به محتویات منتقل شوید
Yhdistykset

انجمن ها

منتشر شده04.10.2022
در فنلاند نسبت به جمعیت انجمن های زیادی وجود دارد. مطابق با قانون، هر کسی حق دارد در انجمن فعالیت کند. آزادی در تشکیل انجمن ها شامل حال شهروندان خارجی نیز می شود.

یک انجمن می تواند بعنوان مثال یک باشگاه ورزشی، انجمن فرهنگی، انجمن دوستی و یا یک انجمن مذهبی باشد.

 انجمن های به ثبت رسیده، انجمنهایی غیرانتفاعی می باشند. نمی توان انجمنی را برای انجام فعالیتهای کسب معیشت بنیاد نهاد.

 در فنلاند انجمنهای فراوانی وجود دارند که توسط مهاجرین بنیاد گذاشته شده اند. یک انجمن مهاجرین یا انجمن دوستی مرتبط با وطن شما می تواند به حفظ و توسعه فرهنگ ملی شما در جامعه ای نو کمک کند، همچنین از این طریق می توانید با مراجع مختلف و سازمانهای دیگر کار کنید. از خدمات اینترنتی انجمن (Yhdistysnetti) اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، می توانید به جستجوی انجمنهای مختلف بپردازید.

بیش از 100 سازمان مهاجرین در شبکه Moniheli حضور دارند. اطلاعات آنها را می توانید در صفحات Moniheli مشاهده کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد Patentti- ja rekisterihallitus

خدمات اینترنتی انجمن

انجمن های مهاجرین در سطح کشور

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردLiikkukaa! ry

سازمان ورزش و تحرک

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردYstävyysseurojen liitto

انجمن های دوستی

بنیاد گذاشتن یک انجمن

در عمل، بنیاد گذاشتن انجمن دارای سه مرحله می باشد:

  1. تصمیم گیری درباره بنیاد گذاشتن انجمن
  2. تنظیم مقررات (آیین نامه) انجمن
  3. به ثبت رساندن انجمن

به ثبت رساندن یک انجمن

بهتر است انجمن را به ثبت رساند. یک انجمن به ثبت رسیده شخصیتی حقوقی به شمار می رود که اعضای آن شخصاً مسئولیتی در قبال فعالیتهای انجمن ندارند. انجمن به ثبت رسیده می تواند درخواست سرمایه گذاری و کمک مالی نموده و با انجمن ها و مسئولین اداری دیگر همکاری نماید. برای ثبت انجمن باید موضوع را به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (Patentti- ja rekisterihallitus) اعلام نمود.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد Patentti- ja rekisterihallitus

به ثبت رساندن انجمن

شیوه بنیاد گذاشتن انجمن در مواقعی که بنیان گذاران انجمن افراد خارجی هستند

همچنین افراد خارجی، یعنی افرادی که دارای تابعیت فنلاندی نمی باشند نیز می توانند انجمن بنیان نهاده و به ثبت برسانند. در چنین مواردی، محل سکونت رئیس انجمن و نایب رئیس انجمن باید در فنلاند باشد.

چنانکه محل سکونت رئیس و نایب رئیس انجمن در خارج از کشور باشد، در این صورت انجمن می تواند از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اجازه مخصوص در این باره درخواست کند.

فعالیتهای یک انجمن

فعالیت یک انجمن معمولاً بصورت دوره های یکساله می باشد، بدین صورت که انجمن، فعالیتها و برنامه های مالی خود را سالی یک بار برنامه ریزی می کند. در پایان این دوره فعالیت، باید امور مالی و حسابرسی انجمن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

اختیارات انجمن با اعضای آن می باشد. مهمترین تصمیمات در جلسه انجمن صورت میگیرد که شرکت در آنها برای کلیه اعضای انجمن آزاد است.

هیئت مدیره انجمن

انتخاب هیئت مدیره انجمن در جلسه ای که کلیه اعضای انجمن به آنجا دعوت می شوند، صورت می گیرد. در هیئت مدیره انجمن باید حداقل یک نفر رئیس و دو نفر از اعضای انجمن حضور داشته باشند. در آیین نامه انجمن می توان اندازه هیئت مدیره انجمن را تعیین کرد. وظیفه هیئت مدیره است که بر اساس قانون، آیین نامه انجمن و تصمیمات انجمن، به موضوعات مختلف رسیدگی کند.

انحلال انجمن

زمانی انجمن منحل می شود که رأی اکثریت اعضای آن چنین ایجاب کند.

پس از تصمیم گیری درباره انحلال انجمن و واگذاری باقیمانده دارایی های آن، بایستی یک آگهی درباره انحلال انجمن به مرکز ثبت انجمن ها ارسال شود.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSuomen Pakolaisapu

خاستگاه انجمن ها