به محتویات منتقل شوید
Veroilmoitus ja verotuspäätös

فرم اعلام مالیات و تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت

منتشر شده02.04.2024
در فنلاند در ماه مارس-آوریل، از سازمان امور مالیاتی فرم اظهارنامه مالیاتی از پیش تکمیل شده دریافت می کنید. در فرم اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات مربوط به درآمدها و کسورات مربوط به سال پیش وجود دارد. اشخاص زیادی همراه با فرم اظهارنامه مالیاتی، تصمیم مالیاتی و گواهی مالیات هم دریافت می کنند. سازمان امور مالیاتی، فرم اظهارنامه مالیاتی را به OmaVero و به آدرس پستی منزل ارسال می کند.

اظهارنامه مالیاتی

در فرم اعلام مالیات اطلاعات مربوط به درآمدها، مالیات پرداخت شده و مقدار کاهشی که از مالیات پرداختی انجام گرفته بابت سال پیش وجود دارد. اظهارنامه مالیاتی را بازبینی کنید و اطلاعات ناقص یا اشتباه را در خدمات اینترنتی OmaVero تصحیح کنید. در صورتی که اطلاعات صحیح است، نیازی نیست کاری انجام دهید.

در صورتی که دارای مشخصات کاربری بانک های اینترنتی فنلاندی یا سیستم تشخیص هویت (mobiilivarmenne) هستید، می توانید از خدمات اینترنتی OmaVero استفاده کنید. می توانید همه اطلاعات را در OmaVero تصحیح کنید. در صورتی که اطلاعات را در روی کاغذی اطلاع می دهید، اطلاعاتی که در اظهارنامه مالیاتی در هر قسمت ذکر شده را با استفاده از فرم های جداگانه تصحیح کنید. توجه داشته باشید که فرم ها باید حداکثر در آن روزی که در اظهارنامه مالیاتی شما ذکر شده، به سازمان امور مالیاتی برسد.

مخارجی را که می توان از مالیات کسر کرد بازبینی کنید

هزینه های قابل کاهش در مالیات می توانند برای شما در نظر گرفته شوند که مقدارمالیاتی که باید پرداخت کنید را کاهش می دهند. سازمان امور مالیاتی بخشی از این کاهش ها را به طور اتوماتیک انجام می دهد، ولی بخشی از آن را شما باید اعلام کنید. می توانید کسورات را در کارت مالیاتی یا اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهید.

این کاهش ها از جمله شامل این موارد هستند:

  • هزینه های کسب درآمد
  • مبالغ عضویت سازمان بازار کار و مبالغ صندوق بیکاری
  • کاهش هزینه های تردد بین خانه و محل کار

در صورتی که درآمد حقوقی دارید، به طور خودکار 750 یورو کسر مالیات بر درآمد به شما تعلق می گیرد. در صورتی که کسورات مالیات بر درآمد شما بیشتر از 750 یورو باشد، این مبالغ را در اظهارنامه مالیاتی اعلام کنید. دورکاری ممکن است مخارجی در بر داشته باشد که می توانید آنها را در مالیات کسر کنید. این مخارج مثلاً عبارتند از هزینه های مربوط به اتاق کار، وسایل کار و ارتباط اینترنت.

می توانید مخارج سفر را که مربوط به سر کار رفتن و انجام کار می شوند در مالیات کسر کنید. بابت سفرهای بین منزل و محل کار، این مخارج را می توان مطابق با وسیله نقلیه ای که ارزان ترین است کسر نمود. مبالغ عضویت سازمان بازار کار و مبالغ صندوق بیکاری، به طور کل از درآمد حقوقی کسر می شوند.

تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت

نتیجه نهایی مالیات سال پیش را در تصمیم مالیاتی خود می بینید. اگر در اظهارنامه مالیاتی از پیش تکمیل شده تغییری می دهید، یا این که سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی از جای دیگری (مثلاً از کارفرما) به دست بیاورد که بر روی مالیات شما تأثیر بگذارد، تصمیم مالیاتی جدیدی دریافت خواهید کرد. در تصمیم مالیاتی، محاسبات مربوط به نتیجه نهایی مالیات شما ذکر شده است. مثلاً در صورتی که درخواست مسکن استیجاری می کنید یا برای شما مبلغ مهد کودک تعیین می شود، ممکن است به تصمیم مالیاتی نیاز داشته باشید.

اظهارنامه مالیاتی، تصمیم مالیاتی و گواهی مالیات را نگه دارید. می توانید این مدارک را در صورت نیاز بعداً هم از OmaVero چاپ کنید.

مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت و مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت

از تصمیم مالیاتی دیده می شود که آیا مقدار مالیاتی که پرداخت کرده اید صحیح است یا خیر. در صورتی که بیش از حد لازم مالیات پرداخت کرده باشید، مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت (veronpalautus) دریافت می کنید. در صورتی که کمتر از مقدار لازم مالیات پرداخت کرده باشید، باید مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت (jäännösvero) پرداخت کنید.

مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت به آن حساب بانکی واریز می شود که اعلام کرده اید. حساب بانکی خود را در خدمات اینترنتی OmaVero یا با استفاده از فرم کاغذی جداگانه اطلاع دهید. در صورتی که سازمان امور مالیاتی حساب بانکی شما را نداشته باشد، مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت به طور پرداخت پستی انجام می شود، یعنی به صورت ارسال پول از طریق بانک نوردآ (Nordea) .

در صورتی که در طول سال کمتر از آن مقدار که باید مالیات پرداخت می کردید، پرداخت کرده اید، باید مالیات کم پرداخت شده را بپردازید. در تصمیم مالیاتی یا در OmaVero همه اطلاعاتی که برای پرداخت مالیات کم پرداخت شده نیاز دارید، موجود است.