به محتویات منتقل شوید
Rokotukset

واکسن‌ها

منتشر شده05.05.2023
در فنلاند همه کودکان و جوانان این امکان را دارند که برای بیش از ده بیماری واکسن رایگان دریافت کنند. واکسن کودکان در مراکز بهداشت و مدارس ارائه می‌شود. بزرگسالان می‌توانند برای این بیماری‌ها در مراکز درمانی خود واکسن دریافت کنند.

واکسن‌های رایگان در فنلاند

در فنلاند برنامه واکسیناسیونی وجود دارد که بر اساس آن واکسن‌های رایگان در مقابل بیماری‌های متعددی که خطر جانی دارند، برای کودکان ارائه می‌شود. از جمله واکسن‌های فلج اطفال، کزاز، دیفتری، سیاه‌سرفه، سرخک و اوریون ارائه می‌شوند.

واکسن‌های شخصی که به فنلاند مهاجرت می‌کند

وقتی که به فنلاند مهاجرت می‌کنید، بررسی کنید که چه واکسنی مطابق با برنامه واکسیناسیون فنلاند هنوز دریافت نکرده‌اید. درصورتی‌که همه واکسن‌های مطابق با برنامه واکسیناسیون را دریافت نکرده‌اید، اگر مهاجرتتان به فنلاند برای سکونت دائمی است، می‌توانید آنها را بطور رایگان دریافت کنید.

درصورتی‌که در فنلاند درخواست پناهندگی یا حفاظت موقت کرده‌اید، چنانچه سن تان زیر 18 سال است و یا باردار هستید، می‌توانید این واکسن‌ها را به‌طور رایگان دریافت کنید.

واکسن‌ها را از کجا می‌توان دریافت نمود؟

می توانید از مرکز امور اجتماعی و بهداشتی (sosiaali- ja terveyskeskus) خود، واکسن دریافت کنید.

مرکز امور اجتماعی و بهداشتی ممکن است در ناحیه های رفاهی مختلف نام دیگری هم داشته باشد، مثلاٌ terveyskeskus ،terveysasema یا hyvinvointiasema. اطلاعات مربوط به خدمات درمانی شهرهای مختلف را می توانید از سایتهای اطلاع رسانی محلی InfoFinland و یا سایتهای اینترنتی ناحیه رفاهی خود دریافت کنید.

در صورتی که دانشجو هستید، با  مرکز بهداشت دانشجویی (opiskeluterveydenhuolto) تماس بگیرید. کودکان واکسن‌ها را از مرکز مشاوره بهداشت کودکان (lastenneuvola) یا از مدارس دریافت می‌کنند.

واکسن کرونا بزنید

واکسن ضد ویروس کرونا را بزنید. این واکسن از شما در برابر بیماری شدید ویروس کرونا محافظت می کند. واکسن برای شما رایگان است.

تمام اشخاص 12 ساله و مسن‌تر از آن می‌توانند واکسن کرونا دریافت کنند. در صورتی که کودکان کوچکتر جزو گروه ریسک هستند، می توانند واکسن دریافت کنند. از مرکز امور اجتماعی و بهداشتی خود سؤال کنید که واکسن کرونا را از کجا می‌توانید دریافت کنید.

در صفحات اینترنتی سازمان بهداشت و رفاه (THL) اطلاعات دقیق‌تری در مورد واکسن کرونا وجود دارد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

واکسنها و ویروس کرونا