Gå till innehållet
Lapsen terveys

Barns hälsa

Publicerad31.05.2024
I Finland finns omfattande och högklassiga hälsovårdstjänster för barn. De offentliga hälsovårdstjänsterna är förmånliga eller kostnadsfria, såsom barnrådgivningen och skolhälsovården. Dessutom finns många privata hälsovårdstjänster tillgängliga.

Om ditt barn har hemkommun i Finland har han eller hon rätt att utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. Barn har vid vissa tillfällen rätt att utnyttja tjänsterna även utan hemkommun. Till exempel under 18-åriga asylsökande har rätt till tjänsterna.

Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus) kan du teckna en försäkring för ditt barn som täcker en del av kostnaderna för privata hälsovårdstjänster.

När ett barn insjuknar

Ett barn som har feber eller är annars sjukt kan inte lämnas i dagvård. Om ett barn under tio år insjuknar plötsligt kan barnets mamma eller pappa stanna hemma för att ta hand om barnet. Vårdledigheten kan vara högst fyra dagar. I kollektivavtalet bestäms om man får lön för denna tid eller inte.

Om ett barn blir sjukt under skoldagen får hen första hjälpen i skolan. Om barnet behöver annan vård meddelar skolan detta till föräldrarna.

Om ett sjukt barn behöver träffa en läkare eller sjukskötare ska du kontakta social- och hälsocentralen (sosiaali- ja terveyskeskus) eller en privat läkarstation i ditt område. Social- och hälsocentralerna har öppet från måndag till fredag, vanligtvis kl. 8–16. Det är bäst att ringa genast på morgonen när tidsbokningen öppnar. Tidsbokningen bedömer vilken slags vård barnet behöver.

Kvällstid och under veckoslut har social- och hälsocentralerna stängt. Då vårdas akuta sjukdomar och olycksfall på jourmottagningen (päivystys). Om barnets sjukdom inte kräver omedelbar vård ska du vänta tills social- och hälsocentralen åter har öppet. Jourmottagningen för barn och unga finns ofta i en separat enhet.

I olika välfärdsområden kan social- och hälsocentralen också heta något annat, till exempel terveysasema, terveyskeskus eller hyvinvointiasema.

Du kan också boka en läkartid på en privat hälsostation. De har ofta öppet också på kvällarna och ibland får man fortare en tid där. Privata hälsotjänster är dock avsevärt dyrare för kunden än de offentliga.

Om du misstänker att barnet har blivit förgiftat kan du fråga om råd vid Giftinformationscentralen. Giftinformationscentralens telefontjänst är öppen 24 timmar om dygnet. Telefonnumret är 0800 147 111.

Om barnet är i livsfara eller har råkat ut för en olycka ska du ringa nödnumret 112. Ambulanser är endast avsedda för allvarliga och brådskande situationer. Ring inte nödnumret vid vanliga sjukdomsfall.

Du får mer information på InfoFinlands sida Nödsituationer.

Småbarns hälsa

Hälsotillståndet hos barn under skolåldern följs vanligtvis upp av barnrådgivningen (lastenneuvola). Barn börjar i allmänhet skolan det år då de fyller sju år. Barnrådgivningen följer och stöder den fysiska, psykiska och sociala tillväxten och utvecklingen av barn under skolåldern. På barnrådgivningen besöker barnen regelbundet en läkare eller en hälsovårdare.

Hälsovårdaren följer barnets utveckling, vaccinerar barnet och ger information om rätt kost. Hälsovårdaren besöket också barnet i hemmet direkt efter födseln.

De offentliga rådgivningstjänsterna är kostnadsfria. Du kan använda barnrådgivningsbyråns tjänster i ditt område om du har en hemkommun i Finland. Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Barnet får ett eget rådgivningskort på rådgivningen. Ta med dig kortet på varje besök till rådgivningen. Hälsovårdaren antecknar uppgifter om barnets hälsa och vaccinationer på kortet. Rådgivningskortet kan också vara elektroniskt.

När du flyttar till Finland eller från en kommun till en annan i Finland bör du kontakta rådgivningsbyrån på den nya orten. På så sätt säkerställer du att barnet kallas till rådgivningsbyrån i rätt tid.

Skolbarns hälsa

Varje skola har en läkare och en hälsovårdare. Hälsovårdaren undersöker barnen i skolan. Hälsovårdaren är på plats i skolan vissa dagar i veckan. Eleverna kan själva besöka hälsovårdarens mottagning om de har problem. Vid ett olycksfall i skolan får barnet första hjälpen. Mer information om skolhälsovården finns på social- och hälsovårdsministeriets (Sosiaali- ja terveysministeriö) webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Skolhälsovård

Vaccinationer

I Finland kan barnen vaccineras (rokotus) mot många smittsamma sjukdomar. Vaccinationerna ges på barnrådgivningen (lastenneuvola) och inom skolhälsovården. De vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för familjen. Vaccinationerna är frivilliga. De flesta barn i Finland får de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Berätta för hälsovårdaren vilka vaccinationer ditt barn har fått innan ni kom till Finland.

Om du vill att ditt barn ska få en vaccination som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska du beställa tid till en läkare. Läkaren kan skriva ett recept på vaccinationen och hälsovårdaren kan vaccinera ditt barn. Du köper själv vaccinationen på apoteket.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Vaccinationsprogrammet i Finland

I Finland behöver barnen D-vitamintillskott

Växande barn behöver D-vitamin. D-vitamin är viktigt för skelettets utveckling. Det är särskilt viktigt i Finland där det är mörkt på vintern. I Finland får barnen inte tillräckligt mycket D-vitamin från solen eller maten.

Ge ditt barn i åldern 0–17 år ett D-vitaminpreparat varje dag året om. D-vitaminpreparaten är antingen droppar eller tabletter. Det är viktigt att ta rätt mängd D-vitamin, varken för mycket eller för lite. Fråga på rådgivningsbyrån vad som är rätt dos för ditt barn.

Långvarig sjukdom och vård av ett handikappat barn

Du kan ansöka om specialvårdspenning om du måste delta i vård eller rehabilitering av ett barn med en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning och kan inte arbeta på grund av det. Som alternativ för specialvårdspenning har du rätt till rehabiliteringspenning under rehabilitering av barnet.

Omskärelse av pojkar

Omskärelse (ympärileikkaus) är alltid ett oåterkalleligt ingrepp. Om det görs av icke-medicinska orsaker, inkräktar man på en pojkes fysiska integritet. Omskärelse får endast göras av en legitimerad läkare. För omskärelse behövs ett skriftligt samtycke av pojkens vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare, behövs varderas samtycke, i annat fall kan ingreppet inte göras. Pojken har rätt att vägra att gå med på operationen.

Omskärelse får inte göras utan smärtlindring som ges av läkare, och ingreppet ska göras i en steril miljö. Icke-medicinsk omskärelse omfattas inte av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och kan därför inte göras på en offentlig social- och hälsocentral och man måste själv betala ingreppet.

Fråga mer om omskärelse på rådgivningsbyrån, av en läkare på social- och hälsocentralen, skolhälsovårdaren eller skolläkaren.

Kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor är ett brott i Finland. Man kan få ett flerårigt fängelsestraff för det. Det är likaså brottsligt att ta flickan utomlands för könsstympning.

Könsstympning orsakar många slags allvarliga hälsoproblem och är skadlig för hälsan ofta även i vuxen ålder. Könsstympning är också en skrämmande och möjligtvis mycket chockartad upplevelse för barnet.

Lokalinformation