På basis av bedömningen beslutas om boendet är stadigvarande eller inte.

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du vanligtvis inte rätt till FPA:s förmåner. Från och med den 1 april 2019 kan studerande från länder utanför EU och EES ha rätt till vissa förmåner, till exempel förmåner som ingår i sjukförsäkringen.

När det finns ett avgörande om att ditt boende i Finland är stadigvarande, anses du bo stadigvarande i Finland så länge som

 • du har din egentliga bostad och ditt hem här och så länge du huvudsakligen vistas här

eller

 • du har en annan grund för den stadigvarande vistelsen, till exempel ett familjeband eller arbete.

Om du emellertid börjar arbeta i ett annat land eller reser utomlands för över sex månader, kan din rätt till FPA:s förmåner upphöra. Mer information om sådana situationer får du vid FPA.

Det finns även bidrag som du inte kan få om du inte bor stadigvarande i Finland eller har gjort det tidigare. Till exempel kan föräldrar få föräldradagpenning endast om de har bott i Finland minst 180 dagar före barnets beräknade förlossningsdatum. Om du kommer från ett annat EU-land kan du i vissa fall utnyttja de försäkringsperioder som du har ackumulerat i andra EU-länder. Fråga mer hos FPA:s center för internationella ärenden.

tfn 020 634 0200
kl. 10–15

EU-länderna, EES-länderna, Storbritannien och Schweiz

Om du flyttar till Finland för att arbeta får du vanligtvis rätt till FPA:s förmåner under din anställning, även när din anställning är kortvarig.

Om din lön uppgår till minst 800,15 € i månaden är du berättigad till de flesta av FPA:s förmåner. Hur många timmar per vecka du arbetar eller hur lång din anställning är spelar ingen roll.

Tillfälligt skydd i Finland

Personer som flyr från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd.

Du kan få rätt till FPA:s förmåner om du arbetar i Finland eller har bott i Finland minst ett år. Före detta har du rätt till mottagningscentrets tjänster. Du kan få mottagningspenning om dina eller dina familjemedlemmars inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga försörjningen, såsom mat och kläder.

Hjälp med ärenden vid FPA

Rätt att använda tolk

Om du inte klarar av att sköta ärenden vid FPA på finska, svenska eller engelska kan FPA ordna tolkning för dig. Du behöver inte betala för tolktjänsten. Du kan beställa en tolk via FPA:s telefontjänst eller besöka FPA:s serviceställe. Tolken har sekretessplikt.

Också en vän eller släkting kan agera som tolk om ärendet som behandlas inte påverkar din rättssäkerhet. Barn under 18 år får dock inte vara tolkar.

Sköta ärenden vid FPA för en annan person

Om du vill att någon annan person sköter ärenden vid FPA för dig kan du skriva en fullmakt. Personen som du befullmäktigar kan ansöka om förmåner från FPA eller överklaga beslut för dig.

Du kan även ge en fullmakt muntligt för ett tillfälle, till exempel på telefon.

Vårdnadshavaren kan sköta alla ärenden för ett barn under 15 år.

Läs mer om FPA:s förmåner

På InfoFinlands sidor finns mycket information om FPA:s förmåner. Läs mer på följande sidor.