به محتویات منتقل شوید

اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

منتشر شده25.03.2024
اگر می خواهید به فنلاند مهاجرت کنید، به اجازه اقامت نیاز دارید. اجازه اقامت را می توان بر اساس کار، راه اندازی کسب و کار، تحصیل، پیوند خانوادگی یا نیاز به محافظت بین المللی دریافت کرد. در این صفحات اطلاعاتی در مورد این که چطور می توانید درخواست اجازه اقامت کنید، وجود دارد. در اینجا اطلاعاتی در مورد تمدید اجازه اقامت و کمک برای مشکلات مربوط به اجازه اقامت هم وجود دارد.

مهاجرت به فنلاند برای انجام کار

مهاجرت به فنلاند برای شغل آزاد و کارآفرینی

مهاجرت به فنلاند برای تحصیل

عضو خانواده در فنلاند

اجازه اقامت برای همسر

پناهندگی در فنلاند

حفاظت موقتی در فنلاند

آمدن به فنلاند به عنوان پناهنده سهمیه ای

آمده به فنلاند به عنوان مهاجر بازگشته به وطن

اقامت کوتاه مدت در فنلاند

تمدید اجازه اقامت

چنانچه دلیل اقامت شما در فنلاند تغییر کند

اجازه اقامت دائم

مشکلات اجازه اقامت

جواب منفی به درخواست اقامت

آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم؟

بدون داشتن اجازه اقامت در فنلاند