به محتویات منتقل شوید
Taloudellista tukea vammaisille

حمایت‌های مالی معلولین

منتشر شده28.06.2024
در فنلاند به عنوان یک شخص معلول می توانید کمک های مختلفی دریافت کنید تا بتوانید از نظر اقتصادی امور خود را اداره کنید. این کمک ها از جمله عبارتند از مستمری ازکارافتادگی، کمک هزینه معلولین و کمک هزینه لباس و تغذیه.

بازنشستگی عدم توانائی انجام کار

در صورتی که دارای معلولیت یا بیماری هستید که به دلیل آن نمی توانید کار کنید، می توانید از بازنشستگی عدم توانائی انجام کار (työkyvyttömyyseläke) برخوردار گردید. چنانچه نابینا هستید یا توانائی حرکت ندارید، با آن که بتوانید کار کنید هم می توانید بازنشستگی عدم توانائی انجام کار بگیرید. بازنشستگی عدم توانائی انجام کار به افراد بین سنین 64-16 سال تعلق می گیرد. مدت زمانی که در فنلاند اقامت داشته اید بر روی دریافت این بازنشستگی تأثیر می گذارد. معمولاً پس از این که سه سال در فنلاند اقامت داشته اید می توانید بازنشستگی عدم توانائی انجام کار دریافت کنید.

بازنشستگی عدم توانائی انجام کار را می توانید از کلا (Kela) تقاضا نمائید.

کمک هزینه معلولیت اشخاص بالای سن 16 سال

در صورتی که دارای معلولیت یا بیماری هستید که حداقل به مدت یک سال بطور پیوسته توانائی انجام کار شما را پائین می آورد، می توانید از کمک هزینه معلولیت برخوردار شوید. برای درخواست کمک هزینه معلولیت، به گواهی پزشک نیاز دارید. کمک‌هزینه‌ی معلولین بزرگسال، به افراد 16 الی 64 ساله پرداخت می‌شود. مقدار کمک هزینه معلولیت بستگی به این دارد که این بیماری یا معلولیت چقدر مضر است و چه مقدار کمک و راهنمایی نیاز دارید.

کمک هزینه مراقبت از خویشاوند معلول

در صورتی که از خویشاوند معلول خود در خانه نگهداری می کنید، ناحیه رفاهی  شما می تواند به شما کمک هزینه مراقبت از خویشاوند (omaishoidontuki) پرداخت کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، از خدمات معلولین (vammaispalvelut) یا مراقبت از خویشاوند (omaishoito)  منطقه خود سؤال کنید.

کمک‌هزینه‌ی معلولین زیر 16 سال

کودک زیر 16 سال می‌تواند کمک هزینه‌ی معلولین را دریافت کند، مشروط بر این‌که وی به دلیل معلولیت یا بیماری خود حداقل به مدت 6 ماه به‌طور مداوم به درمان، مراقبت و توانبخشی نیاز داشته باشد. می‌توانید کمک‌هزینه‌ی معلول زیر 16 سال را از کِلا تقاضا کنید. معمولا با پرداخت این کمک‌هزینه برای مدتی مشخص موافقت می‌شود. زمانی‌که دوره‌ی پرداخت پایان می‌یابد، می‌توان جهت تمدید پرداخت کمک‌هزینه تقاضا کرد.

کمک مالی مراقبت ویژه

می‌توانید از کِلا کمک مالی ویژه‌ی دوران درمان را دریافت کنید، مشروط بر این‌که

  • در معالجه بیمارستانی و پلی کلینیکی فرزند زیر سن 7 سال خود شرکت کنید
  • در معالجه بیمارستانی و پلی کلینیکی فرزند خود که دارای بیماری دشوار است و بین 7 تا 15 سال سن دارد، شرکت کنید
  • در توانبخشی فرزند خود که سنش بین 0 تا 15 سال است شرکت کنید
  • از فرزند خود که دارای بیماری دشوار است و کمتر از 16 سال سن دارد، مراقبت کنید و مراقبت در خانه بخشی از معالجه بیمارستانی و پلی کلینیکی باشد.
  • در مدت آزمایشی مدرسه یا مراقبت روزانه از کودکی که دارای بیماری دشوار است، در خانه در حالت آمادگی به سر ببرید.

کمک هزینه درمانی شخصی که بازنشستگی دریافت می کند

در صورتی که بازنشسته هستید و توانائی فعالیت تان به دلیل معلولیت یا بیماری حداقل به مدت یک سال بطور پیوسته پائین آمده باشد، می توانید کمک هزینه درمانی شخصی که بازنشستگی دریافت می کند (eläkettä saavan hoitotuki) دریافت کنید. چنانچه به دلیل معلولیت یا بیماری مدام به کمک و راهنمایی و نظارت احتیاج داشته باشید، می توانید این کمک هزینه را دریافت کنید. مقدار این کمک هزینه بستگی به این دارد که چقدر به کمک احتیاج داشته باشید. می توانید از کلا کمک هزینه مراقبتی اشخاص بازنشسته را درخواست کنید.

کمک هزینه لباس و تغذیه

در صورتی که معلولیت یا بیماری شما موجب هزینه های تغذیه یا لباس اضافه برایتان شود، می توانید تقاضای کمک هزینه لباس و تغذیه نمائید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات معلولین منطقه خود سئوال کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

هزینه های اضافی پوشاک و خوراک