به محتویات منتقل شوید
Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

حقوق و وظایف افراد تبعه فنلاند

منتشر شده20.06.2024
افراد تبعه فنلاند دارای حقوق و وظایفی می باشند که الزاماً شامل حال خارجیان ساکن فنلاند نمی شود.

حقوق

  • حق دریافت پاسپورت فنلاندی
  • حق آمدن به فنلاند و مخالفت با تحویل داده شدن به کشوری دیگر
  • حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان یا مجلس و حق شرکت در همه پرسی، در صورت داشتن 18 سال سن
  • حق انتصاب به کاندیدای نمایندگی در انتخابات مجلس، در صورت داشتن 18 سال سن
  • امکان انتخاب شدن برای آن دسته از مشاغل دولتی که برای آنها به داشتن تابعیت فنلاندی نیاز می باشد
  • حقوق افراد تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از قبیل آزادی تردد و انجام کار در منطقه EU و حق رأی دادن و همچنین منصوب شدن به کاندیدای نمایندگی انتخابات اتحادیه اروپا

وظایف

  • شخص تبعه فنلاند موظف است در دفاع از کشور شرکت کند و یا در این امر کمک نماید. مردانی که دارای سن حداقل 18 سال می باشند مشمول به خدمت سربازی (asevelvollisuus) هستند.
  • شخص تبعه فنلاند موظف است قوانین فنلاند را در خارج از فنلاند هم رعایت کند. افراد تبعه فنلاند را می توان بخاطر جرایمی که در خارج از کشور مرتکب شده اند، در داخل فنلاند محاکمه کرد.

توجه داشته باشید که این موارد حقوق و وظایف مربوط به افراد تبعه فنلاند می باشند. درباره آن دسته از حقوق و وظایفی که شامل حال تمام ساکنین فنلاند می شوند، می توانید از سایت اینترنتی InfoFinland و لینک حقوق و وظایف شما در فنلاند، آگاهی دریافت کنید.