Gå till innehållet
Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet

Äkta makars rättigheter och skyldigheter

Publicerad02.06.2023
Äkta makar är sinsemellan likvärdiga. De bör i äktenskapet visa varandra förtroende och i samråd verka för familjens bästa.

Vardera maken har rätt att själv besluta om sitt deltagande i förvärvsarbete samt i samhällelig och annan verksamhet utanför familjen.

Läs mer om föräldrarnas skyldigheter gentemot sina barn på InfoFinlands sida Fostran av barn i Finland.

Makarnas underhållsskyldighet

Vardera maken ska efter förmåga bidra till familjens gemensamma hushåll och makarnas underhåll. Om den ena maken inte förvärvsarbetar ska den förmögnare maken stå för kostnader för till exempel mat och kläder.

Barn i äktenskapet

När en gift kvinna får ett barn registreras kvinnans make automatiskt som barnets far i befolkningsdatasystemet. Båda föräldrarna registreras som barnets vårdnadshavare.

Gifta par kan adoptera barn tillsammans. Om adoption stadgas i adoptionslagen.  Om du är intresserad av adoption, be om mer information hos de familjerättsliga tjänsterna (perheoikeudelliset palvelut) i ditt område.

Egendom

Den egendom som maken har vid ingående av äktenskap eller förvärvar under äktenskapet förblir hans tillhörighet. Makarna kan också förvärva egendom som de äger tillsammans. Makar har giftorätt till varandras egendom. Om äktenskapet slutar i skilsmässa delas makarnas sammanlagda egendom jämnt mellan makarna. Om äktenskapet slutar med att en av makarna dör, delas makarnas sammanlagda egendom mellan arvingarna till den avlidna makan och den maka som fortfarande lever. Giftorätten kan inte upphävas med testamente. Om makarna har upprättat ett äktenskapsförord delas egendomen vid skilsmässa eller när den ena makan avlider i enlighet med det. Om makarna har upprättat ett äktenskapsförord delas egendomen i enlighet med det.

Läs mer om egendom i äktenskap och äktenskapsförord på InfoFinlands sidor Ingående av äktenskap i Finland, komihåglista.

Skulder

Vardera maken ansvarar ensam för den skuld som de har tagit före äktenskapet eller under det. Om den ena maken har tagit lån för att försörja familjen, till exempel för att köpa mat, ansvarar båda makarna för denna skuld. Om makarna vill, kan de åta sig gemensamma skulder. Då måste de också återbetala skulderna tillsammans.

Gemensam bostad

Den ena maken kan inte utan den andra makens tillstånd sälja familjens gemensamma bostad eller tillhörande lös egendom, såsom möbler.

Problem i äktenskapet?

Om du har problem i parförhållandet kan du söka hjälp vid till exempel familjerådgivningen (perheneuvola) eller social- och hälsocentralen (sosiaali- ja terveyskeskus) i ditt område.

På InfoFinlands sida Problem i familjen hittar du information om vad du kan göra om din partner utövar våld eller hotar med våld.

Ibland kan ett äktenskap sluta med skilsmässa. Läs mer på InfoFinlands sida Skilsmässa.

Många organisationer och församlingar ordnar stödgruppsverksamhet för personer som har skilt sig. Mer information får du till exempel på Väestöliittos webbplats eller webbplatsen för kyrkans familjerådgivningscentral.

När äktenskapet slutar kan ni tillsammans komma överens om hur ni delar era tillgångar och skulder. Läs mer på InfoFinlands sida Egendom vid skilsmässa.

Länken tar dig utanför tjänstenEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Information om kyrkans familjerådgivning

En familjemedlems död

Vad ska man göra och var får man hjälp när en familjemedlem dör? Läs mer på InfoFinlands sida När en närstående avlider i Finland.