به محتویات منتقل شوید
Kiintiöpakolaisena Suomeen

آمدن به فنلاند به عنوان پناهنده سهمیه ای

منتشر شده26.03.2024
پناهنده شخصی است کهUNHCR او را به عنوان پناهنده شناخته است. فنلاند از بین این گروه، پناهندگان سهمیه ای را انتخاب می کند. در این صفحه اطلاعاتی برای پناهندگان سهمیه ای وجود دارد.

در صفحه پناهندگی در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland ، اطلاعاتی در مورد تقاضای پناهجویی در فنلاند موجود می باشد.

پناهنده های سهمیه ای

از مسئولین فنلاند نمی توان تقاضای پناهندگی سهمیه ای نمود. همچنین نمی توان شخص دیگری را، مثلاً خویشاوند یا دوستی را، به عنوان پناهنده سهمیه ای پیشنهاد نمود.

فنلاند اشخاصی را به عنوان پناهنده سهمیه ای می گیرد که کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، UNHCR، آنها را به عتوان پناهنده پذیرفته است. فنلاند پناهنده های سهمیه ای را از بین اشخاصی انتخاب می کند که UNHCR به فنلاند پیشنهاد نموده است. مقامات فنلاند با این پناهندگان مصاحبه می کنند. بر اساس این مصاحبه ها، پناهنده هایی که برای فنلاند پذیرفته می شوند، انتخاب می گردند. این مصاحبه ها در کشورهای محل اقامت پنانهنده ها انجام می گیرد، معمولاً در کمپ پناهندگی و یا در مکان UNHCR.

مجلس فنلاند تصمیم می گیرد که چقدر پناهنده به کشور آورده شود. در سال 2021 سهمیه پناهندگان فنلاند 1050 نفر است. وزارت کشور همراه با وزارت امور خارجه و وزارت کار تصمیم گیری می کند که پناهندگان سهمیه ای از کدام کشورها آورده شوند.

مهاجرت به فنلاند

در سایت اینترنتی Movingtofinland.fi اطلاعات زیادی در مورد مهاجرت به فنلاند و زندگی در فنلاند برای پناهنده های سهمیه ای وجود دارد.

کمک به پناهنده ها

هنگامی که پناهنده های سهمیه ای به فنلاند مهاجرت می کنند، صلیب سرخ فنلاند (SPR) به آنها کمک می کند. هنگامی که پناهنده ها وارد فنلاند می شوند، کارمند صلیب سرخ برای استقبال آنها به فرودگاه می رود. کارمندان داوطلب صلیب سرخ همچنین به پناهنده ها کمک می کنند تا در فنلاند جای خود را پیدا کرده و با فنلاند وفق پیدا کنند.

پناهنده ها می توانند در مورد مسائل حقوقی، از انجمن مشاورت پناهنده گان (Pakolaisneuvonta ry) یا از دفاتر کمک حقوقی، تقاضای کمک و مشاورت نمایند.

انجمن کمک به پناهندگان فنلاند (Suomen Pakolaisapu ry) سازمانی است که تلاش می کند حقوق اساس پناهنده ها را به پیش ببرد. این سازمان در فنلاند کار اطلاع رسانی، آموزشی و اجتماعی انجام می دهد. انجمن کمک به پناهندگان، به پناهندگان و مهاجرین از جمله در مسائل مربوط به وفق یابی در فنلاند، زندگی در فنلاند و تأسیس سازمان های خود، کمک می کند.

ضربات روانی و بهداشت روان

در صورتی که در شرایطی بوده اید که بر شما ضربات روانی وارد شده، مثلاً درکشور خودتان شکنجه شده اید، شاهد خشونت بوده اید و یا دشواری های جنگ را تجربه کرده‌ اید، می توانید در فنلاند درخواست کمک و درمان کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد مسائل مربوط به بهداشت روان، به صفحه سلامت روحی و روانی در سایت InfoFinland مراجعه کنید.