Gå till innehållet
Koulutukseen hakeminen

Ansökan till utbildning

Publicerad14.03.2024
I Finland ordnas separat gemensam ansökan till studier på andra stadiet och till högskolor. Dessutom kan du söka till vissa utbildningar året om i kontinuerlig ansökan eller i läroanstalternas egna separata ansökan. Ta i god tid reda på ansökningstiderna och -procedurerna för utbildningar som du är intresserad av.

Att söka till gymnasiet

Sök till gymnasieutbildning i gemensam ansökan för andra stadiet i februari–mars. Du kan söka till gymnasiet om du har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs eller en lärokurs som motsvarar den grundläggande utbildningen. Fyll i ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Du kan även söka till gymnasiet om du har avlagt en utländsk utbildning som motsvarar den finländska grundskolan. Då kan du bli antagen till gymnasiet prövningsbaserat. Då beaktas följande

 • ditt utbildningsbehov
 • en bedömning av dina möjligheter att slutföra studierna.

Gymnasieskolorna väljer vanligtvis ut elever på grundval av grundskolans avgångsbetyg. Gymnasieskolorna kan också ta hänsyn till den sökandes övriga utbildning och hobbyer. Vissa gymnasieskolor tillämpar ett urvalsprov som ger en del av poängen.

Kontinuerlig ansökan till gymnasiet

Om det finns lediga platser kvar vid gymnasieskolan efter gemensam ansökan kan skolan fylla i dessa lediga platser i kontinuerlig ansökan. Gymnasieskolorna bestämmer själva sina ansökningstider. Ansök till gymnasiet i den kontinuerliga ansökan i tjänsten Studieinfo.fi eller på gymnasieskolans webbplats. Antagningsgrunderna i den kontinuerliga ansökan är vanligtvis desamma som i gemensam ansökan.

Att söka till vuxengymnasiet

Om du vill studera vid ett vuxengymnasium ska du ta kontakt direkt med läroanstalten. Du kan inte söka till ett vuxengymnasium i den gemensamma ansökan. När du söker till ett vuxengymnasium har medeltalet i ditt betyg ingen betydelse. Du kan påbörja studierna vid vuxengymnasium mitt under terminen, men vanligtvis inleder man studierna i början av höst- eller vårterminen. Du hittar utbildningarna på webbplatsen Studieinfo.fi.

Att söka till yrkesutbildning

Du kan söka till yrkesutbildning i Finland när du har avlagt grundskolans lärokurs eller har motsvarande färdigheter som förvärvats på andra sätt. Utbildningsanordnaren bedömer om sökandens förutsättningar för att avlägga examen är tillräckliga.

Du kan söka till yrkesutbildningar i den kontinuerliga ansökan året om eller i den gemensamma ansökan för andra stadiet. Gemensam ansökan ordnas vanligtvis i februari–mars. Den gemensamma ansökan är främst avsedd för de elever som får sitt avgångsbetyg från grundskolan. Fyll i ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Antagningsgrunderna varierar i olika utbildningar. På valet av studerande inverkar vanligtvis antagningspoängen, som räknas bland annat utifrån betyget. Till många utbildningar ordnas även ett urvals- eller lämplighetsprov. I vissa branscher ställs även krav på hälsotillståndet.

Läroanstalten kan kontrollera att du har tillräckliga språkkunskaper för studierna. Fråga mer av den läroanstalt som du ansöker till.

Om du behöver särskilt stöd för yrkesutbildning till exempel på grund av en funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter kan du ansöka till utbildningen i ansökan till utbildning med krävande särskilt stöd.

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

Om du redan har en yrkesexamen eller en högskoleexamen kan du inte söka till yrkesutbildning i den gemensamma ansökan. Då ska du ansöka i den kontinuerliga ansökan. Du söker i den kontinuerliga ansökan även om du är i arbetslivet och vill byta bransch eller om du vill ansöka till läroavtalsutbildning. Du kan ansöka i den kontinuerliga ansökan också om du inte har fått en studieplats i den gemensamma ansökan.

I den kontinuerliga ansökan bestämmer läroanstalterna själva sina ansökningstider och hur ansökan genomförs. Information om ansökningstider och ansökningsanvisningar finns på läroanstalternas webbplatser och i tjänsten Studieinfo.fi.

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)

Om du vill utöka dina kunskaper och färdigheter innan du söker till gymnasium eller yrkesutbildning, kan du söka till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Under Hux-utbildningen kan du även förbättra dina kunskaper i finska. 

 Läs mer på InfoFinlands sidor Gymnasium och Yrkesutbildning.

Om du har ett utländskt betyg

Om du har avlagt grundskolan eller gymnasiet utomlands kan du bli antagen till yrkesutbildning prövningsbaserat. Då beaktas följande

 • ditt utbildningsbehov
 • en bedömning av dina möjligheter att slutföra studierna.

Att söka till en yrkesutbildning i vuxen ålder

Du kan söka till yrkesutbildning i vuxen ålder om du vill avlägga en examen vid sidan om arbetet. I utbildningen och examen beaktas din tidigare utbildning och ditt kunnande.

Som vuxen kan du inte söka till utbildning i den gemensamma ansökan. Ansök till utbildningen i den kontinuerliga ansökan. Information om ansökningstider och ansökningsanvisningar finns på läroanstalternas webbplatser och i tjänsten Studieinfo.fi.

Att söka till yrkeshögskola

Du kan söka till en yrkeshögskola för att avlägga en yrkeshögskoleexamen när du har avlagt till exempel någon av följande utbildningar:

 • gymnasiets läroplan
 • studentexamen
 • yrkesexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen
 • utländsk examen, som ger rätt att studera på universitet i det land där du avlagt examen.

Du hittar mer information i tjänsten Studieinfo.fi.

Ansök till yrkeshögskolan gemensam ansökan till högskolor. Gemensam ansökan ordnas tre gånger per år, två gånger på våren och en gång på hösten. Utbildningarna som man kan söka till varierar under olika tider. På våren finns det oftast fler alternativ än på hösten. Fyll i ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

I januari ordnas gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk. Utbildningar på främmande språk är utbildningar där undervisningsspråket är något annat än finska eller svenska. Yrkeshögskolorna kan också ordna ansökan till utbildning på främmande språk som separat ansökan. Du hittar mer information i tjänsten Studieinfo.fi.

Största delen av de studerande till yrkeshögskolan väljs på basis av vitsorden i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen. Resten av de studerande väljs genom YH-urvalsprovet. Om du blir antagen i den betygsbaserade antagningen behöver du inte göra YH-urvalsprovet. Du kan också bli antagen på basis av studier vid öppna yrkeshögskolan.

Om du inte har en examen från andra stadiet eller om du inte blir antagen i den betygsbaserad antagningen måste du göra YH-urvalsprovet. Anmäl dig till YH-urvalsprovet under ansökningstiden i tjänsten Studieinfo.fi. Provet görs på datorn och du behöver en egen bärbar dator för att göra provet. Du behöver inte förbereda dig för provet i förväg.

De flesta utbildningarna använder YH-urvalsprovet. I vissa utbildningar används ett separat urvalsprov eller förhandsuppgifter. Detta gäller till exempel de flesta utbildningarna inom kulturområdet. Du ska själv ta reda på hur antagningen av studerande sker på läroanstalternas webbplatser eller i tjänsten Studieinfo.fi.

Länken tar dig utanför tjänstenStudieinfo.fi

Ansökan till YH-examen

Högre yrkeshögskoleexamen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller någon annan lämplig högskoleexamen och
 • minst två års arbetserfarenhet från samma bransch som din examen och du har skaffat din arbetserfarenhet efter att du tog din examen.

Sök till studier för en högre YH-examen i högskolornas gemensamma ansökan på våren eller hösten. Många utbildningar kan endast sökas på våren. Fyll i ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi.

Du kan söka studier för en högre YH-examen på ett främmande språk i högskolornas gemensamma ansökan eller i separat ansökan. Du hittar ansökningsblanketten när du söker utbildningar på webbplatsen Studieinfo.fi.

Länken tar dig utanför tjänstenStudieinfo.fi

Högre YH-examen

Att söka till universitetet

Du kan söka till universitetet om du har till exempel någon av följande examina:

 • studentexamen
 • yrkesexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen
 • utländsk examen, som ger rätt att studera på universitet i det land där du avlagt examen.

Ansök till universitetet antingen i högskolornas gemensamma ansökan eller universitetets separata ansökan.

Du kan söka till de flesta universitetsutbildningarna i högskolornas gemensamma ansökan. Den ordnas på våren och hösten. På våren finns fler alternativ. Till vissa utbildningar, till exempel utbildningar på främmande språk, ordnas gemensam ansökan redan i januari. Ta i god tid reda på när ansökan är öppen till de utbildningar som du är intresserad av. Fyll i ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Största delen av de studerande till universitetet väljs på basis av studentbetyget. Resten av de studerande väljs på grundval av ett urvalsprov eller något annat urvalsförfarande. Hänsyn kan till exempel tas till studier som du har avlagt vid öppna universitetet. Om du inte har studentbetyg kan du bli antagen på grundval av ett urvalsprov. Du bör förbereda dig väl på urvalsprovet. Till vissa utbildningar antas endast en liten del av de sökande. Vissa urvalsprov omfattar även förhandsuppgifter.

När du söker till högskolan för första gången

Yrkeshögskolor och universitet reserverar en del av platserna i gemensam ansökan för dem som ansöker för första gången, som kvot för förstagångssökande (ensikertalaiskiintiö). Kvoten varierar i olika utbildningar. Du är förstagångssökande, om

 • du inte har avlagt en högskoleexamen i Finland
 • du inte har mottagit någon studieplats för utbildning som leder till högskoleexamen hösten 2014 eller senare.

Separat ansökan

Till vissa utbildningar på universitet och yrkeshögskola kan man ansöka via gemensam eller separat ansökan. I separat ansökan ansöker vanligtvis de som redan har studerat tidigare. Den kan vara till exempel:

 • lägre högskoleexamen
 • studier vid en annan högskola
 • studier vid öppna universitetet.

Separat ansökan ordnas ofta till exempelvis:

 • magisterprogram avsedda för personer med lägre högskoleexamen
 • utbildningar på främmande språk
 • personer som söker till examensutbildning baserat på studier vid öppna högskolan.

Separat ansökan kan ordnas vid olika tidpunkter och ansökningsproceduren kan variera. Du hittar separata ansökan via tjänsten Studieinfo.fi.

Påbyggnadsexamina

Om du vill avlägga en påbyggnadsexamen vid ett universitet ska du ta direkt kontakt med universitetet.

Mottagande av studieplats

Om du får en studieplats kommer du att meddelas om detta via e-post. I meddelandet anges när du ska meddela om du vill ta emot platsen. Det är viktigt att du tar emot platsen i tid, annars förlorar du den. Du ska också anmäla dig vid den läroanstalt där du har fått plats. I meddelandet anges om hur du tar emot platsen och hur du anmäler dig. När du tar emot en studieplats, förbinder du dig att inleda studierna vid läroanstalten.

Om du får en studieplats, men inte vill ta emot den, ska du meddela att du avstår. Då kan platsen erbjudas till nästa sökande.

I gemensam ansökan kan du söka till flera läroanstalter, men du kan bara ta emot en studieplats.

Lokalinformation