به محتویات منتقل شوید

اتحادیه های کار

منتشر شده28.02.2024

در فنلاند طبق قانون کارکنان حق عضویت در اتحادیه کاری را دارند. اتحادیه های کاری از طرف کارکنان از جمله در مورد حقوق و شرایط دیگر کاری بااتحادیه های کارفرمایان مذاکره می کنند. اکثریت فنلاندی ها عضو یک اتحادیه کاری یا صندوق بیکاری می باشند.

اتحادیه های کار

اشخاصی که در یک رشته کار می کنند (مثلاً پرستارها) یا اشخاصی که تحصیلات مشابهی دارند (مثلاً مهندسان) معمولاً عضو یک اتحادیه کاری می باشند. حق عضویت کارگر در اتحادیه کاری را به هیچ وجه نمی توان محدود کرد. تبعیض کارکنان بدلیل عضویت آنها در اتحادیه های کاری، قابل مجازات است.

در صورت تمایل می توانید به عضویت اتحادیه کاری حرفه خود درآیید. الحاق به اتحادیه کاری توسط تماس با نماینده دفاع از حقوق کارمند (luottamusmies) و یا تماس مستقیم با اتحادیه کار صورت می گیرد. می توان بکمک تکمیل فرم عضویت اتحادیه های کاری در اینترنت، بعضویت چندین اتحادیه مختلف نیز درآمد. اعضای اتحادیه کار به اتحادیه خود حق عضویت پرداخت می نمایند که معمولا حدود یک الی دو درصد از مقدار حقوق میباشد. حق عضویت اتحادیه را می توان از مبلغ مالیات پرداختی کم کرد.

چرا باید عضو اتحادیه صنفی شد؟

اتحادیه های صنفی حقوق کارگران و کارمندان را به پیش می برند. علاوه بر این، از این اتحادیه ها می توان در شرایط دشوار، خدمات و کمک های مفید دریافت کرد. علاوه بر اتحادیه صنفی، بهتر است که عضو صندوق بیکاری هم بشوید. به عنوان عضو صندوق، می توانید پول روزانه بیکاری متناسب با درآمد دریافت کنید که از پول روزانه پایه بیشتر است.

اعضای اتحادیه های کاری می توانند در برنامه های آموزشی و یا فعالیت های اوقات فراغت اتحادیه، شرکت نمایند. آنها همچنین می توانند در صورت وجود مشاجره و اختلاف نظر در محل کار، از نماینده اتحادیه کمک و حمایت دریافت کنند. در صورت لزوم می توان از اتحادیه کار، راهنمایی و مشاوره دریافت نمود.

شخصی که در محل کار از جانب اتحادیه و کارمندان عضو اتحادیه حضور می یابد، نماینده اتحادیه (luottamusmies) می باشد. کارمندان نماینده اتحادیه انتخاب می نمایند. شخص نماینده بعنوان مشاور، میانجی و منتقل کننده اطلاعات بین کارفرما و کارمندان، فعالیت کند. از نماینده اتحادیه می توان درباره موضوعات مربوط به قرارداد شرایط کاری نیز سؤال کرد.

در فنلاند تقریباً 80 اتحادیه کاری وجود دارد که عضو سه سازمان مرکزی اتحادیه های کاری هستد. این سازمان مرکزی سازمان مرکزی سازمانهای حرفه ای فنلاند SAK، سازمان مرکزی کارمندان STTK و سازمان مرکزی اشخاص با تحصیلات بالا Akava است. در هنگام عضو شدن در اتحادیه کاری، می توانید عضو صندوق بیکاری اتحادیه شوید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردKorkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava

اطلاعاتی درباره فعالیت اتحادیه کار

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

اطلاعاتی درباره فعالیت اتحادیه کار

صندوق بیکاری

اتحادیه کاری و صندوق بیکاری دو ارگان جدا از هم می باشند. فنلاند دارای 25 صندوق بیکاری است. کارمندی که عضو صندوق بیکاری می باشد در طول دوران خدمت کاریش به صندوق مذکور، حق عضویت می پردازد. در صورتی که کسی از کار برکنار گردد و بیکار شود، می تواند از صندوق بیکاری درخواست کمک هزینه بیکاری روزانه متناسب با درآمد خود کند. عضویت در صندوق بیکاری خوب است، چرا که مبلغ پول روزانه ای که به نسبت حقوق قبلی پرداخت می شود از پول بیکاری پایه که کلا پرداخت می کند، بیشتر است.

دریافت کمک هزینه بیکاری روزانه متناسب با درآمد از صندوق بیکاری دارای شرایطی است. به محض عضو شدن در صندوق بیکاری، درباره این شرایط اطلاعات کافی بدست آورید. مثلاً شما باید برای مدت مشخصی شاغل بوده باشید و در صندوق بیکاری عضویت داشته باشید.

جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و تامینات بیکاری مراجعه نمایید.