به محتویات منتقل شوید
Työsuhteen päättyminen

خاتمه رابطه استخدام

منتشر شده25.04.2024
آیا رابطه استخدامی شما در حال پایان است؟ در این صفحه توضیح می دهیم که چه مسائلی را بهتر است مورد توجه قرار دهید.

هم کارگر یا کارمند و هم کارفرما می توانند در صورتی که مبانی قانونی برای خاتمه دادن به رابطه استخدامی وجود داشته باشند، رابطه استخدامی را خاتمه دهند. در مورد خاتمه یافتن رابطه استخدامی، در قانون قرارداد کاری ذکر شده است.

کارفرما می تواند به قرارداد کاری که تا اطلاع ثانوی معتبر است، یعنی قرارداد کاری که دائم است، یا به دلایل قوی ناشی از کارگر یا کارمند و یا به دلایل تولیدی و اقتصادی پایان دهد.

وقتی که رابطه استخدامی شما خاتمه پیدا می کند، شما حق دارید از کارفرمای خود یک گواهی کتبی در مورد مدت زمان کار و نوع وظایف کاری تان تقاضای کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه قرارداد کاری و شرایط رابطه استخدامی در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

خاتمه یافتن قرارداد کاری

خاتمه یافتن رابطه استخدامی موقتی

قرارداد کاری موقتی تا وقتی که زمان آن خاتمه یابد، هم برای کارفرما و هم برای کارگر یا کارمند را الزام آور است. در صورتی که در قرارداد کاری و یا بعداً در زمان رابطه استخدامی توافق نشده باشد، کارفرما حق ندارد قرارداد کاری موقتی را در زمان رابطه استخدامی فسخ کند. قرارداد موقتی برای کارگر یا کارمند هم الزام آور است. رابطه استخدامی موقتی در روزی که در قرارداد کاری ذکر شده، پایان می یابد.

خاتمه یافتن رابطه استخدامی در زمان آزمایشی

در طول دوره آزمایشی، کارگر یا کارمند و یا کار فرما می توانند بدون در نظر گرفتن زمان فسخ قرارداد، قرارداد را فسخ نمایند. مثلاً در صورتی که از وظایف کاری خود یا شرایط کار خود رضایت ندارید، می توانید در زمان آزمایشی، رابطه استخدامی را فسخ کنید. کارفرما می تواند مثلاً در صورتی که کارگر یا کارمند مهارت کافی برای انجام کار ندارد یا چنانچه کارگر یا کارمند وظایف خود را انجام نمی دهد، رابطه استخدامی را در زمان آزمایشی فسخ کنید. فسخ کردن قرارداد در زمان آزمایشی نباید تبعیض آمیز یا غیر منطقی و نامناسب باشد.

فسخ کردن قرارداد کاری به دلایل قوی

فسخ کردن قرارداد کاری به معنی این است که قرارداد کاری بلافاصله خاتمه پیدا می کند. در این صورت، زمان فسخ قرارداد وجود ندارد. در غیر این صورت قرارداد کاری را فقط به شرطی می تواند فسخ نمود که برای آن دلایل بسیار قوی وجود داشته باشد. در صورتی که کارگر یا کارمند وظایف خود را انجام ندهد یا مقررات را بطور جدی نقض کند، مثلاً در صورتی که کارگر یا کارمند اموال کارفرما را بدزد یا در حالت مستی به سر کار بیاید، کارفرما می تواند دلیل قوی برای فسخ نمودن قرارداد کاری داشته باشد.

در صورتی که کارفرما وظایف خود را انجام ندهد یا مقررات را بطور جدی نقض کند، مثلاً در صورتی که کارفرما حقوق پرداخت نکند و یا به مسئله ایمنی کار رسیدگی نکند، کارگر یا کارمند می تواند دلیل قوی برای فسخ نمودن قرارداد کاری داشته باشد.

در صورتی که با کارفرمای خود مشکلی دارید که مربوط به مثلاً حقوق یا شروط موجود در قرارداد کاری یا قرارداد شرایط کار می شوند، برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه در صورت بیکار شدن چه باید کرد در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردEly-keskus

تأمین دستمزد

زمان های بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کاری

در بیشتر رشته ها، زمان های بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کاری (irtisanomisaika) در قرارداد شرایط کار (työehtosopimus) ذکر شده است. به عبارت دیگر، زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کاری را از قرارداد شرایط کار بازبینی کنید. در صورتی که در رشته شما قرارداد شرایط کار وجود ندارد، زمان های بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کاری، بر اساس قانون تعیین می شوند.

بر اساس قانون قرارداد کاری، وقتی که کارفرما کارگر یا کارمند را اخراج می کند، زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کاری به ترتیب زیر است

  • 14 روز، در صورتی که رابطه استخدامی کمتر از یک سال یا دقیقاً یک سال طول کشیده است
  • 1 ماه، در صورتی که رابطه استخدامی از 1 سال تا 4 سال طول کشیده است
  • 2 ماه، در صورتی که رابطه استخدامی از 4 سال تا 8 سال طول کشیده است
  • 4 ماه، در صورتی که رابطه استخدامی از 8 سال تا 12 سال طول کشیده است
  • 6 ماه، در صورتی که رابطه استخدامی بیشتر از 12 سال طول کشیده است.

وقتی که کارگر یا کارمند رابطه استخدامی را فسخ می کند، زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کاری بر اساس قانون قرارداد کاری به ترتیب زیر است

  • 14 روز، در صورتی که رابطه استخدامی کمتر از 5 سال یا دقیقاً 5 سال طول کشیده است
  • 1 ماه، در صورتی که رابطه استخدامی بیشتر از 5 سال طول کشیده است

مرخصی اجباری

 مرخصی اجباری (lomautus)، یعنی بیکار سازی به این معنی است که کارفرما کار و پرداخت حقوق را متوقف می کند. به عبارت دیگر، کار شما برای مدت مرخصی اجباری متوقف می شود و بابت این مدت حقوق دریافت نمی کنید. در صورتی که کارفرما به اندازه کافی کار نداشته باشد، می تواند به شما مرخصی اجباری بدهد. مرخصی اجباری ممکن است مدتی طول بکشد، ولی رابطه استخدامی شما پایان نمی یابد.

شما حق دارید بطور شخصی 14 روز پیش از این که مرخصی اجباری شروع می شود، از آن اطلاع یابید. در صورتی که در قرارداد شرایط کار توافق شده باشد، این زمان می تواند بلند تر هم باشد.

گواهی کار

شما حق دارید که پس از اتمام رابطه استخدامی، در صورت تقاضا، از کارفرمای خود گواهی کار (työtodistus) دریافت کنید. در صورتی که تقاضای گواهی کار نکنید، کارفرما موظف به دادن آن به شما نیست.

گواهی کار مدرک مهمی است که در آن طول مدت اشتغال به کار و وظایف کاری قید شده است. علاوه بر این، می توانید تقاضا کنید که در گواهی کار، دلیل خاتمه رابطه استخدامی و ارزیابی در مورد مهارت کاری شما و رفتارتان هم مذکر شود. اگر این موضوعات را بطور جداگانه تقاضا نکنید، آنها را نباید ذکر کرد.

ندادن گواهی کار، غیر قانونی است. در صورتی که کارفرما علیرغم تقاضای شما، گواهی کار به شما نمی دهد، می توانید از مسئولین محافظت کاری (työsuojeluviranomainen) تقاضای کمک کنید.

در صورتی که بیکار شدید

در صورتی که کارتان تمام می شود و بیکار می شوید، می توانید حق دریافت تأمینات بیکاری (työttömyysturva) داشته باشید. تأمینات بیکاری به معنی کمک مالی است که در زمان بیکاری شما به شما پرداخت می شود. در زمان مرخصی اجباری هم می توانید تأمینات بیکاری دریافت کنید.

یکی از شروط دریافت تأمینات بیکاری این است که بر اساس اجازه اقامت دیگری به غیر از اجازه اقامت موقتی در فنلاند زندگی می کنید. شروط دیگری نیز وجود دارد. از صندوق بیکاری (työttömyyskassa) خود یا از Kela، در مورد حق خود سؤال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه در صورت بیکار شدن چه باید کرد و سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

در صورتی که تبعه کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای نوردیک هستید، و از کار خود استعفا می دهید و کار جدید دیگر و دلیل دیگری برای سکونت در فنلاند ندارید، حق اقامت شما در فنلاند ممکن است پایان یابد. معمولاً در همان رشته باید محل کار جدید پیدا کرد. در صورتی که رشته خود را تغییر می دهید، باید درخواست اجازه اقامت جدید کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ حق انجام کار در در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.