Siirry sisältöön

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Julkaistu15.02.2024
Suomessa kaikkia työntekijöitä täytyy lain mukaan kohdella yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Ketään ei saa syrjiä rekrytoinneissa eikä työpaikalla.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Tasa-arvo tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia sukupuolesta riippumatta.

Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta työelämässä säädetään yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa ja työsopimuslaissa. Niiden mukaan työntekijöitä täytyy kohdella yhdenvertaisesti työhönoton, työolojen, työehtojen, henkilöstökoulutuksen ja uralla etenemisen suhteen. Suomessa kaikkien työnantajien täytyy edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Jos työpaikalla on 30 työntekijää tai enemmän, työnantajan täytyy laatia kirjallinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Yhdenvertaisuus rekrytoinnissa

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnhakijoiden tasavertaista kohtelua. Työnantajan täytyy valita tehtävään ansioitunein hakija. Työnantajan pitää pystyä myös osoittamaan, että valinnalle on hyväksyttävät, työn laatuun liittyvät perusteet, eikä valintaa ole tehty syrjivästi. Työnhakijalta ei saa vaatia sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättömiä työn suorittamiseksi. Esimerkiksi työnantaja ei saa vaatia täydellistä suomen kielen taitoa, jos se ei ole välttämätön työssä.

Yhdenvertaisuus työpaikalla

Sinulla on oikeus samoihin lainmukaisiin työehtoihin kuin suomalaisellakin työntekijällä.

Työnantaja ei saa syrjiä sinua, kun hän tekee päätöksiä työtehtävien jakamisesta, etenemismahdollisuuksista tai työsuhteen päättämisestä. Lisäksi työnantajan täytyy huolehtia siitä, että jos äidinkielesi on jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi, saat tiedon työsuhteen keskeisistä ehdoista sekä ohjausta työtehtäviisi sellaisella kielellä, jota ymmärrät. 

Jos sinua kohdellaan työpaikalla muita huonommin tai sinulle maksetaan pienempää palkkaa alkuperäsi vuoksi, työnantaja voi syyllistyä laissa kiellettyyn syrjintään.

Se, mitä lakia sovelletaan kansainvälisissä työsuhteissa, riippuu tilanteesta. Kansainvälisellä työsuhteella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että työnantajan ja työntekijän kotipaikat sijaitsevat eri valtioiden alueella.

Työsyrjintä on rikos. Jos epäilet, että olet joutunut työsyrjinnän kohteeksi, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisiin, yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai omaan ammattiliittoosi.

Ongelmatilanteissa voit kysyä neuvoa työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä. Työsuojeluvaltuutettu valvoo työntekijöiden turvallisuutta. Luottamusmies valvoo, että työnantaja noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta työpaikalla. Luottamusmies neuvoo ja selvittelee tarvittaessa myös erimielisyyksiä.

Lue lisää työntekijän oikeuksista InfoFinlandin sivuilta Työsuhteen aikana ja Työelämän ongelmat.

Sukupuolten tasa-arvo rekrytoinnissa ja työpaikalla

Kaikkia täytyy kohdella tasa-arvoisesti työhönotossa, työoloissa ja palkkauksessa sukupuolesta riippumatta. Työntekijää ei saa asettaa eri asemaan työelämässä raskauden tai vanhemmuuden vuoksi. Työntekijällä ei myöskään ole oikeutta kieltäytyä työtehtävistä sukupuolensa perusteella.

Suomessa on tasa-arvolaki, jonka mukaan työnantajan täytyy valvoa, että tasa-arvo työpaikalla toteutuu ja ettei työpaikalla syrjitä ketään. Tasa-arvovaltuutettu valvoo, että lakia sukupuolten välisestä tasa-arvosta noudatetaan. Jos epäilet, että työnantaja on syrjinyt sinua sukupuolen vuoksi, voit pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja sekä apua asian selvittämisessä.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.