Gå till innehållet
Suomen kansalaisuus

Finskt medborgarskap

Publicerad26.06.2024
Du kan ansöka om finskt medborgarskap om du har bott i Finland tillräckligt länge och bland annat lärt dig ett lokalt språk. Du kan även få medborgarskapet av en förälder som är finsk medborgare.

I vissa situationer kan man få medborgarskap även genom anmälan. I vissa undantagsfall kan man dessutom få medborgarskap på grundval av att man är född i Finland.

Ansöka om medborgarskap

Du kan ansöka om finskt medborgarskap när du har fyllt 18 år, har bott permanent i Finland i tillräckligt många år, har nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska eller motsvarande kunskaper i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk och din identitet är tillförlitligt utredd. Det finns också andra villkor, till exempel måste du kunna visa hur du försörjer dig. Du kan samtidigt ansöka om medborgarskap för ett minderårigt barn som du har vårdnaden om.

Om du har begått ett brott eller till exempel inte har betalat dina skatter, kan detta utgöra ett hinder för att få finskt medborgarskap.

Läs mer på InfoFinlands sida Hur kan man ansöka om finskt medborgarskap?

Finskt medborgarskap är inte samma sak som uppehållstillstånd. Om du först planerar att flytta till Finland, läs mer på InfoFinlands sida Flytta till Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Finskt medborgarskap

Barnets medborgarskap

Samtidigt som du ansöker om medborgarskap för dig själv, kan du ansöka om det för ett minderårigt barn som du har vårdnaden om. Läs mer på InfoFinlands sida Hur kan man ansöka om finskt medborgarskap?

Ett ofött barns medborgarskap

Barnet får automatiskt finskt medborgarskap vid födseln i följande fall:

 • barnets mor är finsk medborgare,
 • barnets far är finsk medborgare och gift med barnets mor,
 • barnet föds i Finland, barnets far är finsk medborgare och faderskapet har bekräftats eller
 • barnet föds i Finland, barnets mor som inte har fött barnet är finsk medborgare och den icke-födande moderns moderskap har bekräftats 1.4.2019 eller senare.

Barnet kan få finskt medborgarskap genom anmälan om barnet föds utomlands, har en finsk far eller en finsk mor som inte har fött barnet och föräldrarna inte är gifta med varandra.

Också ett barn till utländska föräldrar som föds i Finland kan få finskt medborgarskap, om hen inte får medborgarskap i något annat land av sina föräldrar.

På InfoFinlands sida När ett barn föds i Finland finns mer information för föräldrar vars barn föds i Finland.

Finskt medborgarskap genom anmälan

Följande personer kan få finskt medborgarskap snabbare och förmånligare genom medborgarskapsanmälan:

 • tidigare finsk medborgare
 • ett barn som föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far eller till en finsk mor som inte har fött barnet
 • 18–22 år gamla personer som har bott i Finland flera år
 • 12–17 år gammalt adoptivbarn till en finsk medborgare
 • medborgare i ett nordiskt land som har bott i Finland de senaste fem åren.

Du kan göra en anmälan om medborgarskap på internet. Fyll i blanketten i Enter Finland-tjänsten. Lägg till bilagorna till ansökningen. Betala samtidigt också ansökningens handläggningsavgift. När du fyllt i anmälan, kom ihåg att följa ditt konto i tjänsten Enter Finland.

Du har tre månader på dig att styrka din identitet efter att du fyllt i blanketten i Enter Finland-tjänsten. Du kan styrka din identitet vid Migrationsverkets tjänsteställe eller utomlands vid Finlands beskickning. Fråga utrikesministeriet vilken beskickning du kan besöka för att styrka din identitet. Boka en tid i förväg. Ta med dig ett identitetsbevis och ansökningsbilagorna i original.

Om du inte kan göra din ansökan elektroniskt eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in anmälan på en pappersblankett.

Mer information om hur du gör medborgarskapsanmälan hittar du på Migrationsverkets webbplats.

Flerfaldigt medborgarskap

Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap, d.v.s. att du utöver ditt finska medborgarskap även har medborgarskap i ett annat land.

Alla stater godkänner dock inte flerfaldigt medborgarskap. Innan du ansöker om finskt medborgarskap är det bra att ta reda på om flerfaldigt medborgarskap också är tillåtet i det land där du är medborgare. Om denna stat inte tillåter flerfaldigt medborgarskap kan du förlora ditt nuvarande medborgarskap när du får finskt medborgarskap.

Flerfaldigt medborgarskap kan vara en fördel, men också en nackdel. Det lönar sig att till exempel ta reda på om man tvingas göra värnplikten i flera medborgarskapsstater eller om det räcker med ett intyg över fullgjord värnplikt i ett land. Flerfaldigt medborgarskap kan vara en fördel när man till exempel flyttar från ett land till ett annat.

Migrationsverket ger råd i frågor som rör medborgarskap. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Barnets flerfaldiga medborgarskap

Barnet kan ha finskt medborgarskap och medborgarskap i något annat land. Detta beror på huruvida det andra landet godkänner flerfaldigt medborgarskap för barnet. Fråga mer om detta vid beskickningen för ditt eget land.

Kan man förlora sitt finska medborgarskap?

Du ka förlora ditt finska medborgarskap till exempel av följande anledningar: 

 • Du har vid 22 års ålder medborgarskap i en annan stat men saknar tillräcklig anknytning till Finland,
 • du har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller anmälan om medborgarskap,
 • du har fått ditt finska medborgarskap på grund av faderns medborgarskap och faderskapet hävs eller
 • du har fått ditt finska medborgarskap på grund av den icke-födande moderns finska medborgarskap och moderskapet hävs.