به محتویات منتقل شوید
Taloudellista tukea perheille

کمک های مالی به خانواده

منتشر شده05.06.2024
در این صفحات توضیح داده می شود که چه کمک های مالی در فنلاند به خانواده های بچه دار تعلق می گیرد.

بیشتر این کمک ها از کلا (Kela) تقاضا می گردد. جهت کسب آگاهی بیشتر درباره کلا (Kela)، می توانید به سایت InfoFinland و مقامات مهم، مراجعه کنید.

معمولاً شما باید تحت پوشش تامینات اجتماعی فنلاند باشید و یا اقامت در فنلاند داشته باشید، تا بتوانید از این کمک ها برخوردار گردید. تابعیت کودک بر روی این که آیا کمک به شما تعلق می گیرد یا خیر، ندارد. از طرف دیگر، اجازه اقامت والدین می تواند بر روی این که خانواده چه کمک هایی می تواند دریافت کند، تأثیر بگذارد.

شما می توانید حق این را داشته باشید که از کشور خودتان کمک دریافت کنید.

در صورتی که تحت پوشش تامینات اجتماعی فنلاند هستید و در خارج زندگی می کنید، برخی کمک های کلا (Kela) به همان شکل که اگر در فنلاند می بودید به شما داده می شد، در اختیارتان خواهد بود. پول روزانه والدین را می توان مثلاً به مادری پرداخت کرد که برای مدت کمتر از یک سال در میانه دوره مرخصی والدین، به کشور دیگری در حوزه اتحادیه اروپا و یا حوزه مالی اروپا یا کشور سوئیس مهاجرت می کند. چنانکه بطور دائم به خارج از کشور مهاجرت می کنید و یا بیشتر از سه ماه در خارج از کشور اقامت خواهید داشت، همواره مراتب را به اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) اطلاع دهید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی کلا مراجعه نمایید.