Gå till innehållet
Asukkaaksi rekisteröityminen

Registrering som invånare

Publicerad04.04.2024
Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande registreras du i det finländska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finländsk personbeteckning. Om du vill ha en hemkommun måste du i allmänhet besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Alla utlänningars adress kan inte sparas i befolkningsdatasystemet. Registrering kan göras endast om villkoren för registrering uppfylls.

Ta också i beaktande att när du får en personbeteckning registreras du inte automatiskt som invånare på en viss ort, det vill säga du får inte en hemkommun. Hemkommunen (kotikunta) kan vara en stor stad eller en liten kommun. Du behöver en hemkommun för att kunna använda tjänsterna som välfärdsområdet, staden eller kommunen tillhandahåller.

Till kommunens tjänster hör till exempel skolorna, småbarnspedagogiken och integrationstjänsterna för invandrare. Till välfärdsområdets (hyvinvointialue) tjänster hör hälsovården och socialtjänsterna.

Finländsk personbeteckning

Personbeteckningen är en nummerserie med elva siffror som bildas baserat på ditt födelsedatum och ditt kön.

Du behöver en personbeteckning när du sköter ärenden hos exempelvis myndigheter, banker och med din arbetsgivare. Ingen kan ha samma personbeteckning som du. Du får en personbeteckning när du registreras i befolkningsdatasystemet.

Du kan få en personbeteckning om du lagligt vistas i Finland. En laglig vistelse kan grunda sig på till exempel ett uppehållstillstånd, fri rörlighet för EU-medborgare, ett visum eller visumfrihet. Dessutom krävs det att ett av följande villkor uppfylls:

 • Du behöver en personbeteckning för arbete, studier eller en motsvarande orsak som äger rum i Finland.
 • Din familjemedlem har redan en registrerad adress i Finland.
 • Migrationsverket har beviljat dig ett uppehållstillstånd eller uppehållskort eller registrerat din uppehållsrätt för EU-medborgare i Finland.

Du kan be om registrering och personbeteckningen hos:

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • skattebyrån, om du behöver en personbeteckning för beskattningen, till exempel skattekortet. Alla skattebyråer beviljar inte personbeteckningar. På Skatteförvaltningens webbplats kan du kontrollera på vilken skattebyrå du kan få en personbeteckning.

Även Migrationsverket beviljar vanligtvis personbeteckningen när det fattar beslut om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för EU-medborgare eller uppehållsrätt för familjemedlem till en EU-medborgare.

Om du har fått en personbeteckning från Migrationsverket eller Skatteförvaltningen men vill att din adress och uppgifterna om dina familjeförhållanden sparas i befolkningsdatasystemet, måste du be om registrering av dem hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Sparande av en adress

När dina personuppgifter registreras sparas samtidigt också en adress för dig. Adressen kan vara tillfällig, permanent eller enbart postadress.

En tillfällig adress

En tillfällig adress gäller tillfälligt och du har blivit registrerad som invånare på adressen för en viss tidsperiod. En tillfällig adress gäller vanligtvis ett år i taget.

En permanent adress och hemkommun

När Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar dig en permanent adress, registrerar den dig som invånare på adressen tills vidare. Adressen gäller tills du gör en flyttanmälan till en annan adress. Samtidigt sparas för dig även en hemkommun i Finland.

När du har en hemkommun i Finland

 • har du vanligtvis rätt att använda tjänsterna på din hemort
 • kan du få ett finländskt identitetskort (henkilökortti) och körkort (ajokortti) 
 • kan du använda de tjänster som myndigheterna tillhandahåller eller få ekonomiska förmåner eller stöd.

Det är bra att ta reda på om du och de andra medlemmarna i din familj har rätt till en hemkommun i Finland. Rätten till en hemkommun i Finland bestäms enligt hemkommunslagen. Vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan du ta reda på om du har rätt till en hemkommun i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida: Hemkommun i Finland.

Postadress

Om en postadress registreras för dig registreras du inte som invånare på adressen i fråga. Postadress kan användas om du inte har en permanent bostadsadress, du bor på hotell eller du vill hämta din post från postkontoret.

Så här registrerar du dina personuppgifter och din adress

Om du inte har en personbeteckning måste du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du har en personbeteckning kan du registrera en tillfällig adress i Finland, när du gör en flyttanmälan på postkontoret eller på nätet. Med flyttanmälan kan du meddela endast adressen.

Om du vill att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sparar uppgifterna om ditt civilstånd (till exempel ditt äktenskap) och dina familjeförhållanden, måste du visa officiella intyg över dem.

Om du vill att din hemkommun sparas i befolkningsdatasystemet, måste du vanligtvis besöka personligen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I vissa fall behövs det dock inte. Kontrollera på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats om du behöver göra ett besök där.

Innan du kommer till myndigheten ska du boka tid för ärendehantering på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Innan du kommer till myndigheten kan du fylla i blanketten Registrering av utlänning som du hittar på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Du kan även fylla i anmälan på servicestället.

När du besöker Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe ska du ta med dig handlingar som du behöver för att sköta ärenden:

 • ett giltigt pass eller EU-medborgares officiella identitetskort med foto
 • ett uppehållskort eller annat eventuellt bevis på att du lagligt vistas i Finland
 • registreringsintyg över uppehållsrätten för EU-medborgare
 • en redogörelse för arbete eller studier som äger rum i Finland (till exempel ett arbetsavtal eller ett intyg om studier)
 • vid behov legaliserade och översatta handlingar om familjeförhållanden i original och andra sådana handlingar som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behöver när den registrerar uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Registrering av utlänningar

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Hemkommun

Sparande av övriga uppgifter i befolkningsdatasystemet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata registrerar dina uppgifter i det finländska befolkningsdatasystemet. Dessa uppgifter är bland annat namn, födelsedatum, kön, medborgarskap, födelseplats, modersmål och adress.

Dessutom kan man där föra in uppgifter om till exempel civilstånd, maka/make, barn och föräldrar. Om du vill att dessa uppgifter registreras i det finländska befolkningsdatasystemet, ska du lämna in handlingar som rör ärendet samt deras bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du ska lämna in originalhandlingen eller en vidimerad kopia av den samt, vid behov, legaliserad och översatt.

Legalisering av handlingar

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du visa upp originalhandlingen eller en vidimerad kopia av den. Kopian kan pålitligt vidimeras av den myndighet som utfärdat handlingen eller notarius publicus i det land där handlingen utfärdades.

Handlingen ska vara legaliserad för att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska kunna föra in dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. Om ditt land har tillträtt Haagkonventionen ska du begära om ett så kallat Apostille-intyg för din handling.

Du behöver inget Apostille-intyg om du har en allmän handling som utfärdats av en myndighet i ett EU-land. Du kan emellertid behöva en standardblankett som används som översättningsstöd som bilaga till en allmän handling. Du får mer information om dessa standardblanketter hos myndigheterna i det land där du begär intyget. Ett annat alternativ är att handlingen översätts av en auktoriserad översättare som godkänts av ett EU-land.

Observera att handlingarna ska vara på finska, svenska eller engelska. Om din handling är på något annat språk måste du se till att få den översatt till finska, svenska eller engelska. En auktoriserad översättare kan översätta handlingen åt dig. Om översättningen görs utomlands måste även översättningen vara legaliserad.

Om du behöver mer information om legalisering av handlingar, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller utrikesministeriet i ditt eget land.

Länken tar dig utanför tjänstenDigi- ja väestötietovirasto

Legalisering av utländska handlingar

Lokalinformation