به محتویات منتقل شوید
Asuminen

سکونت

منتشر شده29.02.2024
آیا بدنبال مسکن استیجاری هستید یا می خواهید منزل شخصی خریداری کنید؟ آیا داشتن بیمه خانه مفید است؟ آیا می توان از کلا درخواست کمک هزینه مسکن نمود؟ در این صفحات اطلاعاتی در مورد تجهیزات و قیمتهای مسکن، قرارداد اجاره مسکن و دسته بندی زباله هم وجود دارد.