به محتویات منتقل شوید
Verokortti

کارت مالیاتی

منتشر شده02.04.2024
اگر در فنلاند حقوق یا درآمد دیگری دارید، به کارت مالیاتی (verokortti) نیاز دارید. در کارت مالیاتی درصد مالیاتی (veroprosentti) ذکر شده است. کارفرما از روی آن متوجه می شود که چقدر باید از حقوق شما مالیات پرداخت کند. مقدار درصد مالیاتی بستگی به مقدار درآمدتان دارد.

در صورتی که به تازگی به فنلاند مهاجرت کرده اید، کارت مالیاتی را از اداره مالیات (verotoimisto) دریافت خواهید کرد. برای دریافت کارت مالیاتی تخمین بزنید که درآمدتان در کل سال چگونه چقدر خواهد بود. به شماره شناسایی شخصی فنلاندی نیز نیاز خواهید داشت. هنگامی که در اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس به عنوان ارباب رجوع ثبت نام کنید، به شما شماره شناسایی شخصی داده خواهد شد. می توانید از اداره مالیات هم شماره شناسایی شخصی دریافت کنید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن مراجعه کنید.

هنگامی که در فنلاند اقامت ثابت دارید، سازمان امور مالیاتی در ماه دسامبر-ژانویه هر سال کارت مالیاتی جدید برایتان خواهد فرستاد. سازمان امور مالیاتی بر اساس مقدار درآمد شما در سال گذشته، برایتان درصد مالیاتی محاسبه می کند. کارت مالیاتی یا رونوشت آن را به کارفرمای خود نشان دهید. نیازی نیست که کارت مالیاتی را به کارفرما بدهید. در صورتی که کارت مالیاتی را به کارفرمایتان نشان ندهید، کارفرمایتان از حقوق شما 60 درصد مالیات کم می کند. کارت مالیاتی الکترونیکی در اینترنت در خدمات OmaVero وجود دارد. علاوه بر این، کارت مالیاتی کاغذی هم ممکن است به منزلتان ارسال شود.

در صورتی که درآمدتان در طول سال تغییر یافت، کارت مالیاتی جدیدی درخواست کنید. کارت مالیاتی جدید را بدین طریق می توانید دریافت کنید:

 • از خدمات اینترنتی OmaVero سازمان امور مالیاتی
 • از خدمات تلفنی سازمان امور مالیاتی
  • زبان فنلاندی 000 497 029
  • زبان سوئدی: 001 497 029
  • زبان انگلیسی: 050 497 029

می توانید به اداره مالیات هم مراجعه کنید.

هنگام تقاضای کارت مالیاتی جدید به اطلاعات زیر نیاز دارید:

 • ارزیابی از درآمد کل سال
 • درآمدها و مالیات از ابتدای سال
 • اطلاعات در مورد هزینه های احتمالی که باید کسر شوند.

در صورتی که بیش از حد لازم مالیات پرداخت کنید، مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت دریافت خواهید کرد. در صورتی که کمتر از مقدار لازم مالیات پرداخت کنید، باید مالیات کم پرداخت شده باقیمانده را پرداخت کنید.

چنانچه چند کارفرما دارید

برای همه درآمدهای حقوقی فقط یک کارت مالیاتی وجود دارد. می توانید همان کارت مالیاتی را به چند کارفرما نشان دهید. در کارت مالیاتی یک حد درآمد برای همه درآمدهای سال وجود دارد. مخصوصاً در صورتی که چند کارفرما و سفارش دهنده کار دارید، مجموع درآمدهای خود را در طول سال دنبال و بازبینی کنید. در صورتی که مرز درآمد کارت مالیاتی کافی نیست، درخواست کارت مالیاتی جدید کنید در OmaVero.

شماره مالیات

در صورتی که در فنلاند در رشته ساختمانی یا کشتی سازی کار می کنید، به شماره مالیاتی نیاز دارید. با استفاده از شماره مالیاتی پیگیری می شود که همه کارگران در سازمان امور مالیاتی ثبت شده باشند. این شماره مالیاتی باید در شناسه عکسداری که کارفرمایتان به شما می دهد دیده شود. بدون این شناسه نباید در محل کار ساختمانی یا کشتی سازی کار کنید.

همزمان با دریافت کارت مالیاتی از اداره مالیات، شماره مالیاتی نیز به شما داده می شود.

در صورتی که شما کارت شناسایی شخصی فنلاندی و کارت مالیاتی دارید، شماره مالیاتی در کارت مالیاتی تان دیده می شود.