Gå till innehållet
Oleskelulupa puolisolle

Uppehållstillstånd för make eller maka

Publicerad26.03.2024
Om du vill flytta till din partner som bor i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna behöver du ett uppehållstillstånd.

Make/maka till en finsk medborgare

Om du har ingått äktenskap med en finländsk medborgare som är bosatt i Finland kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Även en maka/make av samma kön kan få uppehållstillstånd, om ni är gifta eller i ett registrerat parförhållande.

Sambo med en finsk medborgare

Om du är sambo med en finsk medborgare som bor i Finland kan du få uppehållstillstånd på grund av familjeband. Tillståndet kan beviljas om:

  • du har bott tillsammans med din sambo minst två år eller
  • du har ett gemensamt barn med din sambo (då uteblir kravet på gemensamt boende under två års tid) eller
  • det finns något annat vägande skäl för att bevilja tillståndet

Ifall du ansöker om tillstånd på dessa grunder måste du och din sambo bevisa att ni har bott tillsammans två år. Som bevis godtas till exempel ett utdrag ur boenderegistret eller ett hyreskontrakt med bådas namn. Om du och din sambo är bosatta i olika stater anses gemensamt boende till exempel under semesterresor inte som en tillräcklig grund för beviljande av uppehållstillstånd. Varken du eller din sambo får vara gift med någon annan.

Försörjningsförutsättning för make/maka till en finsk medborgare

Om du är familjemedlem till en finsk medborgare, behöver din försörjning inte vara tryggad. Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får börja arbeta först när du har fått ett uppehållstillstånd.

Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

Make/maka till en utländsk medborgare

Om din make/maka har uppehållstillstånd i Finland och bor i Finland kan du få uppehållstillstånd I Finland på grund av familjeband. Även en make/maka av samma kön kan få uppehållstillstånd.

Sambo med en utländsk medborgare

Om din sambo har uppehållstillstånd i Finland och bor i Finland kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du kan få tillståndet om:

  • du har bott tillsammans med din sambo minst två år eller
  • du har ett gemensamt barn tillsammans med din sambo (då uteblir kravet på gemensamt boende under två års tid)

Ifall du ansöker om tillstånd på dessa grunder måste du och din sambo bevisa att ni har bott tillsammans två år. Som bevis duger till exempel ett utdrag ur boenderegistret eller ett hyreskontrakt med bådas namn. Om du och din sambo är bosatta i olika stater anses gemensamt boende till exempel under semesterresor inte som en tillräcklig grund för beviljande av uppehållstillstånd. Varken du eller din sambo får vara gift med någon annan.

Försörjningsförutsättning för make/maka till en utländsk medborgare

För att du ska få uppehållstillstånd i Finland måste du eller din make/maka ha tillräcklig inkomst även för din försörjning. På Migrationsverkets sidor kan du kontrollera hur stor inkomst ni måste ha.

Om din maka/make fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er.

Det är möjligt att i enskilda fall avvika från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver detta.

Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

Make/maka till en flykting

Om din maka/make har uppehållstillstånd i Finland på grund av internationellt skydd och flyktingstatus, kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Sambo med flykting

Om din sambo har uppehållstillstånd i Finland på grund av internationellt skydd och flyktingstatus, kan du få uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du kan få tillståndet om:

  • du har bott tillsammans med din sambo minst två år eller
  • du har ett gemensamt barn tillsammans med din sambo (då uteblir kravet på gemensamt boende under två års tid)

Ifall du ansöker om tillstånd på dessa grunder måste du och din sambo bevisa att ni har bott tillsammans två år. Som bevis duger till exempel ett utdrag ur boenderegistret eller ett hyreskontrakt med bådas namn. Om du och din sambo är bosatta i olika stater anses gemensamt boende till exempel under semesterresor inte som en tillräcklig grund för beviljande av uppehållstillstånd. Varken du eller din sambo får vara gift med någon annan.

Försörjningsförutsättning för make/maka/sambo/partner till en flykting

Försörjningsförutsättningen tillämpas på er på olika sätt, om din make/maka/sambo/partner har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd och har flyktingstatus i Finland. Din försörjning behöver inte vara tryggad i följande fall:

  • Om din make/maka/sambo/partner har beviljats asyl eller godkänts som kvotflykting före den 1 juli 2016 och familjen har bildats före hen kom till Finland.
  • Om din make/maka/sambo/partner har fått flyktingstatus den 1 juli 2016 eller efter detta ska ansökan om uppehållstillstånd lämnas in inom tre månader efter att hen fått beslut på sin ansökan. De tre månaderna räknas från den dag då din maka/make/sambo/partner delgivits beslutet.

Om du, av anledningar som du inte själv kan påverka, inte hinner ansöka om uppehållstillstånd inom tre månader, kan du ändå ansöka om familjeåterförening. I din ansökan ska du ange varför tidsfristen på tre månader överskreds.

Du kan ansöka om familjeåterförening även senare, men då tillämpas kravet på tillräcklig inkomst på er. Försörjningsförutsättningen gäller er även i det fall att ni gifte er efter att din make/maka kom till Finland.

I vissa enskilda fall kan man avvika från försörjningsförutsättningen om det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver detta.

Information om hur du ansöker om tillståndet finns under rubriken Att ansöka om uppehållstillstånd.

Partner

Man kan vanligen inte få uppehållstillstånd på grund av sällskapande. I Finland är en person man sällskapar med inte en familjemedlem enligt lagen.

I vissa fall kan du ändå få ett tillfälligt (B) uppehållstillstånd i Finland på grund av sällskapande. För att du ska kunna beviljas uppehållstillstånd i Finland måste ditt och din partners förhållande vara stadigt. Ett bevis på stadigt sällskapande kan till exempel vara att er avsikt är att ingå äktenskap i Finland.

Varken du eller din partner får vara gift med någon annan.

För att du ska kunna få uppehållstillstånd måste du ha tillräckliga medel för ditt uppehälle. Dessa medel bör vara fritt tillgängliga för dig till exempel på ditt eget bankkonto. Inkomsterna för din partner som är bosatt i Finland beaktas inte.

Att ansöka om uppehållstillstånd

Vanligtvis måste du ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Ansök om tillståndet i ditt hemland eller i ett annat land där du vistas lagligt. Du kan också ansöka om ditt första uppehållstillstånd i Finland om din make eller maka är finsk medborgare och du själv är medborgare i ett visumfritt land, det vill säga du inte behöver visum för att komma till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig eller Migrationsverkets tjänsteställe för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen eller tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen eller tjänstestället. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen eller tjänstestället i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig eller på Migrationsverkets tjänsteställe i Finland. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd är avgiftsbelagd. Avgiften ska betalas då ansökan ställs.

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Om maken/makan/sambon/partnern inte får uppehållstillstånd

En make/maka/sambo/partner beviljas inte uppehållstillstånd om förutsättningarna för uppehållstillstånd inte uppfylls. Man kan låta bli att bevilja tillståndet även då de finländska myndigheterna anser att parterna har ingått äktenskap endast för uppehållstillståndets skull och att makarna inte avser att leva tillsammans som en familj. Myndigheterna kan misstänka att parterna ingått äktenskap endast för uppehållstillståndets skull till exempel om ni har ingått äktenskap efter endast en kort bekantskap, om det är stor åldersskillnad mellan er eller om den ena av er har haft flera korta äktenskap. Om du får ett nekande beslut på din tillståndsansökan kan du överklaga den till förvaltningsdomstolen. Du får instruktioner för detta bifogade till tillståndsbeslutet.

Läs mer om problem med uppehållstillståndet på InfoFinlands sida Problem med uppehållstillståndet.