به محتویات منتقل شوید
Työ ja yrittäjyys

کار و مشاغل آزاد

منتشر شده27.02.2024
آیا در فنلاند در جستجوی کار هستید یا آیا در محل کار جدید مشغول می شوید؟ آیا می خواهید کسب و کار خود را تأسیس کنید؟ از کجا می تواند در مورد حقوق، مدت کار یا مرخصی ها اطلاعات دریافت نمود؟ در این صفحات می توانید در مورد بیمه بیکاری و فرهنگ کاری در فنلاند هم اطلاعاتی کسب کنید.