به محتویات منتقل شوید
Vaalit ja äänestäminen Suomessa

انتخابات و رأی دادن در فنلاند

منتشر شده12.07.2024

در فنلاند، اعضای شورای شهر، نمایندگاه منطقه ای ناحیه رفاهی، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، از طریق انتخابات انتخاب می شوند. علاوه بر این، در فنلاند در انتخابات پارلمان اروپا رأی گیری می شود. معمولاً تمام اشخاص تابع فنلاند که سن شان از 18 سال گذشته است حق شرکت در انتخابات را دارند با این که تابع فنلاند هم نباشید، می توانید در انتخابات شهر، انتخابات ناحیه ای و پارلمان اروپا حق رأی داشته باشید.

رأی دادن

حق رأی شما (برگه اعلام حق رأی) تقریباً یک ماه پیش از روز انتخابات برای شما ارسال خواهد شد.

اگر برگه اعلام حق رأی را دریافت نکردید، با اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تماس بگیرید.

حوزه و محل انتخابات شما در برگه اعلام حق رأی ذکر شده است. در صورتی که در روز انتخابات رأی می دهید، فقط می توانید در حوزه ای که در برگه اعلام حق رأی شما ذکر شده است رأی دهید.

در همه انتخابات می توان پیش از روز انتخابات، در زمان انتخابات پیش از موعد (ennakkoäänestys) هم رأی داد. در صورتی که در انتخابات پیش از موعد رأی می دهید، می توانید در هر حوزه انتخابات پیش از موعد که مایلید، در فنلاند یا در خارج از کشور رأی دهید.

هنگامی که برای رأی دادن می روید باید مدرک شناسایی خود را به همراه داشته باشید.

انتخابات شهری

هیئت نمایندگان شهرستان (kunnanvaltuusto) در باره مهمترین موضوعات شهرستان تصمیم می گیرد. اعضای هیئت شهرستان یعنی نمایندگان آن طی انتخابات شهری برگزیده میشوند. انتخابات شهری هر چهار سال یکبار برگزار می شود. تعداد نمایندگان هیئت شهرستان بستگی به تعداد ساکنین شهرستان دارد.

چه کسی می تواند رای بدهد؟

در صورتی که حداکثر در روز انتخابات 18 سالتان تمام شده، می تواند در انتخابات شهر شرکت کنید. علاوه بر این، یکی از شروط زیر باید وجود داشته باشد:

  • تابع فنلاند، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایسلند یا نروژ هستید و در فنلاند در شهر محل اقامت خود ثبت شده اید.
  • تابع یک کشور دیگری هستید و در فنلاند حداقل دو سال ممتد در شهر محل اقامت خود ثبت شده اید.

شما در شهری حق شرکت در انتخابات شهر را دارید که در روز 51 پیش از انتخابات، به عنوان شهر محل اقامت شما در فنلاند ثبت شده باشد. در صورتی که شهر ثبت شده محل اقامت شما پس از این تغییر یابد، حق رأی شما در آن شهری معتبر باقی خواهد ماند که 51 روز پیش از روز انتخابات، شهر ثبت شده محل اقامت شما بود. می توانید فقط به نامزد این شهر رأی دهید.

انتخابات ناحیه ای

ناحیه های رفاهی از سال 2023 به بعد خدمات بهداشت و امور اجتماعی و همچنین خدمات اولیه ارائه می کنند. شهرها به یک ناحیه رفاهی تعلق دارند که مجموعاً 21 عدد هستند.

مهمترین مسائل ناحیه رفاهی توسط نمایندگان منطقه ای تصمیم گیری می شوند که در انتخابات ناحیه ای انتخاب می شوند. تعداد نمایندگان بستگی به تعداد ساکنین ناحیه رفاهی دارد.

در هلسینکی انتخابات ناحیه ای برگزار نمی شود، چون که در آینده هم شهرداری هلسینکی خودش خدمات ارائه می کند.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

در صورتی که حداکثر در روز انتخابات 18 سالتان تمام شده، می توانید در انتخابات ناحیه ای ناحیه رفاهی خود شرکت کنید. علاوه بر این، یکی از شروط زیر باید وجود داشته باشد:

  • تابع کشور فنلاند، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایسلند یا نروژ هستید و در فنلاند در شهر محل اقامت خود ثبت شده اید.
  • تابع یک کشور دیگری هستید و در فنلاند حداقل دو سال ممتد در شهر محل اقامت خود ثبت شده اید.

شما در ناحیه رفاهی که شهر محل اقامت تان متعلق به آن است، حق رأی دارید.

انتخابات مجلس

مجلس (eduskunta) مهمترین ارگان تصمیم گیرنده کشور فنلاند است. مجلس (eduskunta) به وضع قوانین فنلاند پرداخته و درباره ارزیابی های اقتصادی دولت یعنی درباره بودجه ها تصمیم میگیرد. البته مجلس بر روی فعالیت دولت نیز نظارت دارد.

اعضای مجلس یعنی نمایندگان آن، طی انتخابات مجلس برگزیده می شوند. انتخابات نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار برگزار می شود. در انتخابات نمایندگان مجلس، کشور به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود. می توانید فقط به نامزد حوزه انتخاباتی خود رأی دهید. از هر حوزه انتخاباتی تعداد معینی نماینده انتخاب می شود. تعداد نمایندگان هر حوزه انتخاباتی بستگی به تعداد ساکنین آن دارد. در مجموع 200 نماینده انتخاب میشوند.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

انتخابات ریاست جمهوری

رئیس جمهور، رئیس دولت فنلاند می باشد.

رئیس جمهور

  • قوانین را تایید می کند،
  • به انتصاب مقامات ارشد میپردازد،
  • با همکاری دولت سیاست خارجه را اداره می کند و
  • فرمانده ارشد ارتش فنلاند می باشد

رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شود. انتخابات ریاست جمهوری هر شش سال یکبار برگزار می شود. هر شخص می تواند حداکثر برای دو دوره ریاست جمهوری متوالی انتخاب شود.

انتخاب ریاست جمهوری معمولاً دارای دو مرحله می باشد. اگر در مرحله اول هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از نصف آرا را نداشته باشند، در این صورت دومین مرحله انتخابات نیز برگزار می شود. نامزدهای انتخاباتی مرحله دوم ریاست جمهوری دو نفر از نامزدها می باشند که در مرحله اول بیشتر از سایرین رای آورده اند. فردی که در مرحله دوم بیشترین تعداد رای را داشته باشد، بعنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

انتخابات پارلمان اروپا

پارلمان اروپا بهمراه شورای اتحادیه اروپا، مهمترین قانونگذار اتحادیه اروپا می باشد. دولتهای کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا دارای نماینده هستند. پارلمان اروپا دارای 720 عضو می باشد که 15 نفر آنها از فنلاند انتخاب شده اند. اعضای پارلمان توسط انتخابات برگزیده میشوند. انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

می توانید در صورت وجود یکی از دو شرط زیر، در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنید:

  • دارای تابعیت کشور فنلاند می باشید و نهایتاً در روز انتخابات 18 ساله می شوید،
  • از اتباع یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید و نهایتا در روز انتخابات 18 ساله می شوید. علاوه بر این شما باید بمدت 51 روز قبل از انتخابات ساکن فنلاند بوده باشید. همچنین شما باید در فنلاند و در مرکز ثبت دارندگان حق رای، ثبت نام کنید. ثبت نام را باید در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس حداکثر 80 روز پیش از روز انتخابات انجام داد.

می توانید فقط در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک انتخابات یکسان شرکت کنید.

اطلاعات محلی